Indhold

I dette afsnit beskrives de generelle regler for beskatning af indtægter og fradrag for udgifter ved driften og privat benyttelse af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Indtægter
  • Udgifter
  • Udlejning af privat bolig
  • Afskrivninger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Indtægter

Indtægter ved fast ejendom skal medregnes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. Se SL § 4, litra b.

Det betyder, at indtægter ved udleje, bortforpagtning eller ved anden erhvervsmæssig benyttelse af fast ejendom skal medregnes ved indkomstopgørelsen.

Endvidere skal værdien af hel eller delvis fri benyttelse af erhvervsejendom eller af privat bolig medregnes til indkomstopgørelsen både for udlejer og for lejer. Se SL § 4, litra b.

Når ejeren selv bebor sin ejendom, skal der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst derfor også medregnes en lejeværdi for boligen. Dette sker for langt de fleste ejendommes vedkommende efter reglerne i ejendomsværdiskatteloven. Se afsnit (C.H.3.5) om ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom.

Hvis boligen ikke er omfattet af reglerne om ejendomsværdiskat i ejendomsværdiskatteloven, skal der beregnes lejeværdi af bolig i egen ejendom efter statsskattelovens og ligningslovens regler (objektiv udlejningsværdi). Se SL § 4, litra b, LL § 15 A samt afsnit (C.H.3.2.2.2.3) om lejeværdi af egen bolig.

Udgifter

Der gælder særlige regler for fradrag ved indkomstopgørelsen for udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Se SL § 6, litra a.

Endvidere er der ved indkomstopgørelsen fradrag for renter af prioriteter i ejendommen, samt for udgifter til vedligeholdelse af ejendommen. Se SL § 6, litra e.

Reglerne i statsskatteloven om fradragsret ved indkomstopgørelsen for udgifter ved den løbende drift af ejendomme og fradrag for vedligeholdelsesudgifter på ejendomme gælder ikke for ejere af ejendomme, der anvender ejendommen til egen beboelse, og som er omfattet af reglerne om ejendomsværdiskat. Selv om ejendommen udlejes en del af indkomståret, er der ikke fradragsret for sådanne udgifter på ejendommen. Se LL § 15 J.

Om fradrag for udgifter på fredede ejendomme, se afsnit (C.H.3.3.1).

Udlejning af privat bolig

Der gælder andre regler for opgørelse af indtægter og udgifter ved udlejning af en helårsbolig en del af året, udlejning af værelser eller udlejning af en fritidsbolig, som ejeren selv benytter. Se LL § 15 P og § 15 O og afsnit (C.H.3.4) om udlejning af privat bolig.

Afskrivninger

Se afsnit (C.C.2.4.4), der indeholder reglerne for afskrivninger på bygninger og installationer.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Byretsdomme

SKM2023.143.ØLR

►Sagen handlede om, hvorvidt skatteyderen havde haft rådighed over hele stueetagen i en ejendom eller blot et enkelt værelse samt dele af stueetagens fællesarealer.

Landsretten fandt, at lejeforholdets forløb havde været så usædvanligt, at det påhvilede skatteyderen at godtgøre, at hans rådighed i den omhandlede periode ikke omfattede ejendommens stueetage i sin helhed.

Efter en samlet vurdering fandt landsretten, at skatteyderen ikke havde godtgjort dette. Byrettens frifindende dom blev derfor stadfæstet.◄

Tidligere instans: SKM2020.516.BR