åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet redegør for afgiftssatserne på kulprodukter, affald mv.

Afsnittet indeholder:

  • Afgiftssatser efter brændværdi for kul mv. 
  • Afgiftssatser efter vægt for kul mv.
  • Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald
  • Afgiftsændringer.

Bemærk

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset. Se MINAL § 32 a.

Affaldsvarmeafgiften reguleres/opskrives også årligt, men efter lidt andre regler. Tillægsafgiften reguleres ikke. Se det nedenstående afsnit Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald.

Afgifterne er senest forhøjet ved lov nr. 2225 af 29. december 2020.

Afgiftssatser efter brændværdi for kul mv.

Nedenstående skema viser afgiftssatsen efter energiindholdet for kul mv. for ►2024◄.

►2024◄

Varer omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1 - 4

kr./GJ

68,8

Se KULAL § 1, stk. 2, nr. 1, jf. § 2, stk. 5.

Afgiftssatser efter vægt for kul mv.

Hvis virksomheden ikke foretager opgørelse af den faktiske brændværdi i kul mv., betales afgiften efter vægt. Se KULAL § 1, stk. 4, jf. § 2, stk. 5.

Nedenstående skema viser afgiftssatserne efter vægt for kul mv. for ►2024.◄

►2024◄

1

Stenkul, inkl. stenkulsbriketter samt koks, cinders og koksgrus

kr./ton

1.927

2

Jordoliekoks

kr./ton

2.272

3

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

1.308

4

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

1.969

5

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct.

kr./ton

2.588

Bemærk

Da koks nævnt i nr. 1 i et vist omfang sælges i hl, tillades det virksomheder, der fakturerer koks i hl, at beregne og anføre afgiften med brug af en beregningsteknisk afgiftssats. Denne sats er beregnet efter et gennemsnit, hvor 1 hl svarer til 50 kg = 0,05 ton.

Virksomhedens valg af betaling af afgift efter enten brændværdi eller efter vægt gælder for en periode på et år. Se KULAL § 1, stk. 7.

Eksempel

For et eksempel på beregning af afgift af grillbriketter baseret på en blanding af fossile brændsler og ikke-fossile brændsler henvises til afsnit E.A.4.2.2.

Se også afsnit E.A.4.2.2. om den afgiftsmæssige stilling for grillkul, grillbriketter mv.

Afgiftssatser for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald

Nedenstående skema viser afgiftssatsen for affaldsvarme og for tillægsafgiften på affald for ►2024.◄

  

 

►2024◄

Affaldsvarmeafgift (KULAL § 1, stk. 1. nr. 5)

Sats, der er anført på afgiftsangivelsen (efter fradrag efter § 1, stk. 6)

kr./GJ

kr./GJ

57,3

30,8

Tillægsafgift (KULAL § 1, stk. 1, nr. 6)

Afgift på energiindholdet i affald, der anvendes som brændsel

kr./GJ

31,8

Se KULAL § 1, stk. 2, nr. 2, og 3, jf. § 2, stk. 5, og § 2, stk. 6.

Bemærk

Virksomheden opnår et fradrag i affaldsvarmeafgiften svarende til tillægsafgiften delt med 1,2. Se KULAL § 1, stk. 6.

Beregning af affaldsvarmeafgiften

Beregningen af affaldsvarmeafgiften sker med udgangspunkt i kulafgiften, hvor kulafgiften årligt reguleres. Tillægsafgiften reguleres ikke årligt.

Afgiftssatsen for ►2024◄ er beregnet som følger:

►2024◄

Afgift på affaldsvarme

kr./GJ

57,3

Sum leveret

Fradrag i affaldsvarmeafgiften (tillægsafgiften delt med 1,2)

kr./GJ

26,5

Sats anført på afgiftsangivelsen

kr./GJ

30,8

Leveret varme

Afgiftsændringer

Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er der indsat en ny bestemmelse som § 13 i KULAL.

Bestemmelsen indebærer, at påbegyndes en afregningsperiode med én afgiftssats og afsluttes med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af en så stor del af leverancen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Såfremt der eksempelvis træder en ændret afgiftssats i kraft fra og med den 1. januar 2024 og der i afregningsperioden, som eksempelvis udgør både december 2023 (31 dage) og januar 2024 (31 dage), er leveret 2.000 GJ i hele afregningsperioden, vil der skulle betales den ændrede afgift for 2024 af 1.000 GJ.

Foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne dog anvendes ved opgørelsen.

Bestemmelsen finder anvendelse for alle afgiftsændringer fra og med lovens ikrafttræden den 1. april 2023. Der er tale om en regelforenkling, så bestemmelsen for leverancer ved ændringer af afgiftssatsen fremgår af loven og ikke som en overgangsbestemmelse til den enkelte ændringslov.