åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

LL § 33 indeholder regler om skattenedsættelse efter creditprincippet, når en indtægt, der kommer til beskatning her i landet, også beskattes i udlandet.

Se også

Se afsnit C.F.4.1 om dobbeltbeskatning.

I tilfælde, hvor Danmark har indgået en DBO med en udenlandsk stat, og overenskomsten bygger på creditprincippet, kan skattenedsættelsen ikke overstige det skattebeløb, som den udenlandske stat har ubetinget krav på at beholde. Se LL § 33, stk. 2.

Bestemmelsen har for selskaber og foreninger betydning for indtægter, der stammer fra lande, som Danmark ikke har indgået en DBO med. Desuden har reglen betydning i tilfælde, hvor overenskomsten ikke omfatter alle de udenlandske skatter, som kan sidestilles med danske indkomstskatter.

LL § 33 har også betydning for udenlandske selskaber, der er omfattet af sambeskatning med et dansk moderselskab.

Skat, der er betalt til udlandet af sådanne selskaber, kan nemlig kun fradrages i den danske skat efter reglen i LL § 33, stk. 1. Se LL § 33, stk. 7. Reglerne i en eventuel DBO anvendes således ikke.

Lempelsesbrøken er den samme som i afsnit C.D.10.2.2, afsnittet "Nedsættelsens størrelse", og det, der er nævnt om brøkens enkelte komponenter, gælder også i relation til LL § 33.

Der er indsat regler om lempelse i forbindelse med fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver ved gennemførelsen af moder/datterselskabsdirektivet og fusionsbeskatningsdirektivet, efter Rådets direktiv 90/434/EØF af 23. juli 1990 om en fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier vedrørende selskaber i forskellige medlemsstater. Se LL § 33, stk. 3 og 4.

I forbindelse med fraflytningsbeskatning er der indsat regler om lempelse for hypotetisk udenlandsk skat. Se LL § 33, stk. 5.