åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet omfatter reglerne om beskatning af tilskud til ejere af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Undtagelse
 • Fradrag for udgifter mv. dækket af tilskud
 • Tilskud til vedligeholdelse og forbedring
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Tilskud, der ydes til ejere af fast ejendom, skal som udgangspunkt medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Undtagelse

Et tilskud kan dog være skattefrit, hvis skattefritagelsen udtrykkeligt fremgår af lovgivningen.

Ligningsloven indeholder bestemmelser om, at visse tilskud efter boliglovgivning, energilovgivning mv. ikke skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Se LL § 7 F, stk. 1.

Skattefritagelsen efter LL § 7 F, stk. 1, omfatter følgende tilskud:

 • Boligstøtte ydet efter lov om individuel boligstøtte samt kompensation efter boliglovgivningen til dækning af en lejers øgede nettoboligudgifter ved omdannelse af boligen til plejebolig eller friplejebolig
 • Støtte ydet efter § 37, stk. 1, 2 og 4, § 40, stk. 1 og 2, § 44, stk. 2, § 44 a, stk. 2, § 45, stk. 1, § 47, stk. 1, § 62, stk. 2 og 3, og § 74 a i lov om byfornyelse og boligforbedring og § 62, § 134, stk. 1, § 145, stk. 3, §§ 148-150, § 151, stk. 2 og 5, § 153, stk. 1 og 3, § 154, stk. 1, § 161, stk. 1, § 168, stk. 4 og 5, § 169, stk. 1, og § 174, stk. 4, i lov om byfornyelse samt § 14, § 26, stk. 1, § 53, stk. 3, § 63, stk. 3, § 67, § 68, § 69, stk. 1, § 70, § 71, stk. 1, § 72, stk. 1, § 77, stk. 5 og 7, § 78, stk. 1, og § 98, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer
 • Tilskud til private bygningsejere, der gennemfører projekter om energibesparelser og energieffektiviseringer i deres bygninger, hvor hovedanvendelsen er helårsbeboelse, og til energimærkning af bygninger anvendt som dokumentation ved ansøgning om tilskud til sådanne energibesparelses- og energieffektiviseringsprojekter efter § 7, stk. 1, nr. 1 i lov om fremme af besparelser i energiforbruget
 • Beløb, der efter miljølovgivningen udbetales af det offentlige til oprensning mv. af forurenede ejendomme, og beløb, der udbetales af Oliebranchens Miljøpulje i henhold til aftale af 21. december 1992 til oprensning mv. af forurenede ejendomme
 • Beløb, som sælgeren af en fast ejendom betaler til køberen til hel eller delvis dækning af præmie for ejerskifteforsikring efter § 2, stk. 3, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv.
 • Tilskud, som ydes for at sikre realisering af dokumenterbare energibesparelser jf. § 22, stk. 1, nr. 7, i lov om elforsyning, § 14, stk. 1, nr. 4, i lov om naturgasforsyning og § 28 b, stk. 1, i lov om varmeforsyning
 • Tilskud efter lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger.
 • Kompensation i form af fast beløb og dækning af omkostninger til støjisolering ydet i forbindelse med støjgener fra Flyvestation Skrydstrup efter regler fastsat i medfør af § 11, stk. 1, i lov nr. 881 af 16. juni 2020 om udbygning og drift af Flyvestation Skrydstrup.
 • Engangsbeløb ydet til ejere af boliger, der ligger i nærheden af Udrejsecenter Kærshovedgård, i medfør af § 1, stk. 1, og regler fastsat efter § 1, stk. 2, i lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård.

Bemærk

 • Bestemmelsen i LL § 7 F, stk. 1, giver også skattefritagelse for tilskud, som kommunerne udbetaler den 1. januar 2011 og senere til nedrivning af faldefærdige bygninger i udkantskommuner efter § 98, stk. 2, i lov om byfornyelse og udvikling af byer mv. Se LL § 7 F, stk. 1, nr. 2.
 • Efter bestemmelsen er der skattefritagelse for grundejere på oprensningstidspunktet af beløb, som det offentlige afholder til oprensning mv. af forurenede ejendomme. Beskatningsspørgsmålet som følge af en offentligt finansieret forureningsoprensning udskydes derfor til tidspunktet for afståelse af ejendommen, så en eventuel værdistigning på ejendommen som følge af en offentligt betalt oprensning integreres i den almindelige opgørelse af fortjenesten, der efter gældende skattelovgivning skal foretages ved afståelse af ejendommen. Skattefritagelsen på oprensningstidspunktet gælder, uanset om grundejeren er forureneren eller ej, og uanset om grundejeren har været vidende om forureningen, da ejendommen blev erhvervet.
 • Der er også skattefritagelse for beløb til oprensninger af forurenede ejendomme, der finansieres af Oliebranchens Miljøpulje, fordi sådanne oprensninger på mange områder kan sidestilles med offentligt finansierede oprensninger efter affaldsdepotloven.

Kompensation efter lov om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme skal ikke medregnes til forbrugerens skattepligtige indkomst. Se LL § 7 F, stk. 3, 1. pkt.

Fradrag for udgifter mv. dækket af tilskud

Den del af udgifterne, som svarer til tilskud mv., der er skattefrie efter LL § 7 F, stk. 1, kan ikke fratrækkes ved indkomstopgørelsen eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskrivninger og medregnes heller ikke til anskaffelsessummen ved opgørelse af skattepligtig fortjeneste eller tab ved afståelse af fast ejendom. Dette gælder tilsvarende for den del af udgifterne, som svarer til kompensation, som er skattefri efter LL § 7 F, stk. 3,1. pkt. Se LL § 7 F, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt.

Tilskud til vedligeholdelse og forbedring

Når der ydes et skattefrit tilskud til arbejder, der skattemæssigt set indeholder både vedligeholdelse og forbedring af ejendommen, fordeles tilskuddet forholdsmæssigt på vedligeholdelses- og forbedringsudgifterne. Den del af vedligeholdelsesudgifterne, der dækkes af skattefrie tilskud, kan ikke fratrækkes ved indkomstopgørelsen.

Hvis tilskuddet alene dækker forbedringsudgifter, er der fradrag for eventuelle vedligeholdelsesudgifter efter skattelovgivningens regler.

Når udgiftsbeløbet vedrører flere arbejder, og fordelingen mellem vedligeholdelse og forbedringer er forskellig, fordeles tilskuddet først forholdsmæssigt på de enkelte arbejder og derefter fordeles det for hvert enkelt arbejde forholdsmæssigt mellem vedligeholdelse og forbedring.

Se afsnit C.H.3.3.1 om tilskud til fredede ejendomme.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2002.624.VLR

En ejer havde efter byfornyelseslovens § 59, jf. § 62, stk. 1, 1. pkt., opnået støtte til forbedringsarbejder på en ejendom. Støtten udgjorde kr. 10.083.692 og dækkede de lejeretlige vedligeholdelsesudgifter. Da støttebeløbet var skattefrit efter LL § 7 F, stk. 1, nr. 2, og da de skatteretlige vedligeholdelsesudgifter udgjorde kr. 2.409.773,- kunne de skatteretlige vedligeholdelsesudgifter ikke fratrækkes, jf. LL § 7 F, stk. 2. Ikke fradrag.

 

Landsskatteretskendelser

TfS 2000, 507 LSR

Ved byfornyelse af en udlejningsejendom, der blev finansieret ved normallån med ydelsesbidrag samt indekslån med ydelsesstøtte efter reglerne i byfornyelsesloven, kunne der indrømmes fradrag for huslejetab, der var indgået i den støtteberettigede udgift. Fradrag.

 

Skatterådet

SKM2017.487.SR Tilskud til etablering af biogasanlæg, som var omfattet af aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats til realisering af en dokumenteret energispareindsats, var omfattet af ligningsloven § 7 F, stk. 1, nr. 10, og dermed skattefri for modtageren.  
SKM2013.155.SR  En kommune deltager i et projekt til forbedring af miljøet. Projektet er støttet af midler fra EU. Skatterådet bekræftede, at boligejere, der opnår tilskud fra kommunen til energirenovering af deres bolig, vil være fritaget for indkomstskat af beløbet, jf. LL § 7 F, stk. 1, nr. 2.  
SKM2012.752.SR

En ejer deltager i et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor ejerens bolig bliver energirenoveret. Skatterådet kan ikke bekræfte, at ejeren kan regne med ikke at blive beskattet af de øvrige projektdeltageres bidrag. Skatterådet kan dog bekræfte, at ejeren ikke vil blive beskattet af de nærmere beskrevne tilskud, som er bevilget til gennemførelse af projektet.

 

SKM2011.224.SR

En virksomhed kunne tilbyde nye kunder fjernvarmeunit inklusive installation for 0 kr., uden at dette ville få skattemæssige konsekvenser for kunderne, fordi betalingen kunne sidestilles med et tilskud omfattet af LL § 7 F, stk. 1, nr. 11. Ikke beskatning.

 

SKM2008.488.SR

Efter en konkret vurdering fandt Skatterådet, at tilskud til udfasning af ældre centralvarmekedler kunne anses for skattefri. Ikke beskatning.