Hvis oplysningsfristen ikke overholdes, betales et skattetillæg på 200 kr. for hver dag, fristen overskrides, dog højst på 5.000 kr. pr. selskab. Se SKL § 73.

Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan Skatterådet efter ansøgning helt eller delvis fritage for skattetillægget. Se SKL § 73, stk. 4.