Dato for udgivelse
07 Jun 2012 14:06
Til
Virksomheder registreret for moms, lønsum, spil mv.
Sagsnummer
2011-211-0020
Resumé

Med loven implementeres EU's direktiv om ændrede faktureringsregler, som fjerner barrierer for anvendelsen af elektroniske fakturaer, ligesom der sikres en mere præcis implementering af flere af bestemmelserne i EU's momssystemdirektiv. Endvidere gennemføres en ligestilling af kontrolreglerne for indkomstskat og moms, ligesom forslaget giver SKAT mulighed for at levere en større indsats mod uregistreret virksomhed. Endelig lempes kravet i pokerloven om betaling dagen før, så betaling for deltagelse kan ske på selve dagen for turneringen.


Folketinget har den 22. marts 2012 vedtaget lovforslag nr. L 12 om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love. 

(Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse af museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)

Loven indeholder en række ændringer af forskellige love, herunder 

 • Lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed 

Med virkning fra 1. januar 2009 udvides lønsumsafgiftsfritagelsen for museumsvirksomhed, således at alle museer fritages for at betale lønsumsafgift. Fritagelsen er således ikke længere betinget af, at museet er omfattet af museumsloven eller i tilknytning til universitetsloven. 

De museer, som bliver omfattet af fritagelsen for at betale lønsumsafgift med virkning fra 1. januar 2009, og som har betalt lønsumsafgift af museumsaktiviteten, kan få tilbagebetalt den indbetalte lønsumsafgift for perioden fra 1. januar 2009 og frem.

Tilbagebetalingsbeløbet vil blive forrentet fra indbetalingsdagen til udbetalingsdagen. 

 • Ændringer i faktureringsbestemmelser 

For at gennemføre direktiv 2010/45/EU om ændring af momssystemdirektivets regler for momsfaktura i dansk lovgivning ændres og indføres regler i:

 • Momslovens §§ 23-25 a om momspligtens indtræden i sammenhæng med tidspunktet for at fakturere levering af varer eller ydelser, herunder navnlig ved handel med andre EU-lande 
 • Momslovens § 52 om, hvornår det er de danske fakturaregler, der skal anvendes, i forhold til reglerne i andre EU-lande 
 • Momslovens § 52 a om pligt til eller fritagelse for at udstede faktura med moms 
 • Momslovens § 52 b om tidsfrister for at udstede faktura ved handel med andre EU-lande 
 • Momslovens § 52 c om opbevaring af momsfakturaer 

Visse dele af direktiv 2010/45/EU gennemføres ved ændring af momsbekendtgørelsen.  

Reglerne træder i kraft den 1. januar 2013. Der forventes i løbet af efteråret 2012 udsendt et særskilt nyhedsbrev om ændringerne af dansk momslovgivning for at gennemføre direktiv 2010/45/EU. 

 • Erstatning af godtgørelsesordning med fradragsordning 

Muligheden i momslovens § 45, stk. 3 for transportvirksomheder for at få godtgjort moms i forbindelse med udenrigspersonbefordring, samt muligheden i momslovens § 45, stk. 4, for forsikringsmæssige og finansielle virksomheder for at få godtgjort moms betalt i forbindelse med ydelser, der leveres til aftagere uden for EU, eller såfremt de pågældende transaktioner er knyttet direkte til goder, som er bestemt til udførsel til steder uden for EU, ophæves. 

Der indføres i stedet en mulighed for at fradrage momsen af udgifterne efter de almindelige regler i momsloven. 

Det tilsigtes herved, at virksomhederne kan få tilbagebetalt det samme momsbeløb gennem fradragsordningen, som virksomhederne ville kunne få gennem godtgørelsesordningen. Dette skyldes, at godtgørelsen efter de hidtidige regler blev beregnet efter samme principper, som fradrag skal opgøres efter. 

Ændringen medfører visse ændringer i energiafgiftslovene og vandafgiftsloven for at sikre, at virksomheder kan få tilbagebetalt disse afgifter i samme omfang som hidtil. 

 • Udførsel af varer 

Det præciseres med denne ændring, at det er en betingelse for at købe varer, der skal udføres til lande og områder udenfor EU uden at sælger skal opkræve moms, at den pågældende køber, som selv forestår udførslen, ikke er etableret i Danmark.

For så vidt angår tilfælde, hvor varerne udføres af en køber, der ikke er etableret her i landet, eller for dennes regning, vil ændringen betyde, at det ikke længere er en betingelse, at køberen ikke er momsregistreret her i landet. 

Det vil være en forudsætning for at sælger kan anvende bestemmelsen, at køber til en hver tid tilvejebringer sælger den fornødne dokumentation for, at varen er udført.

 •  Salg af varer til private, der medbringer varerne i deres personlige bagage

Turistsalgsreglen anvendes, når rejsende, der har bopæl i lande eller områder udenfor EU, medbringer varer i deres personlige bagage ved udrejsen.  

Det er en betingelse, at den pågældende ikke er etableret inden for EU. Det betyder bl.a., at hvis den pågældende rejsende har opretholdt en bopæl her i landet, men tager midlertidigt ophold i lande eller områder uden for EU, ikke kan anvende reglen. Dette gælder fx ved udstationering i forbindelse med civilt arbejde og ved tjeneste i forsvaret i forbindelse internationale militære operationer. 

 • Ligestilling af kontrolregler for indkomstskat og moms

SKAT får adgang til at udstede påbud om udlevering af materiale og meddelelse af oplysninger af hensyn til SKATs kontrol med moms. SKAT kan udstede daglige bøder à mindst 1.000 kr. pr. dag for at gennemtvinge, at påbud om udleverings- og oplysningspligter efterleves. De nye regler fremgår af momslovens § 74, stk. 4 og § 75, stk. 5 i sammenhæng med § 77. Dermed ligestilles kontrolregler på momsområdet med regler på området for indkomstskat.

 • Indsats mod uregistreret virksomhed 

SKAT får adgang til at udstede påbud om, at ejeren eller ledelsen af en virksomhed ikke må indlede eller fortsætte driften af virksomheden som uregistreret, hvis SKAT har nægtet eller inddraget registreringen af virksomheden for indkomstskat, moms eller punktafgifter. SKAT kan udstede daglige bøder à mindst 1.000 kr. pr. dag for at gennemtvinge, at påbud om ikke at indlede eller at fortsætte drift af uregistreret virksomhed efterleves. De nye regler fremgår dels af momslovens § 47, stk. 6-7, i sammenhæng med § 77, dels af opkrævningslovens § 11, stk. 7-8, og stk. 10-12, i sammenhæng med § 18 a. 

 • Ændring i opkrævningslovens regler om opkrævning af punktafgifter i visse tilfælde 
 • Den, der ikke i forvejen er autoriseret eller registreret for dansk punktafgift af chokolade og slik, emballage, sodavand, mineralolieprodukter (benzin og olie m.v.), spiritus, tobaksvarer i form af cigarer, cerutter eller cigarillos samt øl og vin, 
 • og som modtager sådanne varer i større mængder, der overstiger et eget privatforbrug, 
 • hvad enten varerne er fra andre EU-lande eller fra lande uden for EU, 
 • har en selvstændig pligt til at angive varerne og betale dansk punktafgift af varerne. 

De nye regler fremgår af opkrævningslovens § 9, stk. 1, og skal ses i forhold til de gældende regler, der omfatter en ikke-registreret modtager af varer i form af kun mineralolieprodukter, spiritus, tobaksvarer i form af cigarer, cerutter eller cigarillos samt øl og vin og kun fra andre EU-lande. 

 • Ændringer i regler i lov om offentligt hasardspil i turneringsform 

Ændringerne i lov om offentligt hasardspil i turneringsform indebærer følgende: 

 • Lovændringen giver deltagere i offentlige hasardspilsturneringer mulighed for at betale for deltagelsen på selve dagen for turneringen. Dette er en lempelse i forhold til tidligere krav om betaling senest dagen før turneringens påbegyndelse.

Samtidig får Spillemyndigheden bemyndigelse til at fastsætte vilkår for betalingen. Denne bemyndigelse indføres, da Spillemyndigheden kan have behov for at stille særlige krav til fx dokumentation for rettidig betaling, når der kan betales helt frem til den offentlige hasardspilsturnerings begyndelse.

 • Der er indsat en bestemmelse om at klager over afgørelser truffet af Spillemyndigheden efter lov om offentligt hasardspil i turneringsform kan påklages til Landsskatteretten. Bestemmelsen svarer i vidt omfang til den hidtil gældende bestemmelse om klageadgang til Landsskatteretten, dog er det samtidig fastsat, at klager til Landsskatteretten ikke har opsættende virkning 
 • Som en konsekvens af den nyaffattede bestemmelse om klageadgang ophæves den hidtil gældende bestemmelse om samme?

Loven træder i kraft den 1. april 2012. Bestemmelserne, der implementerer EU's direktiv om elektroniske fakturaer mv. træder dog først i kraft fra den 1. januar 2013, mens ændringen vedrørende lønsumsafgiften for museer træder i kraft fra den 1. januar 2009 (begunstigende).