Indhold

Dette afsnit handler om

 • introduktion til acontoskatteskatteordningen (C.D.10.4.1)
 • selskaber omfattet af ordningen (C.D.10.4.2)
 • frivillig tilslutning (C.D.10.4.3)
 • beregning af acontoskatten (C.D.10.4.4)
 • acontoskattens betaling (C.D.10.4.5)
 • nedsættelse af den ordnære acontoskat (C.D.10.4.6)
 • tilbagebetaling af acontoskat før tiden (C.D.10.4.7)
 • henstand med betaling af selskabsskat ved overdragelse af goodwill og immaterielle aktiver (C.D.10.4.8)
 • beregning af den samlede indkomstskat for året (C.D.10.4.9)
 • særligt om opløsning og ophør af skattepligt (C.D.10.4.10)
 • forrentning ved ansættelsesændringer (C.D.10.4.11)
 • fordeling af acontoskat ved sambeskatning, skattefri fusion og spaltning (C.D.10.4.12)