åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om at se bort fra underskud.

Dette afsnit indeholder:

  • Baggrund for bestemmelsen
  • Se bort fra underskud
  • Fremførselsberettigede underskud
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Baggrund for bestemmelsen

Ved beregning af lempelse efter LL § 33, stk. 1 eller en creditoverenskomst indgår der altid et beløb, der beregnes som den del af den danske skat, som forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst og globalindkomsten.

Dette beløb findes ved at anvende den brøk, der er nævnt i afsnit C.D.10.2.2, "Nedsættelsens størrelse".

Hvis globalindkomsten er lavere end den udenlandske indkomst, som følge af underskud ved anden virksomhed her i landet eller i en (anden) fremmed stat, er der ikke tilstrækkelig dansk skat at give nedslag i. Hvis globalindkomsten er nul eller negativ, er der slet ikke nogen dansk skat at give nedslag i.

Eksempel

Virkningerne heraf kan illustreres med følgende forenklede eksempel, hvor et dansk selskab driver virksomhed i Danmark og også har indkomst fra udlandet (land A).

År 1.

Virksomhed her i landet

- 100

Indkomst fra land A

100

Skat i land A: 20

Dansk skattepligtig indkomst

0

Ingen dansk skat

Den udenlandske skat på 20 berettiger ikke til dobbeltbeskatningslempelse, da der ikke betales dansk skat i år 1.

År 2.

Virksomhed her i landet

100

Indkomst fra land A

0

Dansk skattepligtig indkomst

100

Dansk skat: 25

Set over begge år har selskabet kun haft indkomst fra virksomhed i land A på 100. Alligevel kan den danske skat på 25 i år 2 ikke nedsættes med land A's skat på 20 i år 1.

Dette betyder, at selskabet har betalt dansk og udenlandsk skat på i alt 45 af en indkomst på 100.

LL § 33 H giver mulighed for, at selskabet i år 1 kan vælge at se bort fra år 1's underskud ved virksomhed her i landet, når dansk skattepligtig indkomst opgøres. Den skattepligtige indkomst for år 1 bliver herefter på 100. Dansk skat heraf er 25. Der er nu mulighed for at give dobbeltbeskatningslempelse for den udenlandske skat i år 1.

Dobbeltbeskatningslempelsen er den skat på 20, der er betalt til land A, dog højst den del af den danske skat, som forholdsmæssigt falder på indkomsten fra land A, dvs. 25. Dobbeltbeskatningslempelsen er det laveste beløb, altså 20. Den danske skat nedsættes til 5.

Underskuddet fra år 1 ved virksomhed her i landet kan fremføres, hvilket medfører, at den skattepligtige indkomst for år 2 bliver 0, så der ikke skal betales dansk skat i år 2.

Samlet set betaler selskabet altså i alt dansk og udenlandsk skat på 25 (20+5) af indkomsten på 100. 

Se bort fra underskud

LL § 33 H indebærer således, at

kan vælge at se bort fra underskud her i landet eller i en fremmed stat, når den skattepligtige indkomst gøres op.

Færøerne og Grønland anses i den henseende for fremmede stater.

Der kan ses bort fra en så stor del af underskuddet, at den skattepligtige indkomst svarer til de samlede positive indkomster fra fremmede stater, som er omfattet af LL § 33 eller en tilsvarende creditbestemmelse i en DBO. Se LL § 33 H. Derimod kan der ikke ses bort fra et mindre underskud, så den skattepligtige indkomst bliver mindre end den samlede udenlandske positive indkomst.

Det underskud, der ses bort fra, kan i stedet overføres til senere indkomstår efter bestemmelserne SEL § 12, med de begrænsninger som bestemmelsen fastsætter.

Se SKM2011.243.LSR, hvor Landsskatteretten fandt, at der gælder et nettoprincip, når der ses bort fra underskud efter LL § 33 H i relation til royaltyindtægter. Se LL § 33 F.

Bemærk

Udenlandsk overskud, der lempes efter exemptionsmetoden eller efter matching creditmetoden i en DBO, er ikke omfattet af bestemmelsen.

Når den udenlandske indkomst er omfattet af exemptionsmetoden eller matching credit-metoden i en DBO, kan modtageren dog blive omfattet af reglen ved at vælge (kun) at få dobbeltbeskatningslempelse efter LL § 33 i stedet for efter DBO'en.

Ved at "transformere" eksempelvis exemptionsindkomst til creditindkomst opnår den skattepligtige, at den positive udenlandske indkomst ikke reducerer eller helt eliminerer et ellers fremførselsberettiget underskud fra virksomhed i Danmark eller fra tredjelande. Samtidig bliver indkomsten, hvis der er tale om indkomst fra et fast driftssted eller en fast ejendom, ikke omfattet af reglen om fradragsbegrænsning mv. i LL § 33 D. Til gengæld bliver dobbeltbeskatningslempelsen begrænset til den betalte skat i den stat, hvorfra indkomsten stammer.

Den skattepligtige kan vælge at se bort fra følgende underskud i indkomståret: 

  • Underskud fra virksomhed her i landet
  • Underskud fra virksomhed i fremmed stat, Færøerne og Grønland, herunder underskud fra andre kilder i samme stater, hvori der er overskud omfattet af LL § 33 eller en creditoverenskomst.

Hvis der ses bort fra et beløb mindre end det samlede underskud i det aktuelle år, fx på grund af positiv dansk indkomst, fordeles beløbet forholdsvist på de enkelte underskudsgivende kilder.  

Fremførselsberettigede underskud

Hvis skatteyderen helt eller delvist vælger at se bort fra underskud i det aktuelle indkomstår, skal der automatisk ses bort fra fremførselsberettiget underskud fra tidligere indkomstår. Dette følger af, at den skattepligtige indkomst, efter at der (helt eller delvist) er set bort fra det pågældende indkomstårs underskud, herefter svarer til årets samlede positive indkomster fra fremmede stater, Færøerne og Grønland. 

I tilfælde, hvor der ikke er underskud i det aktuelle indkomstår, men alene underskud fra et eller flere tidligere indkomstår, vil der kunne ses bort fra disse gamle underskud. Er der fremført underskud, der stammer fra flere tidligere indkomstår, og ses der ikke bort fra de samlede fremførte underskud, anvendes de ældste underskud først.

At det underskud, der ses bort fra, stammer fra et fast driftssted mv. i en fremmed stat, med hvem der er indgået en DBO, der fastsætter exemption eller matching-credit som lempelsesmetode, er uden betydning.

Se også

Se også afsnit C.D.2.4.5.3 om begrænsning af selskabers underskud.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2011.243.LSR

Nettoprincip når der ses bort fra underskud i relation til royaltyindtægter.