Indhold

I dette afsnit omtales, hvilke typer fast ejendom der er omfattet af begrebet "udlejningsejendomme med videre".

Afsnittet omfatter:

 • Erhvervsejendomme
 • Private beboelsesejendomme.

Erhvervsejendomme

En erhvervsejendom er en fast ejendom, som ejeren helt eller delvist benytter erhvervsmæssigt

 • i sin egen erhvervsvirksomhed, eller
 • til udlejning eller bortforpagtning.

Erhvervsejendomme omhandler også ejendomme, der delvist anvendes til bolig for ejeren og delvist anvendes erhvervsmæssigt.

Endvidere omfatter erhvervsejendomme ejendomme, hvor ejeren har bolig og beskattes af værdien af egen bolig efter reglerne i statsskatteloven.

Der kan være tale om følgende ejendomstyper:

 • Driftsbygninger/fabriksbygninger/kontorbygninger mv.
 • Jordarealer/grunde
 • Udlejningsejendomme til erhverv
 • Udlejningsejendomme til beboelse med tre eller flere lejligheder
 • Beboelsesejendomme i sameje
 • En- og tofamilieshuse
 • Ejerlejligheder
 • Fritidsboliger
 • Landbrugsejendomme, skovejendomme med videre.

Bemærk

Bebos enfamilieshuset eller ejerlejligheden af ejeren, og udlejes dele af ejendommen til beboelse, gælder særlige regler. Det samme gælder, hvis den ene lejlighed i et tofamilieshus bebos af ejeren, mens den anden udlejes. Se nærmere herom i afsnit (C.H.3.4.1.1).

Bemærk

Der gælder særlige regler for fredede ejendomme mv. Se afsnit (C.H.3.3), hvor disse regler om ejendomme med særlige forhold er nærmere omtalt.

Bemærk

De regler, der gælder for helårsboliger, sommerboliger eller fritidsboliger, der stilles til rådighed for hovedaktionærer m.fl., er ikke omtalt her. Se nærmere herom i afsnit (C.A.5.13) Bolig.

Private beboelsesejendomme

En privat beboelsesejendom er en fast ejendom, der helt eller delvist tjener til bolig for ejeren i indkomståret.

Der kan være tale om følgende ejendomstyper:

 • En- og tofamilieshuse
 • Ejerlejligheder
 • Fritidsboliger
 • Mindre udlejningsejendomme med tre til seks lejligheder til beboelse, der bebos af en eller flere ejere
 • Boligfællesskaber med to eller flere lejligheder.

Bemærk

Andelshavere i private andelsboligforeninger sidestilles med lejere. Se afsnit C.C.1.1.1 om fremleje af lejelejlighed og udlejning af andelsbolig.

Udlejning af værelser i ejerens private helårsbolig eller udlejning af helårsboligen en del af indkomståret anses som hovedregel ikke for erhvervsmæssig virksomhed. Tilsvarende gælder ved udlejning af fritidshuse, som ejeren også selv benytter.

Der gælder særlige regler for opgørelse af indtægter og udgifter ved udlejning af helårsboliger og fritidshuse i disse tilfælde.

Se nærmere herom i afsnit (C.H.3.4) om udlejning af privat bolig.

Se også

Se afsnit C.H.2.1.2 om begrebet fast ejendom.