Ikke-kvoteomfattede virksomheder skal måle den producerede varme. Hvis bortkølet varme er ledt bort fra virksomheden inden stedet for måling af produceret varme, skal den bortkølede varme måles særskilt.

Virksomheder, som har installeret røggaskondensatorer, skal måle den producerede varme fra røggaskondensatorer og den øvrige producerede varme hver for sig.

Desuden skal al den producerede elektricitet måles.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.10.2 om fordeling af brændsler mellem el- og varmeproduktion i kraftvarmeværker.