Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i forbindelse med overførsel af efterlønsbidrag til bestående eller nyoprettede pensionsordninger i Danmark eller godkendt pensionsordning i udlandet.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Tilbagebetaling, der ikke kan overføres til pensionsordning
  • Hvornår skal overførsel ske?
  • Skattemæssig behandling af overførslen.

Regel

Et medlem, som har indbetalt efterlønsbidrag, og som skriftligt fravælger muligheden for at gå på efterløn, har ret til at få det indbetalte bidrag tilbage, hvis medlemmet anmoder arbejdsløshedskassen om det. Bidraget skal i så fald overføres til en anden pensionsordning. Se lov om arbejdsløshedsforsikring § 77 a, stk. 1.

En efterlønsordning kan overføres skatte- og afgiftsfrit til en bestående eller nyoprettet pensionsordning, som er omfattet af PBL kapitel 1. Se PBL § 49 A, stk. 4, 1. pkt.

Ved overførsel af en efterlønsordning til en aldersforsikring, aldersopsparing eller supplerende engangssum skal der betales en afgift på 30 pct. af det overførte beløb. Uden reglen ville efterlønsbidraget senere kunne udbetales skatte- og afgiftsfrit, hvilket ikke er hensigten. Se PBL § 49 A, stk. 4, 2. pkt.

Tilsvarende gælder, når overførslen sker til en udenlandsk pensionsordning, som Skattestyrelsen har godkendt som omfattet af PBL kapitel 1. Se PBL § 15 C.

Tilbagebetaling, der ikke kan overføres til pensionsordning

Hvis efterlønsbidraget overføres til en udenlandsk pensionsordning, der ikke er godkendt efter PBL § 15 C, skal det overførte beløb beskattes. Beskatningen sker efter de regler, der står i afsnittet "Kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag omfattet af PBL § 49 A, stk. 3 (særlig form for indkomstbeskatning)" i afsnit C.A.10.4.1.2.3 om tilbagebetaling af efterlønsbidrag.

Hvornår skal overførsel ske?

Overførslen skal ske, inden retten til efterløn ophører. Se lov om arbejdsløshedsforsikring § 77 a, stk. 1, 2. pkt., der henviser til samme lovs § 75 a. Det fremgår af denne bestemmelse, at retten til efterløn ophører, når medlemskabet ophører.

Medlemskabet ophører

  • senest ved udgangen af den måned, hvori medlemmet når folkepensionsalderen, eller
  • ved medlemmets død.

Skattemæssig behandling af overførslen

Overførslen behandles ikke som indbetaling til pensionsordningen, jf. PBL § 49 A, stk. 4. Derfor kan medlemmet ikke få fradrag for indbetalingen.

Hele det tilbagebetalte efterlønsbidrag kan indbetales på den del af den modtagende pensionsordning, der udgøres af en supplerende engangsydelse. Dvs. at efterlønsbidraget ikke skal deles op ved overførslen, men kan henføres til den del af den modtagende ordning, som er undergivet den gunstigste beskatning. Se SKM2005.68.DEP.