Indhold

Dette afsnit handler om hvilke virksomheder, som skal eller kan registreres som oplagshavere eller varemodtagere efter kulafgiftsloven.

Afsnittet indeholder:

 • Virksomheder, som skal registreres som oplagshavere (udvinder eller fremstiller kul mv.) og registrering for fremstilling af affaldsvarme
 • Virksomheder, som kan registreres som oplagshavere (afsætter, oplagrer eller forbruger kul mv.)
 • Forbrugsregistrering for varme og registrering for mellemhandel med varme
 • Virksomheder, som skal registreres som varemodtagere
 • Anmeldelse mv. til registrering
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4 om de generelle regler om registrering.

Bemærk

Der er ikke krav om registrering af virksomheder i andre EU-lande, når den udenlandske virksomhed har fjernsalg af kul mv. til en privat køber i Danmark. Se afsnit E.A.1.4 om registrering. Dette indebærer, at afgiften af kul mv. skal betales af køber, hvis der er tale om fjernsalg.

Det er også i andre importsituationer end fjernsalg køberen/erhververen, der skal registreres og betale afgiften.

Virksomheder, som skal registreres som oplagshavere (udvinder eller fremstiller kul mv.) og registrering for fremstilling af affaldsvarme

Virksomheder, der udvinder eller fremstiller afgiftspligtige varer (kul mv. omfattet af KULAL § 1, stk. 1, nr. 1-4, se afsnit E.A.4.2.2 om kulprodukter omfattet af afgiftspligten), skal anmelde sig til registrering hos Erhvervsstyrelsen som oplagshavere.

Virksomheder, som forbrænder afgiftspligtigt affald, skal registreres efter kulafgiftsloven (affaldsvarmeafgift og tillægsafgift) og anmelde sig til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Dette gælder også virksomheder, der forbrænder farligt affald, og virksomheder, som medforbrænder affald.

Derimod skal virksomheder, der kun forbrænder affald, som er fritaget for afgift, fx biomasseaffald, ikke registreres.

Ved anmeldelse til registrering bruges blanket nr. 23.007. Blanketten omfatter også registrering for CO2-afgift af kul og CO2-afgift ved forbrænding af ikke-bionedbrydeligt affald.

Blanketten kan hentes på https://www.virk.dk/.

Virksomheder, der forbrænder afgiftspligtigt affald, er ikke omfattet af registreringen for de øvrige vareområder i loven. Virksomheder, der både forbrænder afgiftspligtigt affald og fx importerer kul, skal derfor anmelde sig til registrering og være registreret for begge aktiviteter.

Se KULAL § 2, stk. 1 og 2.

Virksomheder, som kan registreres som oplagshavere (afsætter, oplagrer eller forbruger kul mv.)

Virksomheder der afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer (kul mv. omfattet af punkterne 1-4, se afsnit E.A.4.2.2 om afgift af kulprodukter), og som råder over lagerplads med en kapacitet på mindst 1.000 tons, kan anmelde sig til registrering. Disse virksomheder har ikke pligt til at være registreret.

Til lagerkapaciteten medregnes udover importlagre mv. også virksomhedernes lokale depoter, mens detailsalgssteder ikke kan medregnes.

I tilfælde, hvor flere virksomheder har lejet sig ind på samme lagerplads, hæftes der forholdsmæssigt for afgiften ud fra, hvor stor en andel af lagerpladsen den enkelte virksomhed råder over. Hæftelsen deles forholdsmæssigt mellem dem, der på tidspunktet for tvisten i praksis råder over lagerkapaciteten, dvs. mellem dem, der på pågældende tidspunkt har varer på lagerpladsen.

Virksomheden skal anmelde sig til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Se KULAL § 2, stk. 3.

Forbrugsregistrering for varme og registrering for mellemhandel med varme

Større energiforbrugere kan på visse betingelser blive registreret for forbrug af varme. En forbrugsregistreret virksomhed kan modtage varme uden, at varmeproducenten har indregnet afgifter for de brændsler, der er medgået til fremstilling varmen. Den forbrugsregistrerede virksomhed skal så selv efterfølgende opgøre og indbetale afgiften for det afgiftspligtige forbrug. Herved gives virksomheden mulighed for nettoafregning af afgiften frem for bruttoafregning og efterfølgende godtgørelse.

Varmeleverandører kan - på visse betingelser - blive registreret for mellemhandel af varme.

Ved lov nr. 1893 af 29. december 2015 blev ordningen om forbrugsregistrering udvidet til også at omfatte affaldsvarme, dvs. for henholdsvis affaldsvarmeafgift på varme efter KULAL § 1, stk. 1, nr. 5, tillægsafgift på affald/varme efter KULAL § 1, stk. 1, nr. 6, og CO2-afgift af ikke-bionedbrydeligt affald efter CO2AL § 2, stk. 1, nr. 14

Ændringen trådte i kraft den 1. januar 2016. 

KULAL § 11, stk. 2, 3. pkt., der vedrører betingelser for fakturering af tillægsafgift på affald/affaldsvarme, finder anvendelse. Det vil sige, at det ikke er muligt som forbrugsregistreret virksomhed efter KULAL § 2, stk. 4 at afregne tillægsafgift og CO2-afgift af ikke-bionedbrydeligt affald på affaldsvarme, medmindre afgifterne kan indregnes i priser for indenlandsk varmelevering efter reglerne i varmeforsyningslovens § 20

Forbrugsregistrering for varme

Som en betingelse for forbrugsregistrering for brug af varme efter kulafgiftsloven, skal virksomhedens årlige forbrug af varme målt inde for samme lokalitet være over 4.000 GJ. Samtidig skal godtgørelsen af afgiften efter kulafgiftsloven udgøre mindst 80 pct. Desuden skal 30 pct. af virksomhedens varmeforbrug bruges ved aktiviteter omfattet af bilaget til CO2-afgiftsloven (tung proces).

Det er også en betingelse ved forbrugsregistrering, at varmen leveres fra en af følgende:

 • Registreret kraftvarmeanlæg omfattet af bilag 1 til kulafgiftsloven (centrale kraftvarmeværker). Det kan fx være Fynsværket
 • Affaldsforbrændingsvirksomheder registreret efter KULAL § 2, stk. 2
 • Decentralt eller industrielt kraftvarmeværk, hvor værket er registreret for handel med varme efter KULAL § 2, stk. 5
 • Mellemhandler registreret for mellemhandel af varme efter KULAL § 2, stk. 5.

Se det følgende afsnit Registrering for handel af varme, om hvilke betingelser

 • et decentralt eller industrielt kraftvarmeværk eller
 • en registreret mellemhandler

skal opfylde for at blive registreret for handel af varme. 

Se KULAL § 2, stk. 4.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.6 om de nærmere betingelser for forbrugsregistrering af varme.

Registrering for handel af varme

Følgende kan lade sig registrere for handel af varme:

 • Decentrale kraftvarmeværker
 • Industrielle kraftvarmeværker
 • Mellemhandlere, som transporterer varme leveret direkte fra et kraftvarmeværk omfattet af bilag 1 til kulafgiftsloven eller fra en affaldsforbrændingsvirksomhed registreret efter KULAL § 2, stk. 2.

Det er en betingelse, at mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder registreret for forbrug af varme. Se KULAL § 2, stk. 5.

Mellemhandlere af varme og decentrale og industrielle kraftvarmeværker skal stille sikkerhed overfor Skattestyrelsen for afgiften af den varme, som leveres til andre forbrugere end virksomheder, der er forbrugsregistreret for varme. Sikkerhedens størrelse fastsættes efter reglerne i opkrævningsloven. Hvis kraftvarmeværket allerede er registreret efter KULAL § 2, stk. 3, fordi værket råder over en lagerkapacitet på mindst 1.000 tons, skal værket ikke stille sikkerhed for afgift.

Se KULAL § 2, stk. 6.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.6.4 om de nærmere bestemmelser ved registrering for handel med varme.

Virksomheder, som skal registreres som varemodtagere

Virksomheder, der modtager varer fra udlandet, og som ikke er registreret som oplagshavere, skal registreres som varemodtagere. Efter udløbet af hver måned og senest den 15. i følgende måned skal virksomhederne angive mængden af varer, som virksomheden har modtaget i månedens løb.

Se KULAL § 10 a og afsnit E.A.1.4 om de generelle bestemmelser for varemodtagere.

Andre varemodtagere end virksomheder

For andre varemodtagere end virksomheder, skal afgiften angives på tidspunktet for modtagelsen af varerne i Danmark, og afgiften skal indbetales senere samtidig med indsendelsen af angivelsen. Se OPKL § 9, stk. 2-4.

Anmeldelse til registrering

Registrering sker ved anmeldelse til Erhvervsstyrelsen. Ved anmeldelse til registrering skal blanket nr. 23.007 anvendes. Blanketten kan hentes på www.virk.dk.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Landsskatteretskendelser

SKM2002.357.LSR

Landsskatteretten fandt, at en person, der drev virksomhed med forretningssted i Tyskland, var afgifts- og momspligtig her i landet af koksleverancer til private danske forbrugere. Dette skyldtes, at virksomheden i alt væsentlighed var beliggende og havde udøvet virksomhed her i landet.