Registrerede virksomheder kan reducere den afgiftspligtige mængde med virksomhedens eget forbrug, for den del af forbruget der anses for at være til procesformål. Se KULAL § 5, stk. 12 og §§ 8 og 8 a.

Der kan som udgangspunkt ikke opnås fuld godtgørelse af tillægsafgift af varme mv., der anvendes til procesformål. Se KULAL § 8 a.

Dette indebærer bl.a., at affaldsforbrændingsvirksomheder, der anvender affaldsvarme til procesformål, skal betale tillægsafgift af den andel af affaldet, der er medgået til fremstilling af varme, som der ikke kan ydes godtgørelse for.

Et evt. forbrug af affaldsvarme til rumvarmeformål skal medregnes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde. Forbrug af affaldsvarme til fremstilling af varme, der direkte eller indirekte bortkøles, skal også medregnes.

Se også afsnit E.A.4.6.1.7 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift.