åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

 • skattesubjekter omfattet af CFC-reglerne (C.D.4.1.1)
 • betingelser for CFC-beskatning af selskaber og fonde (C.D.4.1.2)
 • fritagelse for CFC-beskatning for finansielle datterselskaber (C.D.4.1.3)
 • hvornår anses et selskab for at være moderselskab (C.D.4.1.4)
 • opgørelse af datterselskabets CFC-indkomst (C.D.4.1.5)
 • moderselskabets indkomstopgørelse (C.D.4.1.6)
 • samspil med sambeskatningsreglerne (C.D.4.1.7)
 • lempelse for udenlandsk skat (C.D.4.1.8)
 • tilbagebetaling af CFC-skat for selskaber og fonde (C.D.4.1.9)
 • modregning af CFC-indkomst i skattepligtige udbytter og aktieavancer (C.D.4.1.10)
 • overgangsregler (C.D.4.1.11)
 • betingelser for beskatning af personer og dødsboer (C.D.4.1.12)
 • indkomstopgørelsen for et CFC-selskab kontrolleret af en person (C.D.4.1.13)
 • den skattepligtiges indkomstopgørelse (C.D.4.1.14)

Reglerne om CFC-beskatning blev ændret ved Lov nr. 1180 af 8. juni 2021 (Lovforslag L 89, fremsat den 11. november 2020, Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (Implementering af skatteundgåelsesdirektivets minimumskrav til medlemsstaternes CFC-regler).

Formålet med de nye regler er at sikre fuld implementering af de minimumskrav til CFC-reglerne, der følger af artikel 7 og 8 i Rådets direktiv 2016/1164/EU af 12. juli 2016 vedrørende regler til bekæmpelse af metoder til skatteundgåelse, der direkte indvirker på det indre markeds funktion (herefter "skatteundgåelsesdirektivet"). Direktivets bestemmelser om CFC-regler følger OECD’s bedste praksis, der er gengivet i Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) rapporten vedrørende handlingspunkt 3 (Designing Effective Controlled Foreign Company Rules)).

De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2021 og har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2021 eller senere. For overgangsregler se afsnit C.D.4.1.11.

I medfør af SEL § 32, stk. 5, nr. 3, litra b, 8. pkt., har Skatteforvaltningen udstedt Bekendtgørelse om partiel substanstest, der beskriver, hvilke oplysninger der skal indsendes efter SEL § 32, stk. 5.nr. 3, litra b, 6. pkt. Bekendtgørelsen har virkning for afgivelse af oplysninger for indkomstår, der påbegyndes den 1. juli 2021 eller senere. Se BEK nr. 644 af 17. maj 2022.

Beskrivelsen af de nye regler i dette afsnit er baseret på forarbejderne til den nye regler, herunder Lovforslag L 89, fremsat den 11. november 2020, betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. maj 2021, og bilag 1 og bilag 15 til lovforslaget.