Bortkølet varme

Ikke-kvoteomfattede affaldsforbrændingsvirksomheder skal medregne bortkølet varme ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde, som der skal betales tillægsafgift af. Se KULAL § 5, stk. 11.

Fradrag i afgiftsgrundlaget

Virksomheder, der tidligere har bortkølet varme, kan dog på visse betingelser opnå et fradrag i den producerede mængde varme. Fradraget tager udgangspunkt i produktionen af elektricitet og varme i 2008.

Virksomhederne kan opnå en lempelse i tillægsafgiften under forudsætning af, at virksomhederne producerede både elektricitet og varme i 2008. Lempelsen ydes som et fradrag i bortkølet varme, der indgår i beregningen af afgift for et kalenderår.

Dette fradrag opgøres som mængden af den bortkølede varme i 2008, men fratrukket en mængde svarende til 10 pct. af summen af den producerede elektricitet og den producerede varme, inkl. den bortkølede varme, i 2008. Fradraget i den bortkølede varme kan dog ikke overstige to gange produktionen af elektricitet i 2008.

Desuden kan fradraget ikke overstige mængden af bortkølet varme i et kalenderår, hvori fradraget udnyttes. Uudnyttet fradrag udbetales ikke og kan ikke overføres til andre år.

Virksomheden skal kunne dokumentere opgørelsen af fradraget og på forlangende fremvise dokumentationen over for Skattestyrelsen.

Lempelsen er tilrettelagt, så det sikres, at det fremover ikke vil kunne betale sig at bortkøle frem for at udnytte varmen fra forbrænding af affald.

Bemærk

Affaldsforbrændingsanlæg, som pr. 1. januar 2013 er nytilkomne CO2-kvoteomfattede virksomheder, kan fortsat opnå dette fradrag, hvis anlægget var berettiget til fradraget i perioden 2010-2012. Se KULAL § 5, stk. 5 og 6.