Indhold

Dette afsnit beskriver retten til at fortryde en indgået pensionsaftale.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Personer omfattet af reglen.

Regel

En forbruger, der udnytter sin fortrydelsesret, skal stilles som om, aftalen aldrig var indgået. Se PBL § 22 B.

De skattemæssige virkninger af fortrydelsen er:

  • Der skal ikke beregnes afgift efter de almindelige regler i pensionsbeskatningsloven af tilbagebetalinger til en person, der udnytter sin fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven og forsikringsaftaleloven
  • Der er ingen fradragsret eller bortseelsesret for bidragene eller præmierne til pensionsordningen. Det gælder heller ikke i de situationer, hvor personen efter fortrydelsesreglerne skal betale for den del af ydelsen, der eventuelt allerede er leveret efter aftalen.

Udbetalinger før udnyttelse af fortrydelsesretten

Er der, inden fortrydelsesretten bliver gjort gældende, udbetalt et beløb fra pensionsordningen, skal dette beløb tilbagebetales til pensionsinstituttet. Denne udbetaling - som altså skal tilbagebetales - er ikke skattepligtig for forbrugeren, fordi den ikke udbetales i overensstemmelse med pensionsaftalen, som forbrugeren jo er trådt tilbage fra.

Fortrydelsesretten anvendes i indbetalingsåret

I den typiske situation, hvor indbetalingen og den efterfølgende tilbagebetaling i anledning af anvendelsen af fortrydelsesretten sker i det samme indkomstår, skal forbrugeren derfor ikke betale afgift af tilbagebetalingen, ligesom indbetalingen ikke får betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Fortrydelsesretten anvendes i et andet år end indbetalingsåret

I de tilfælde, hvor fortrydelsesretten udnyttes i et andet indkomstår end fradragsåret, skal personens skattepligtige indkomst i fradragsåret tilsvarende korrigeres for den pensionsindbetaling, som den forbrugeren har fortrudt. Det kan resulterer i en restskat for dette år, fordi forbrugeren skal stilles som om, pensionsaftalen ikke var indgået. Den likviditetsfordel, som forbrugeren har haft ved at kunne fratrække den fortrudte pensionsindbetaling, neutraliseres af et eventuelt restskattetillæg, som fastsættes efter de almindelige regler for beregning af restskat.

Personer omfattet af reglen

Forbrugere, der har indgået en aftale om finansiel tjenesteydelse (herunder en pensionsaftale) ved fjernsalg, har ret til at træde tilbage fra aftalen. Se § 17 i lov om visse forbrugeraftaler, når forbrugeraftalen er indgået til og med d. 12. juni 2014.

Ved lov nr. 1460 af 17. december 2013, § 5, nr. 1 er henvisningen i PBL § 22 B, stk. 1 ændret til § 18 i lov om forbrugeraftaler, der gælder for forbrugeraftaler, der bliver indgået d. 13. juni 2014 og senere.

Personer, der indgår en forsikringsaftale, har på tilsvarende måde ret til at træde tilbage fra aftalen, uanset hvordan aftalen er indgået. Se § 34 i - k i forsikringsaftaleloven.

Fortrydelsesfristen er normalt 14 dage, dog 30 dage for aftaler om individuelle pensionsordninger. Fristen regnes normalt fra dagen for indgåelsen af aftalen. I visse tilfælde regnes den dog fra den dag, hvor forbrugeren modtog de oplysninger, som den erhvervsdrivende har pligt til at give efter de pågældende love. Se § 18 i lov om visse forbrugsaftaler.

Definition: fjernsalg

Det kaldes fjernsalg, når en vare eller en ydelse bliver købt, uden at køberen og sælgeren "mødes fysisk". Det vil sige, når man handler pr. telefon, pr. brev, over internettet eller sender en kupon fra et kuponhæfte eller en annonce. Det er dog en forudsætning, at sælgerens virksomhed er helt eller delvist indrettet på at handle ved fjernsalg.