Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne i forbindelse med kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag.

Afsnittet indeholder:

 • Kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag omfattet af PBL § 49 A, stk. 2 (afgift)
 • Kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag omfattet af PBL § 49 A, stk. 3 (særlig form for indkomstbeskatning)
 • Kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag i perioden 1. januar 2018-30. juni 2018 (skatte- og delvist afgiftsfri)
 • Kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag i perioden 2. april 2012-1. oktober 2012 (skatte- og delvist afgiftsfri).

Kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag omfattet af PBL § 49 A, stk. 2 (afgift)

Der er mulighed for kontant tilbagebetaling af indbetalte efterlønsbidrag i disse situationer. Se PBL § 49 A, stk. 2.

Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der har indbetalt efterlønsbidrag, eller boet efter medlemmet har ret til at få bidraget tilbagebetalt, hvis medlemmet

 • tilkendes førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, se lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77 a, stk. 2, nr. 1, eller
 • afgår ved døden inden retten til efterløn ophører, se lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77 a, stk. 4, eller
 • uden egen skyld mister retten til at overgå til efterløn, og direktøren for Arbejdsskadestyrelsen giver tilladelse, se lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77 a, stk. 9.

Skattemæssig behandling af det tilbagebetalte beløb

Der skal betales en afgift på 30 pct. af udbetalinger omfattet af PBL § 49 A, stk. 2, uanset, om medlemmet ikke har været skattepligtigt til Danmark i den periode, hvor indbetaling af bidragene til efterlønsordningen har fundet sted. Se PBL § 49 A, stk. 7.

Når afgiftspligten indtræder pga. en kontant udbetaling, påhviler afgiftspligten den eller de, der efter arbejdsløshedsforsikringsloven er berettiget til den kontante udbetaling. Afgiften tilbageholdes ved den kontante udbetaling, og den afgiftspligtige skal underrettes om tilbageholdelsen. Se PBL § 49 A, stk. 8.

Ved betaling af afgift i disse tilfælde skal den person, der står for udbetalingen, anvende blanket 07.033.

PBL § 39 om Skattestyrelsens tilsyn med afgiftsberegningen og modtagerens klageadgang over afgiftsberegningen finder anvendelse på afgiftsberegningen. Tilsvarende gælder PBL § 38, stk. 6, hvorefter lovgivningens regler om straf for urigtig selvangivelse mv. anvendes på oplysninger, der afgives til brug for afgiftsberegningen, herunder oplysninger afgivet til forsikringsselskaber, pengeinstitutter mv.

Bemærk

Se nedenfor om muligheden for i perioden fra den 1. januar 2018 til den 30. juni 2018 og den 2. april 2012 til den 1. oktober 2012 at få efterlønsbidrag tilbagebetalt kontant uden skat og delvist uden afgift.

Kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag omfattet af PBL § 49 A, stk. 3 (særlig form for indkomstbeskatning)

Der er mulighed for kontant tilbagebetaling af indbetalte efterlønsbidrag med den virkning, at medlemmet bliver undergivet en særlig form for beskatning i disse situationer. Se PBL § 49 A, stk. 3.

Et medlem af en arbejdsløshedskasse, der har indbetalt efterlønsbidrag, kan efter anmodning få bidraget tilbagebetalt kontant, hvis medlemmet

 • har nået efterlønsalderen og skriftligt har fravalgt muligheden for at gå på efterløn. Se lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77 a, stk. 2, nr. 2 a
 • har nået efterlønsalderen, og er ophørt med at indbetale efterlønsbidrag uden at have modtaget et efterlønsbevis eller efterløn. Se lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77 a, stk. 2, nr. 2 b
 • emigrerer og skriftligt fravælger muligheden for at gå på efterløn. Se lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77 a, stk. 2, nr. 3
 • tilbagebetalingsbeløbet ikke overstiger 7 gange dagpengesatsen. Se § 77 a, stk. 2, nr. 4, og § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

I stedet for at få bidraget udbetalt kontant, kan medlemmet vælge at få bidraget overført til en ordning omfattet af PBL kapitel 1, herunder en udenlandsk pensionsordning, der er godkendt af Skattestyrelsen efter PBL § 15 C. Se lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. § 77 a, stk. 1, og PBL § 49 A, stk. 4.

Hvis overførsel sker til en udenlandsk pensionsordning, der ikke er godkendt efter PBL 15 C, skal det overførte beløb medregnes til den skattepligtige indkomst. Se PBL § 49 A, stk. 5.

Se afsnit C.A.10.4.1.2.4 om overførsel af efterlønsbidrag til pensionsordning.

Arbejdsløshedskassen skal henvende sig til Skattestyrelsen, når en person beder om

 • kontant udbetaling af efterlønsbidrag som nævnt i PBL § 49 A, stk. 3, eller
 • overførsel af efterlønsbidrag til en udenlandsk pensionsordning, der ikke er godkendt af Skattestyrelsen efter PBL § 15 C, som nævnt i PBL § 49 A, stk. 5, jf. BEK nr. 709 af 21. juni 2007 om fremgangsmåden ved kontant udbetaling mv. af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag.

Skattemæssig behandling af det tilbagebetalte beløb

Tilbagebetalingen af bidraget skal medregnes i den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 1.

Beskatningen sker med

 • satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8, og
 • satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat for det indkomstår, hvor det kontant udbetalte efterlønsbidrag medregnes i den skattepligtige indkomst.

For efterlønsbidrag, der er fratrukket til og med indkomståret 2001, anvendes dog

 • satsen for indkomstskat efter PSL § 6
 • satsen for sundhedsbidrag efter PSL § 8, og
 • satserne for kommunal indkomstskat og kirkeskat.

For begrænset skattepligtige personer, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1, 2, 4, 5, 7 og 9-27, eller stk. 2 anvendes beskatningsprocenten efter PSL § 8 c i stedet for satsen for kommunal indkomstskat.

Såfremt tilbagebetalingen af efterlønsbidrag sker på et tidspunkt, efter at udbetalingen af efterløn er påbegyndt, og der som følge heraf tilbagebetales et mindre beløb end det, der oprindeligt blev indbetalt i efterlønsbidrag, anses forskellen mellem det oprindeligt indbetalte beløb og det tilbagebetalte beløb for fragået i de senest indbetalte efterlønsbidrag ved beregningen af skatten efter PBL § 49 A, stk. 3 (LIFO-princippet).

Administration

Når en person beder arbejdsløshedskassen om

 • kontant udbetaling af efterlønsbidrag som nævnt i PBL § 49 A, stk. 3, eller
 • overførsel af efterlønsbidrag til en udenlandsk pensionsordning som nævnt i PBL § 49 A, stk. 5,

skal arbejdsløshedskassen henvende sig til Skattestyrelsen. Se BEK nr. 709 af 21. juni 2007.

Skattestyrelsen skal opgøre den del af den kontante udbetaling til personen eller af overførselsbeløbet til en udenlandsk pensionsordning, der svarer til skatten opgjort efter reglerne i PBL § 49 A, stk. 3, og meddele A-skattebeløbet til arbejdsløshedskassen.

Arbejdsløshedskassen må først udbetale efterlønsbidraget eller overføre efterlønsbidraget til en udenlandsk pensionsordning, når den har modtaget meddelelse fra Skattestyrelsen om A-skatten.

Arbejdsløshedskassen skal indeholde A-skatten uden brug af skattekort eller bikort. Arbejdsløshedskassen skal i stedet indeholde den del af den kontante udbetaling til personen eller af overførselsbeløbet til en udenlandsk pensionsordning, der svarer til den A-skat, som Skattestyrelsen har givet besked om.

Arbejdsløshedskassen skal indbetale A-skatten til Skattestyrelsen efter samme regler, som gælder for anden indeholdt A-skat.

Opgørelsen til Skattestyrelsen skal opdeles i:

 • Udbetaling, der vedrører efterlønsbidrag til og med indkomståret 2001, og
 • Udbetaling der vedrører efterlønsbidrag fra og med 2002 og indtil udbetalingsåret.

Bemærk

Se nedenfor om muligheden for i perioden fra den 1. januar 2018 til den 30. juni 2018 og den 2. april 2012 til den 1. oktober 2012 at få efterlønsbidrag tilbagebetalt kontant uden skat og delvist afgift.

Kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag i perioden 1. januar 2018-30. juni 2018 (skatte- og delvist afgiftsfri)

I perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018 kan medlemmer af efterlønsordningen anmode om at få efterlønsbidraget tilbagebetalt skatte- og afgiftsfrit. Det gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 og frem til og med den 22. juni 2017. Der skal betales afgift på 30 pct. af bidrag, der er indbetalt i periode efter den 22. juni 2017 og frem til udbetalingstidspunkt i 2018.

En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage efter § 77 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., har derfor ret til at få efterlønsbidraget tilbagebetalt kontant efter § 1 i Lov nr. 1671 af 26. december 2017.

Det er en betingelse for tilbagebetaling, at

 • personen ikke har nået folkepensionsalderen eller er gået på efterløn
 • personen skriftligt fravælger efterlønsordningen, og
 • arbejdsløshedskassen har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 1. januar 2018 til og med den 30. juni 2018.

Der er dog i § 1, stk. 2 fastsat, at arbejdsløshedskassen i særlige tilfælde kan se bort fra, at en ansøgning om udbetaling modtages efter ansøgningsfristens udløb, hvis ansøgningen er modtaget senest 30. september 2018.

Et dødsbo efter en person, der har indbetalt efterlønsbidrag kan ikke ansøge om skattefri udbetaling af efterlønsbidraget, jf. § 1, stk. 3.

Beskæftigelsesministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved ansøgning om skatte- og afgiftsfri tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Se Bekendtgørelse nr. 1713 af 26. december 2017 om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede.

Arbejdsløshedskasserne skal informere de personer, som arbejdsløshedskasserne har registreret med indbetalte efterlønsbidrag, og som opfylder betingelserne, om muligheden for i 2018 at fravælge efterlønsordningen og få efterlønsbidraget udbetalt kontant og skattefrit, og informere om konsekvenserne heraf.

Den særlige mulighed for skatte- og afgiftsfri udbetaling afskærer ikke personen fra i stedet at få efterlønsbidraget tilbagebetalt mod betaling af skat eller afgift efter PBL § 49 A, stk. 2 eller 3, efter de almindelige udbetalingsregler i § 77 a i lov om arbejdsløshedsforsikring.

Kontant tilbagebetaling af efterlønsbidrag i perioden 2. april 2012-1. oktober 2012 (skatte- og delvist afgiftsfri)

I perioden fra og med den 2. april 2012 til og med den 1. oktober 2012 kan medlemmer af efterlønsordningen anmode om at få efterlønsbidraget tilbagebetalt skatte- og afgiftsfrit. Dog skal der betales afgift på 30 pct. af bidrag, der er indbetalt for en periode efter den 15. maj 2011.

En person, som har indbetalt efterlønsbidrag, der ikke tidligere er betalt tilbage efter § 77 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., har derfor ret til at få efterlønsbidraget tilbagebetalt kontant efter § 6 i lov nr. 1365 af 28. december 2011.

Det er en betingelse for tilbagebetaling, at

 • personen ikke har nået efterlønsalderen
 • personen skriftligt fravælger efterlønsordningen, og
 • arbejdsløshedskassen har modtaget en skriftlig anmodning om udbetaling fra personen i perioden fra og med den 2. april 2012 til og med den 1. oktober 2012.

Beskæftigelsesministeren er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved ansøgning om skatte- og afgiftsfri tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Se Beskæftigelsesministeriets vejledning af 27. december 2017 om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede.

Alle under 60 år, der har indbetalt efterlønsbidrag, er frem til april 2012 blevet kontaktet af deres arbejdsløshedskasse med information om de nye regler og muligheden for at få deres efterlønsbidrag tilbagebetalt. Det gælder også, selvom de ikke længere er medlem af en arbejdsløshedskasse.

Personer, der ønsker at udtræde af efterlønsordningen og få efterlønsbidrag tilbagebetalt, skal aktivt framelde sig efterlønsordningen i arbejdsløshedskassen. Gør de ikke noget, er de fortsat tilmeldt efterlønsordningen.

Den særlige mulighed for skatte- og afgiftsfri udbetaling afskærer ikke personen fra i stedet at få efterlønsbidraget tilbagebetalt mod betaling af skat eller afgift efter PBL § 49 A, stk. 2 eller 3, efter de almindelige udbetalingsregler i § 77 a i lov om arbejdsløshedsforsikring.