åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.H.3.4.1.1 Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit handler om opgørelse af den skattepligtige indkomst ved udlejning af værelser i helårsboligen eller udlejning af hele boligen en del af indkomståret, når udlejningen er til beboelse.

Afsnittet indeholder:

  • Opgørelse af den skattepligtige indkomst efter LL § 15 P (C.H.3.4.1.1.1)
  • Opgørelse af den skattepligtige indkomst efter LL § 15 Q (C.H.3.4.1.1.2)

Regel

Indtægter fra udlejning af værelser i helårsboligen eller fra udlejning af en privat helårsbolig til beboelse en del af indkomståret skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Det gælder, uanset om der er tale om udlejning af en ejerbolig eller om fremleje af en lejlighed. Der gives ved indkomstopgørelsen fradrag for udgifter i forbindelse med udlejningen. Fradraget kan beregnes efter forskellige regler, der afhænger af, om resultatet af udlejningen opgøres efter en skematisk metode eller en regnskabsmæssig metode.

Udlejeren skal anvende den skematiske eller den regnskabsmæssige metode, når betingelserne for at anvende regelsættet i LL §§ 15 P eller 15 Q er opfyldt.

Bemærk

Ved lov nr. 1727 af 27. december 2018 om bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien er der bl.a. indført faste bundfradrag for udlejning af hele eller dele af helårsboliger. Se LL § 15 Q. Reglerne i LL § 15 Q kan benyttes allerede for indkomståret 2018.

De hidtil gældende regler for beskatning af indtægter fra udlejning en del af indkomståret kan fortsat benyttes. Se LL § 15 P. Fra og med indkomståret 2021 kan LL § 15 P imidlertid alene benyttes ved langtidsudleje af dele eller hele helårsboligen en del af året. Udlejer kan ved langtidsudleje alternativt vælge at foretage fradrag efter LL § 15 Q.

Efter LL § 15 Q er det et krav for at kunne foretage fradrag med det høje fradrag på 28.000 kr. (2018-niveau), at der sker indberetning af lejeindtægten fra tredjepart. Da den digitale indberetningsløsning først var klar fra og med indkomståret 2021, kunne en ejer, andelshaver og lejer anvende bundfradraget på 28.000 kr. (2018-niveau) i indkomstårene 2018-2020, uden at der for disse indkomstår var krav om indberetning af lejeindtægten. Se afsnit C.H.3.4.1.1.2 om størrelsen af bundfradraget for de enkelte indkomstår.

I indkomstårene 2018, 2019 og 2020 kunne udlejer (korttids- eller langtidsudlejer) således vælge mellem at anvende reglerne i LL § 15 P og LL § 15 Q, uden at det var en betingelse, at der er sket indberetning af lejeindtægten.