CFC-reglerne (Controlled Financial Company) medfører, at moderselskaber skal CFC-beskattes af indkomst i visse datterselskaber og faste driftssteder med mobile indkomster. Dette afsnit beskriver hvilke skattesubjekter, der er omfattet af CFC-reglerne.

Afsnittet indeholder:

  • Moderselskaber omfattet af CFC-reglerne
  • Datterselskaber, hvis indkomst CFC-beskattes
  • Faste driftssteder

Moderselskaber omfattet af CFC-reglerne

Moderselskaber, der kan CFC-beskattes er:

  • Selskaber og foreninger mv., der er fuldt skattepligtige efter SEL § 1.
  • Selskaber mv., der er begrænset skattepligtige efter SEL § 2, stk. 1, litra a.
  • Fonde og foreninger, der er fuldt skattepligtige efter FBL § 1. Fonde og foreninger CFC-beskattes ikke, hvis indkomsten skal medregnes til et selskabs skattepligtige indkomst efter SEL § 32. Se FBL § 12.

Fysiske personer, der er skattepligtige efter KSL § 1, og dødsboer, der er skattepligtige efter DBSL § 1 kan CFC-beskattes af indkomst i deres udenlandske selskaber mv. Se LL §16 H.

Datterselskaber, hvis indkomst CFC-beskattes

Moderselskaber skal CFC-beskattes af indkomst i visse datterselskaber med mobile indkomster, uanset hvor datterselskaberne er hjemmehørende, og uanset hvordan beskatningsniveauet er for datterselskaberne. Se SEL § 32.

Et datterselskab skal i overensstemmelse med skatteundgåelsesdirektivet være et selvstændigt skattesubjekt.

Dette omfatter eksempelvis også en trust eller en selvejende institution, hvis moderselskabet har ret til mere end halvdelen af overskuddet i trusten eller den selvejende institution. Dette skal ses i sammenhæng med definitionen af kontrol, hvor også retten til 50 pct. eller mere af overskuddet i det selvstændige skattesubjekt udgør kontrol efter SEL § 32, stk. 6.

Vurderingen af, om en enhed er et selvstændigt skattesubjekt, vil skulle foretages efter danske skatteregler.

Faste driftssteder

CFC-reglerne finder også anvendelse på faste driftssteder i udlandet, idet dette dog ikke gælder de dele af CFC-reglerne, der efter deres karakter ikke er anvendelige på faste driftssteder. Et moderselskab mv., der er omfattet af bestemmelsen skal således ved sin indkomstopgørelse medregne det faste driftssteds positive CFC-indkomst, forudsat, at det faste driftssted opfylder betingelserne i SEL § 32. Moderselskabet mv. beskattes af positiv indkomst, der ville være omfattet af CFC-beskatningen, hvis det faste driftssted havde været et datterselskab. Se SEL § 8, stk. 2, 4. pkt.