Afgiftsgrundlaget for affaldsvarmeafgiften er den varme, der er produceret ved forbrænding af afgiftspligtigt affald.

Ved produceret varme forstås i forhold til affaldsvarmeafgiften den mængde varme, der leveres fra værket med tillæg af eventuelt eget forbrug. Til eget forbrug skal også medregnes et evt. forbrug til rumvarmeformål. Eventuelt bortkølet varme skal ikke medregnes til den afgiftspligtige mængde. Den producerede varme, dvs. den leverede mængde og eget forbrug, skal måles.

Bortkølet varme skal medregnes ved opgørelse af afgiftsgrundlaget for tillægsafgiften. Se afsnit E.A.4.2.8 om opgørelse af den afgiftspligtige mængde for tillægsafgiften.

Se KULAL § 5, stk. 2.

Eksempel

Nedenfor vises et eksempel på beregning af affaldsvarmeafgiften for et anlæg, som kun fyrer med afgiftspligtigt affald.  

   

Virksomheder, der forbrænder affald

Brændsel

:

Affald

Producerer

:

Varme

Afgiftsgrundlag

=

Produceret varme ekskl. bortkølet varme (leveret varme)

Målinger

:

Leveret varme 450 GJ

Afgiftsgrundlag

=

450 GJ

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2016.453.LSR

Landsskatteretten tog stilling til opgørelse af afgiftstilsvar vedrørende affaldsvarmeafgift og tillægsafgift for to forskellige forbrændingsanlæg.

Det ene anlæg (BY Y1) leverede damp og varmt vand til en ekstern virksomhed, der anvendte dampen og det varme vand til produktion af el og fjernvarme. En del af den leverede varme blev bortkølet, efter at den var overført til fjernvarmevandet. Den bortkølede varme kunne ikke fradrages ved opgørelsen af affaldsvarmeafgiften.

Det andet affaldsforbrændingsanlæg (BY Y2) producerede el og fjernvarme ved forbrænding af affald i affaldsovne og gas i en gaskedel. Affaldsvarmeafgiften og tillægsafgiften skulle opgøres separat for affaldsovnene. Affaldsforbrændingsenheden/-anlægget kunne ligeledes ikke anses for et varmeproducerende anlæg alene, og affaldsvarmeafgiften skulle opgøres efter § 5, stk. 3, 2. og 3. pkt., og tillægsafgiften skulle opgøres efter § 5, stk. 8, 2.-6. pkt. Ved opgørelsen af affaldsvarmeafgift og tillægsafgift skulle der ikke medregnes gas anvendt på gaskedlen.

 ►Skattestyrelsen anser kendelsen vedr. By Y2 for underkendt af SKM2018.5.VLR for så vidt angår, at affaldsvarmeafgiften og tillægsafgiften skulle opgøres separat for affaldsovnene i stedet for at blive anset som et samlet anlæg med gaskedlen.◄