åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.C.2.2 Fradrag i bruttoindkomsten" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver de regler, der gælder for erhvervsdrivendes opgørelse af den skattemæssige nettoindkomst, dvs. indtægter efter fradrag af udgifter.

Afsnittet indeholder:

  • Generelt om fradrag for udgifter, driftsomkostningsbegrebet (C.C.2.2.1)
  • De enkelte omkostningsarter i selvstændig erhvervsvirksomhed (C.C.2.2.2)
  • Driftstab (C.C.2.2.3).

Bemærk

Afsnittet er særligt rettet mod selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Reglerne i SL § 6 gælder dog som udgangspunkt både for selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber og lignende samt dødsboer og konkursboer. Hvis regler i fx ligningsloven kun gælder for visse skattesubjekter, fx fysiske personer, vil det blive nævnt i forbindelse med omtalen af reglen. Se også henvisninger nedenfor til afsnit om særregler for selskaber mv. og for ikke erhvervsmæssig virksomhed.

Reglerne i statsskatteloven suppleres og begrænses af en række love, fx ejendomsavancebeskatningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, afskrivningsloven og ligningsloven.

Disse regelsæt, som ofte er den praktiske hjemmel for beskatning eller fradrag for tab mv. ved fx afståelse af aktiver, er beskrevet i særlige afsnit. Se indholdsfortegnelsen til C.C.

Se også

  • C.C.1.1.1 om begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed
  • C.C.1.1.2 om beskatningen af ikke erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed) efter nettoindkomstprincippet i SL § 4
  • C.C.1.2.3 om beskatningen af honorarmodtagere efter nettoindkomstprincippet i SL § 4
  • C.C.2.1 om opgørelsen af bruttoindkomsten, herunder regler om skattefritagelse og afkald på indtægt
  • C.D om beskatning af selskaber
  • C.E om dødsbobeskatning
  • C.A.11.2 om fradrag for renteudgifter.