Affaldsforbrændingsanlæg, der bruger affaldsvarme til procesformål, og hvor procesvarmen opfylder betingelserne for godtgørelse af afgift efter KULAL §§ 8 og 8 a, skal ikke medregne denne varme til den afgiftspligtige mængde.

Dette indebærer bl.a., at affaldsforbrændingsvirksomheder, der bruger affaldsvarme til procesformål, skal betale affaldsvarmeafgift af den del af affaldsvarmen, som der ikke kan ydes godtgørelse for (dvs. ikke fuld godtgørelse efter bestemmelserne om fradrag for energi til proces).

Se afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifterne og CO2-afgift.

Et evt. forbrug af affaldsvarme til rumvarmeformål skal medregnes ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

Se KULAL § 5, stk. 4.