Indhold

Dette afsnit beskriver anbringelsesregler for godkendte ordninger efter PBL § 15 C.

Afsnittet indeholder:

 • Baggrund
 • Fysiske aktiver i en pensionsordning efter PBL § 15 C
 • Aktier mv. i en pensionsordning efter PBL § 15 C
 • Særligt om aktier mv. i rateopsparing i pensionsøjemed, opsparing i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- eller bortseelsesret (aldersopsparing) efter PBL § 15 C
 • Personligt drevet virksomhedi en pensionsordning med løbende udbetalinger
 • Konsekvenser, hvis reglerne for anbringelse af opsparingen ikke overholdes.  

Baggrund

Der er fastsat en række betingelser for Skattestyrelsens godkendelse af pensionsordninger, som er oprettet i pensionsinstitutter (livsforsikringsselskaber, pensionskasser og kreditinstitutter) i andre EU-/EØS-lande end Danmark. Der er også fastsat regler for godkendelse af pensionsinstitutter i andre EU-/EØS-lande end Danmark, som udbyder fradragsberettigede og bortseelsesberettigede pensionsordninger til personer, der er bosiddende her i landet.

Se PBL § 15 C, stk. 3, og PBL § 12, stk. 1, nr. 1. Se også afsnit C.A.10.3.2.1 om ordninger godkendt efter PBL § 15 C.

Der er fastsat regler for, hvilke aktiver de opsparede midler kan anbringes i, når de stammer fra pensionsordninger med løbende udbetalinger og ordninger, der svarer hertil. Se PBL § 15 C, stk. 3.

Reglerne for, hvilke aktiver, som midlerne kan placeres i, gælder kun for:

 • Pensionsordninger, som Skattestyrelsen har godkendt som omfattet af PBL kapitel 1, jf. PBL § 15 C, stk. 1
 • Livsforsikringsselskaber, pensionskasser og kreditinstitutter, som Skattestyrelsen har godkendt til at udbyde fradragsberettigede pensionsordninger, der er omfattet af PBL kapitel 1, jf. PBL § 15 C, stk. 2.

Det vil sige, at reglerne for anbringelse af de opsparede midler på pensionsordningen ikke gælder for ordninger, der er oprettet i pensionsinstitutter med hjemsted i Danmark, eller pensionsinstitutter, der udøver virksomhed i Danmark gennem et fast driftssted. Reglerne for hvilke aktiver, som pensionsordninger med løbende udbetalinger kan anbringes i, er fastsat i Erhvervs- og Vækstministeriets lovgivning, når ordningerne er oprettet i pensionsinstitutter med hjemsted her i landet eller i pensionsinstitutter, som udøver virksomhed gennem et fast driftssted.

Reglerne gælder heller ikke for livsforsikringsselskaber, pensionskasser og kreditinstitutter i lande uden for EU/EØS. Der kan ikke opnås fradrag eller bortseelsesret for indbetalinger på pensionsordninger oprettet i pensionsinstitutter med hjemsted uden for EU/EØS.

Fysiske aktiver i en pensionsordning efter PBL § 15 C

Det er en betingelse for Skattestyrelsens godkendelse af pensionsordningen efter PBL § 15 C, stk. 1, og for pensionsinstituttet efter PBL § 15 C, stk. 2, at midlerne på en pensionsordning ikke må anbringes i

 • brugsrettigheder
 • rabatter
 • dispositionsret

der er tilknyttet fast ejendom.

Se PBL § 15 C, stk. 3, og PBL § 12, stk. 1, nr. 1.

Ved en brugsrettighed forstås fx retten for pensionsopspareren til at

 • benytte en fast ejendom til eksempelvis permanent bolig eller til ferie i hele eller en del af året.

Ved en rabat forstås, at pensionsopspareren fx kan

 • benytte en fast ejendom mod at betale et lavere beløb end det beløb, som en tredjemand skal betale for den samme benyttelse.

Ved en dispositionsret forstås, at pensionsopspareren fx kan bestemme

 • hvem, der kan anvende den faste ejendom, til hvilket formål og til hvilken pris anvendelsen kan eller skal ske
 • at den faste ejendom skal renoveres, hvad der skal renoveres, hvem der skal stå for renoveringen og til hvilken pris
 • at den faste ejendom skal afstås, hvem afståelsen skal ske til, og til hvilken pris afståelsen skal ske.

Aktier mv. i en pensionsordning efter PBL § 15 C

Det er en betingelse for Skattestyrelsens godkendelse af pensionsordningen efter PBL § 15 C, stk. 1, og for pensionsinstituttet efter PBL § 15 C, stk. 2, at midlerne på en pensionsordning ikke må anbringes i aktier mv. i selskaber, hvori ejerandelen er 25 pct. eller højere, eller i aktier mv. med tilknyttede brugsrettigheder. Ejergrænsen på 25 pct. svarer til definitionen af hovedaktionæraktier, jf. ABL § 4, stk. 1. Se ABL § 4, stk. 1.

Ejergrænsen på 25 pct. gælder for alle aktier og anparter, hvad enten disse handles på et reguleret marked, multilateral handelsfacilitet eller andetsteds.

Ved opgørelsen af ejergrænsen på 25 pct. medregnes:

 • Aktier og anparter, som pensionsordningen har erhvervet for midler på pensionsordningen
 • Aktier og anparter, som pensionsopspareren ejer uden for pensionsordningen
 • Aktier og anparter, der tilhører pensionsopsparerens ægtefælle, forældre, bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller efter de nævnte personer. Stedbørn og adoptivbørn sidestilles med biologiske børn. Aktier og anparter tilhørende en tidligere ægtefælle medregnes ikke.

Se PBL § 15 C, stk. 3, og PBL § 12, stk. 1, nr. 1.

Aktier mv. i selskaber med tilknyttede brugsrettigheder

Midlerne må ikke anbringes i aktier og anparter, der har som formål eller som et af sine formål at give brugsrettigheder, rabatter eller lignende i selskabet. Se PBL § 15 C, stk. 3 og PBL § 12, stk. 1, nr. 1.

Eksempler

Der er tale om en brugsret, når et selskab eksempelvis driver et golfbaneanlæg eller et feriecenter, og pensionsopspareren som aktionær kan benytte golfbaneanlægget eller feriecentret vederlagsfrit permanent eller i en kortere periode.

Der ydes en rabat i det tilfælde, hvor pensionsopspareren som aktionær kan benytte golfbaneanlægget eller feriecentret til en lavere pris end den pris, som en person, der ikke er aktionær i selskabet, skal betale for den samme ydelse.

 

Særligt om aktier mv. i rateopsparing i pensionsøjemed, opsparing i pensionsøjemed og opsparing i pensionsøjemed uden fradrags- eller bortseelsesret (aldersopsparing) efter PBL § 15 C 

Aktier mv., der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet

Værdien af værdipapirer udstedt af en enkelt emittent må ikke overstige 20 pct. ved anbringelse af særskilte depoter i aktier og anparter, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. Se PBL § 12, stk. 1, nr. 1.

Der kan dog altid anbringes et beløb, der svarer til et grundbeløb på ►58.100 kr. (2023: 56.100 kr.)◄ i værdipapirer udstedt af en enkelt emittent. Se PBL § 12, stk. 1, nr. 1.

Aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet

Der gælder grænser for, hvor meget af opsparingen i et særskilt depot, som pensionsopspareren kan anbringe i aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet (unoterede kapitalandele). Der er også krav til beløbsstørrelsen af den anbringelse, der som minimum skal foretages. Se PBL § 12, stk. 1, nr. 1.

Der gælder følgende grænser:

 • Pensionsopspareren skal som minimum anbringe 100.000 kr. i unoterede kapitalandele for hvert selskab, som investeringen ønskes foretaget i
 • Værdien af de unoterede kapitalandele må på investeringstidspunktet højst udgøre 20 pct. af den del af kontohaverens opsparing i samme pengeinstitut, placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger under 2 mio. kr.
 • Værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet må højst udgøre 50 pct. af den del af kontohaverens samlede opsparing i samme pengeinstitut, placeret på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger mellem 2 og 4 mio. kr.
 • Værdien af de unoterede kapitalandele på investeringstidspunktet må højst udgøre 75 pct. af den del af kontohaverens samlede opsparing i samme pengeinstitut på kontantforrentede indlånskonti, i puljer eller i særskilte depoter, der ligger over 4 mio. kr.
 • Pensionsopspareren må ikke eje 25 pct. eller mere af kapitalen i det pågældende selskab.

Personligt drevet virksomhed i en pensionsordning med løbende udbetalinger

Det er en betingelse for Skattestyrelsens godkendelse af pensionsordningen efter PBL § 15 C, stk. 1, og for pensionsinstituttet efter PBL § 15 C, stk. 2, at midlerne på en pensionsordning ikke må anbringes i:

 • Andele i en personligt drevet virksomhed, der er ejet af forsikringstageren eller kontohaveren.

Se PBL § 15 C, stk. 3,og § 12, stk. 1, nr. 1.

Det gælder også, hvis pensionsopspareren kun ejer en del af den personligt drevne virksomhed eksempelvis et interessentskab eller kommanditselskab.

Konsekvenser, hvis reglerne for anbringelse af opsparingen ikke overholdes

Hvis reglerne for anbringelse af opsparingen i ratepensioner, og kapitalpensioner og aldersopsparinger i udenlandske pengeinstitutter, ikke overholdes, finder reglerne for ratepensioner, og kapitalpensioner og aldersopsparinger i danske pengeinstitutter tilsvarende anvendelse. Se PBL § 30 B, stk. 1-4. Se også afsnit C.A.10.2.2.2.3

Hvis pensionsopspareren anbringer midlerne i en pensionsordning i udenlandske pensionsinstitutter (livsforsikringsselskaber mv.) i strid med vilkårene for Skattestyrelsens godkendelse af pensionsinstituttet efter PBL § 15 C, kan pensionsopspareren gøre følgende:

 • Tage den faste ejendom ud af pensionsordningen for så vidt angår fast ejendom med brugsrettighed, rabatter eller dispositionsret tilknyttet
 • Bringe ejerandelen ned under 25 pct. for så vidt angår aktier mv. i selskaber med en ejerandel på 25 pct. eller mere
 • Tage aktierne eller anparterne ud af pensionsordningen eller bringe brugsrettigheden eller rabatten i selskabet til ophør for så vidt angår aktier og anparter, der giver brugsrettigheder eller rabatter i selskabet
 • Tage den pågældende andel ud af pensionsordningen for så vidt angår en andel i en personligt ejet virksomhed.

Se PBL § 30 B, stk. 5.

Pensionsopspareren kan lade en anbringelse ophøre enten

 • ved at erhverve den faste ejendom, aktierne eller anparterne, eller andelen i den personligt drevne virksomhed for frie midler, eller
 • ved at afstå aktiverne i almindelig fri handel eller ved at gøre begge dele.

Pensionsopspareren har en frist på 3 måneder til at bringe overtrædelsen af reglerne til ophør, efter at han eller hun har overtrådt de vilkår, som Skattestyrelsen har fastsat for godkendelsen af pensionsinstituttet.

Erhvervelse af aktiver for frie midler 

Hvis pensionsopspareren erhverver aktier og anparter eller fast ejendom, som midlerne på pensionsordningen er placeret i, for frie midler, skal aktierne mv. eller den faste ejendom anskaffes for det højeste beløb af enten

 • det beløb, som aktierne mv. eller den faste ejendom blev anskaffet til af pensionsinstituttet, eller
 • værdien på det tidspunkt, hvor aktierne mv. eller den faste ejendom udloddes fra pensionsordningen.

Se PBL § 30 B, stk. 6.

Afståelse af aktiver til tredjemand i almindelig fri handel

Hvis pensionsopspareren afstår aktier og anparter eller fast ejendom, som midlerne på pensionsordningen er anbragt i, til tredjemand, skal pensionsopspareren betale en afgift efter PBL § 29, stk. 1, hvis afståelsessummen for aktivet er lavere end det beløb, som aktivet blev anskaffet til af pensionsordningen, dvs. da aktivet blev lagt ind i pensionsordningen. Se § PBL § 30 B, stk. 7.

Afgiften er 60 pct.

Grundlaget for afgiften efter PBL § 29, stk. 1, er forskellen mellem værdien på det tidspunkt, hvor aktiverne blev lagt ind i pensionsordningen, og afståelsessummen for aktiverne.

Afgift 3 måneder efter, at reglerne er overtrådt 

Hvis pensionsopspareren ikke inden 3 måneder efter, at anbringelsesreglerne er overtrådt, tager fx den faste ejendom med brugsrettigheder, rabatter eller dispositionsret tilknyttet ud af pensionsordningen, eller bringer ejerandelen ned under 25 pct., eller tager de aktier, der giver brugsrettigheder eller rabatter i selskabet (alternativt bringer brugsrettigheden mv. til ophør) ud af pensionsordningen, eller de andele i den personligt drevne virksomhed, som pensionsordningen er anbragt i, ud af pensionsordningen, så skal forsikringstageren betale en afgift efter PBL § 30, stk. 1. Se PBL § 30 B, stk. 8. Afgiften er 60 pct.

Grundlaget for afgiften er det beløb, som på tidspunktet for dispositionen kunne være udbetalt ved ophævelsen af ordningen. Se PBL § 30, stk. 1.

PBL § 30 B, stk. 5-8, finder tilsvarende anvendelse på aldersforsikring. Se PBL § 30 B, stk. 9.