åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om bestemmelserne for afgiftsfri udlevering, afgiftsfritagelse og godtgørelse samt bestemmelserne om regnskab.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsfri udlevering fra registrerede oplagshavere
 • Afgiftsfritagelse eller -godtgørelse ved fremstilling af elektricitet
 • Kul, der leveres til diplomatiske repræsentationer
 • El-patronordningen
 • Afgiftsgodtgørelse ikke-registrerede virksomheder - fremstilling af elektricitet ved varme eller damp fra affaldsforbrænding
 • Godtgørelse til ikke-registrerede virksomheder ved levering til udlandet og registrerede oplagshavere
 • Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (momsregistrerede virksomheder)
 • Andre godtgørelser
 • Tilbagebetaling af moms af afgifter.

Afgiftsfri udlevering fra registrerede oplagshavere

Oplagshavere kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde foretage fradrag for følgende:

 • Varer, der tilføres en anden registreret oplagshaver, dog med undtagelse af affaldsvarme.
 • Varer, der leveres til udlandet.
 • Varer, der fritages for afgift efter KULAL § 7 (kraftvarmeproduktion).

Se KULAL § 6. Se afsnit E.A.1.7 om reglerne for de første to punkter.

Se afsnit E.A.4.4.10 om afgiftsfritagelser ved kraftvarmeproduktion.

Afgiftsfritagelse eller -godtgørelse ved fremstilling af elektricitet

Der ydes afgiftsfrihed for kul mv., der anvendes til fremstilling af elektricitet, når der skal betales elektricitetsafgift af den fremstillede elektricitet efter elafgiftsloven. Se KULAL § 7, stk. 1.

Se afsnit E.A.4.4.10 om afgiftsregler om produktion af elektricitet og kraftvarme.

Kul, der leveres til diplomatiske repræsentationer

Der kan ske afgiftsfritagelse, når en oplagshaver leverer varer til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner mv. samt de dertil knyttede personer efter TDL § 4. Se KULAL § 7a, stk. 1 og 2.

Diplomatiske repræsentationer mv. kan efter ansøgning til Skattestyrelsen få godtgjort kulafgiften.

Fjernvarme

Fritagelsen for afgift gælder også for fjernvarme fremstillet på basis af kul. Diplomatiske repræsentationer, konsulater og her repræsenterede internationale organisationers kontorer kan få godtgjort den indirekte afgiftsbelastning på den leverede fjernvarme.

Adgangen til godtgørelsen omfatter også opvarmning af repræsentationschefens bolig.

Diplomatiske repræsentationer mv. kan efter ansøgning til Skattestyrelsen få godtgjort afgiften på varme.

Se også

Blanket (23.006), der anvendes ved anmodning om godtgørelse af afgiften på varme. Blanketten findes på Skatteforvaltningens hjemmeside https://www.skat.dk/.

Afsnit E.A.1.7 om krav til dokumentation.

El-patronordningen

Med lov nr. 1417 af 21. december 2005 (elpatronloven) blev der vedtaget en ordning med nedsættelse af afgifterne for kraftvarmeværkers produktion af varmeleverancer uden samtidig elektricitetsproduktion, selv om varmen produceres på basis af elektricitet, kul, olie eller gas.

Bemærk

Ligesom loven kaldes for elpatronloven, benævnes selve ordningen el-patronordningen, selvom loven og ordningen gælder for andre varmeproducerende anlæg end el-patroner, og uanset om der bruges elektricitet, eller de afgiftspligtige brændsler er kul, olie eller gas.

Se også

Afsnit E.A.4.4.9 om afgiftslempelser for fjernvarme (el-patronordningen).

Afgiftsgodtgørelse ikke-registrerede virksomheder - fremstilling af elektricitet ved varme eller damp fra affaldsforbrænding

Modtagere af varme eller damp produceret ved affaldsforbrænding kan opnå afgiftsgodtgørelse af den andel af varmen, der anvendes til fremstilling af elektricitet, når der betales elafgift af den fremstillede elektricitet efter elafgiftsloven. Andelen beregnes som forholdet mellem på den ene side energiindholdet i den elektricitet, der er fremstillet i perioden, og på den anden side summen af energiindholdet i den elektricitet og varme, der er fremstillet i perioden. Se KULAL § 7, stk. 5.

Se også

Se også

 • afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifterne
 • afsnit E.A.4.4.10 om fordeling af energiforbrug ved produktion af kraftvarme.

Godtgørelse til ikke-registrerede virksomheder ved levering til udlandet og registrerede oplagshavere

Virksomheder, der ikke er registreret som oplagshavere efter kulafgiftsloven, kan få bevilling til godtgørelse af energiafgift på kul mv., som leveres til udlandet eller til andre virksomheder, der er registreret efter kulafgiftsloven som oplagshavere. Det gælder dog ikke for affaldsvarme.

Der kan ikke gives bevilling til en virksomhed, når den pågældende virksomhed og en registreret oplagshaver, som virksomheden direkte eller indirekte får leveret afgiftspligtige varer fra, er indbyrdes forbundne virksomheder.

Som indbyrdes forbundne virksomheder anses virksomheder, hvor samme ejerkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 pct. af kapitalen i hver virksomhed eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af en eventuel stemmeværdi i hver virksomhed. Ejere, som nævnt i aktieavancebeskatningsloven, anses ved bedømmelsen af ejerkredsen for én og samme person.

En udstedt bevilling bortfalder, hvis der efterfølgende kommer til at foreligge en situation med indbyrdes forbundne virksomheder.

Når registrerede oplagshavere køber kul mv. uden afgift af virksomheder med bevilling, se ovenfor, skal leverandøren udstede en faktura, hvoraf det bl.a. skal fremgå, at varerne er leveret uden afgift.

Virksomhederne skal medregne sådanne leverancer i regnskabet over tilgang af kul mv. uden afgift.

Der kan også opnås godtgørelse for afgift ved fremstilling af elektricitet, når der skal betales afgift efter elafgiftsloven af den fremstillede elektricitet. Der kan også opnås godtgørelse for levering af afgiftspligtige varer til diplomatiske repræsentationer mv.

Se KULAL § 7, stk. 7.

Virksomhederne skal anvende blanket 29.002, når de anmoder om godtgørelse. Blanketten kan findes på https://www.skat.dk/

Se i øvrigt afsnit E.A.1.7 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Registrerede varemodtagere

Registrerede varemodtagere kan efter afgiftsperiodens udløb angive det godtgørelsesberettigede beløb for varer leveret til udlandet direkte på afgiftsangivelsen, jf. KULAL § 7, stk. 7.

Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift (momsregistrerede virksomheder)

Momsregistrerede virksomheder har på visse betingelser ret til hel eller delvis godtgørelse af energiafgifter på energiprodukter, herunder kul, der anvendes til procesformål. Se blandt andet KULAL § 8, § 8 a, § 8 b, § 8 c og § 8 d.

Se også

 • Afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder.

Andre godtgørelser

Virksomheder kan opnå godtgørelse af energiafgift og CO2-afgift af kul mv., der anvendes til jernbanedrift og dampskibsfart, bortset fra lystfartøjer. Se KULAL § 7, stk. 6.

Tilbagebetaling af moms af afgifter

Hvis en virksomhed ikke kan fradrage moms af afgifter som indgående moms i sit momsregnskab, når selve afgiften godtgøres, kan der ske tilbagebetaling af momsen af afgiften efter ML § 45, stk. 16.

Dette kan eventuelt være relevant i forbindelse med momsfrie erhvervsmæssige aktiviteter.

Se også afsnit D.A.12.6.