Indhold

Dette afsnit beskriver kortfattet acontoskatteordningen.

Afsnittet indeholder:

  • Kort beskrivelse af ordningen
  • Sambeskatning
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Kort beskrivelse af ordningen

Acontoskatteordningen blev indført i 1992. Acontoskatten er en løbende skat betalt i året. Ved at betale acontoskat sparer selskabet restskattetillæget i den endelig opkrævning på årsopgørelsen.

Den ordinære acontoskat opgøres som 50 pct. af de seneste tre indkomstårs gennemsnit minus eventuelle udbytteskat. Den ordinær acontoskat betales i to lige store rater i marts og november i året.

Der er mulighed for via TastSelv Erhverv at nedsætte de ordinære rater, eller der er mulighed for yderligere frivillig acontoskat, som har 3 rater i 20. marts, 20. november og 1. februar året efter.

Ordningen står i SEL §§ 29 A - 30 C.

Bemærk

I det følgende vil begrebet selskaber også omfatte fonde i henhold til fondsbeskatningsloven.

Sambeskatning

En sambeskattet koncern skal udpege et administrationsselskab til at stå for indbetalingen til Skattestyrelsen af acontoskat for alle selskaber i koncernen samt fordelingen af den overskydende skat, restskat, procentgodtgørelse, tillæg mv., der følger af den samlede indkomstskat for hele koncernen, som administrationsselskabet beregner. Se SEL § 31, stk. 6.

I sagen SKM2006.772.SR godkendte Skatterådet, at en koncern bestående af moderselskab, datterselskaber og datterdatterselskaber kunne fastsætte en fordelingsprocedure, hvor der kunne oprettes mellemadministrationsselskaber, der afregnede acontoskatten til SKAT.

Se også

Se afsnit C.D.10.4.12.1 om fordeling af acontoskat ved ind- og udtræden af sambeskatning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet og andre

SKM2006.772.SR

Godkendt en model, hvor datterselskaberne skal fungere som mellemadministrations­selskaber for de pågældende underkoncerner, hvorefter der afregnes acontoskat mv. mellem det enkelte mellemadministrationsselskab og administrationsselskabet.

Godkendte også, at en underkoncern, der samlet har overskydende skat eller samlet har restskat, kan tillægges godtgørelse eller opkræves tillæg med samme procentsats.

Godkendelserne skete under henvisning til, at modellen opfyldte betingelsen om, at der skal foreligge en fast foredelingsprocedure, der er gældende for alle selskaber i koncernen og ingen selskaber stilles dårligere som følge af fordelingen, end selskaberne ville være blevet, hvis de blev beskattet som enkeltselskaber uden sambeskatning.