Indhold

Dette afsnit beskriver CFC-beskatningen af personer og dødsboer og betingelserne for det.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Betingelser
 • Udenlandsk selskab eller forening mv.
 • Kontrol
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Hvis en skattepligtig, der er omfattet af KSL § 1 (person) eller DSBL § 1, stk. 2, (dødsbo) kontrollerer et udenlandsk selskab eller en forening mv., skal den skattepligtige medregne selskabets CFC-indkomst. Se LL § 16 H.

CFC-indkomsten indgår ikke i den almindelige skattepligtige indkomst. Se PSL §§ 2 og 4 b. Der betales skat af CFC-indkomsten med den sats, der er nævnt i SEL § 17, stk. 1. Se PSL § 8 b.

Betingelser

Betingelserne står i LL § 16 H, stk. 1.

Beskatning efter LL § 16 H, kan kun ske, hvis

 • selskabet har indgået en aftale om skattesats eller beskatningsgrundlag med skattemyndighederne i den stat, hvor det er hjemmehørende, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst, eller
 • skattereglerne i den pågældende stat er indrettet efter, hvor den kontrollerende aktionær er hjemmehørende, eller betingelserne nedenfor er til stede:
  • Selskabets samlede udenlandske indkomstskat er mindre end 3/4 af skatten beregnet på grundlag af satsen i SEL § 17, stk. 1, af selskabets samlede skattepligtige indkomst opgjort efter LL § 16 H, stk. 4 og 5, for det pågældende indkomstår.
  • Selskabets CFC-indkomst ifølge LL § 16 H, stk. 4 og SEL § 32, stk. 5, for samme periode udgør mere end 1/2 af selskabets skattepligtige indkomst opgjort efter LL § 16 H, stk. 4. Ved bedømmelsen ses bort fra skattepligtig indkomst fra selskaber, som er kontrolleret af selskabet, eller som selskabet har væsentlig indflydelse på, hvis selskaberne er hjemmehørende i samme land som selskabet. I stedet inddrages skattepligtig indkomst i de pågældende selskaber forholdsmæssigt efter selskabets direkte eller indirekte ejerandele.
  • Den skattepligtiges aktier, investeringsbeviser mv. i selskabet er ikke aktier eller investeringsbeviser mv. i investeringsselskaber efter aktieavancebeskatningslovens regler.

I SKM2009.565.SR bekræfter Skatterådet, at personen vil blive pålagt dansk CFC-skat, mens han opholder sig i Danmark som IT-konsulent. Personen er estisk IT specialist og har ved flytningen til Danmark et estisk investeringsselskab. Gevinster vedrørende finansielle aktiver og passiver i Estland beskattes med 21 pct., og selskabsskatten forfalder først ved udbyttebetalingen til aktionærerne. Dermed er det en fortolkning af bestemmelsen i LL § 16 H, stk. 1, nr. 1.

Udenlandsk selskab eller forening mv.

Et selskab eller en forening mv. anses for at være udenlandsk, hvis det er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland eller efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Indkomsten i selskabet opgøres efter territorialprincippet. Se SEL § 8, stk. 2. Datterselskabers faste driftssteder, som er beliggende uden for den stat, hvori datterselskabet er hjemmehørende, betragtes også som udenlandsk. Se LL § 16 H, stk. 3.

Kontrol

En skattepligtig efter KSL § 1 eller DSBL § 1, stk. 2, har kontrol, hvis den skattepligtige i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller trusts stiftet af disse kontrollerer et udenlandsk selskab. Se LL § 16 H, stk. 1 og LL § 16 H, stk. 6.

Den skattepligtige anses for at kontrollere et selskab, hvis vedkommende direkte eller indirekte eller i fællesskab med nærtstående ejer mere end 50 pct. af aktiekapitalen i selskabet eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet. Se LL § 16 H, stk. 6.

Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold. Ejerandele og stemmerettigheder, som

 • ejes af selskabsdeltagere, som den skattepligtige har en aftale med om udøvelse af kontrol, eller
 • ejes af et selskab eller en forening mv. som nævnt i LL § 2, stk. 1, 2. pkt. (transparent enhed), hvori den skattepligtige deltager

 medregnes ved opgørelsen af kontrol. Se LL § 16 H, stk. 6.

I SKM2008.775.SR fastslår Skatterådet, at en fysisk person kun anses for at være CFC-skattepligtig, hvis han kontrollerer det udenlandske selskab. Se LL § 16 H. I den konkrete sag blev den fysiske person ikke anset for at kontrollere det udenlandske selskab, fordi han ikke ejer mere end 50 pct. af aktierne eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet.

Oversigt over domme, kendelser, SKM-meddelelser afgørelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2009.565.SR

Personen vil blive pålagt CFC-skat, mens han opholder sig i Danmark som IT-konsulent af sit estiske investeringsselskab.

SKM2008.775.SR

En fysisk person er kun CFC-skattepligtig, hvis han kontrollerer det udenlandske selskab. Se LL § 16 H.