Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om indberetning af værdien af pensionsordninger mv. til brug for opgørelsen af fradrag i efterløn, delpension og fleksydelse.

Afsnittet indeholder:

 • Hvad skal der indberettes?
 • Hvem er omfattet af indberetningspligten?
 • Opgørelsen af pensionsordningernes værdi
 • Elektronisk indberetning.

Reglerne for indberetning af pensioner til brug for opgørelsen af fradrag i efterløn, delpension og fleksydelse fremgår af BEK nr. 1205 af 13. december 2012. (Bekendtgørelsen)

Hvad skal der indberettes?

Der skal indberettes om værdien af pensionsordninger, som nævnt i PBL afsnit I, herunder opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond bortset fra ATP, jf. PBL § 2, nr. 3, og alderspension, invalidepension, ægtefælle- eller samleverpension omfattet af PBL § 2, nr. 4.

Se bekendtgørelsens § 2.

Hvem er omfattet af indberetningspligten?

De indberetningspligtige institutioner er:

 • Lønmodtagernes Dyrtidsfond
 • Offentlige myndigheder
 • Pensionsinstitutter, der er hjemmehørende i Danmark, eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet.
 • Pensionsinstitutter godkendt af Skattestyrelsen efter PBL § 15 C.

Se bekendtgørelsens § 3.

Opgørelsen af pensionsordningernes værdi

Opgørelsen af værdien fremgår af bekendtgørelsens § 5.

Der er følgende principper:

 • For en pensionsordning, hvor der er aftalt udbetaling af en livsvarig alderspension (livrente og lignende), opgøres denne del af ordningens værdi til størrelsen af den årlige livsvarige alderspension ved udbetaling fra efterlønsalderen, delpensionsalderen og fleksydelsesalderen. Se bekendtgørelsens § 5, stk. 2
 • I det omfang en pensionsordning ikke er omfattet af bekendtgørelsens § 5, stk. 2, opgøres værdien af ordningen ved efterlønsalderen, delpensionsalderen og fleksydelsesalderen, herunder kursværdien af værdipapirer i depot samt rente-, udbytte- og bonustilskrivning. Hvis værdien af ordningen ved efterlønsalderen, delpensionsalderen og fleksydelsesalderen ikke er kendt på opgørelsesdatoen, opgøres værdien af ordningen ½ år før, personen når efterlønsalderen, delpensionsalderen eller fleksydelsesalderen. Se bekendtgørelsens § 5, stk. 3
 • Er pensionsordningen sammensat af en livsvarig alderspension samt en supplerende engangsydelse eller supplerende engangssum, jf. PBL § 29 A, opgøres værdien som den livsvarige alderspension efter § 5, stk. 2, mens den supplerende engangsydelse eller supplerende engangssum opgøres særskilt efter § 5, stk. 3, som den maksimale supplerende engangsydelse henholdsvis den maksimale supplerende engangssum. Se bekendtgørelsens § 5, stk. 4.
 • Ved indeksordninger ses der ved opgørelsen bort fra indekstillæg efter § 1 i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing. Se bekendtgørelsens § 5, stk. 5
 • Ved indberetning af værdien af aldersforsikring, aldersopsparing  og supplerende engangssum omfattet af PBL § 29 A, skal der bruttoficeres efter § 74 j, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,  § 4 a, stk. 3, i lov om delpension og § 18, stk. 3, i lov om fleksydelse. Se bekendtgørelsens § 5, stk. 6.

Endelig gælder, at opgørelse af en ordnings værdi efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2-6, foretages ud fra de forudsætninger, der er til stede på opgørelsesdatoen. Se bekendtgørelsens § 5, stk. 7.

Der skal ved hver indbetaling til en pensionsordning i tiden fra personen når efterlønsalderen, delpensionsalderen eller fleksydelsesalderen, og indtil personen når folkepensionsalderen, foretages en opgørelse efter princippet i bekendtgørelsens § 5 af den tilvækst i ordningens værdi på indbetalingstidspunktet, der er en følge af indbetalingen, når denne er omfattet af PBL § 15 A. Pensionsværdien af indbetalingen opgøres efter værdien på indbetalingstidspunktet, jf. bekendtgørelsens § 6.

Elektronisk indberetning

Det fremgår af bekendtgørelsens § 4, hvilke oplysninger, institutterne skal indberette.

Indberetningen skal ske elektronisk til Skattestyrelsen. Indberetningen skal ske ved udgangen af den kalendermåned, der følger efter den kalendermåned, hvor der er ½ år til, personen når efterlønsalderen, delpensionsalderen og fleksydelsesalderen.