åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Hovedregel

Det er et grundlæggende princip, at indkomst og/eller tab skal være realiseret, før de påvirker indkomsten.

Princippet udledes af SL § 4 sammenholdt med SL § 5, stk. 1, litra a, hvorefter værdiforøgelser og værditab på den skattepligtiges formuegenstande ikke påvirker indkomsten.

Princippet har betydning for, om en indkomst skal beskattes, men også for, i hvilket indkomstår den skatteretligt hører til.

Se også

Se også afsnit C.C.2.5.3.1.2 om periodisering.

Undtagelse: Lagerprincippet

Realisationsprincippet fraviges dog i tilfælde, hvor der gælder særlige regler om, at der i stedet skal anvendes et lagerprincip.

Lagerprincippet går ud på, at gevinst og tab på aktiver beskattes eller trækkes fra i takt med værdisvingningerne.

Desuden kan eller skal lagerprincippet anvendes i visse tilfælde.  Se afsnit C.B.1.7.5 "Generelt om realisationsprincippet og lagerprincippet" om fordringer, afsnit C.B.2.1.1.14 "Forklaring af lagerbeskatning" og afsnit C.B.2.1.7 om opgørelsesmetoder vedrørende aktier.

Hvis der ikke er fastsat særlige regler om fravigelse, er det hovedreglen ifølge realisationsprincippet, der gælder.