Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for flytning af en eksisterende ordning. Det er kun muligt at flytte ordninger i pengeinstitutter og ikke i livsforsikringsselskaber og pensionskasser.

Afsnittet indeholder:

  • Indeksordninger 
  • Kapital-, rate- og aldersopsparingsordninger
  • Opsparing i pensionøjemed (kapitalpension) oprettet før den 1. januar 1958

Indeksordninger 

Beløb fra en indeksordning med opsparingskonto kan ikke overføres til andre ordninger. En person med indekskontrakter med tilhørende konto kan, indtil han eller hun er fyldt 67 år, flytte kontrakterne til et andet pengeinstitut, jf. § 3 i bekendtgørelse nr. 1203 af 31. oktober 2014 om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter.

Se afsnit C.A.10.2.4.9 om overførsler af indeksordninger.

Kapital-, rate- og aldersopsparingsordninger

En pensionsopsparer (kontohaver) kan kun flytte en eksisterende

  • opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension)
  • rateopsparing i pensionsøjemed

til et andet pengeinstitut ved at anvende reglerne om overførsel i PBL § 41.

Aldersopsparinger kan kun flyttes til et andet pengeinstitut efter reglerne om overførsel i PBL § 41 A.

Se også

Overførsel af rateopsparing i pensionsøjemed efter PBL § 41 i afsnit C.A.10.2.2.8.
Overførsel af opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension) efter PBL § 41 i afsnit C.A.10.2.5.8
Overførsel af aldersopsparing efter PBL § 41 A i afsnit C.A.10.2.6.8.

Opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension) oprettet før den 1. januar 1958

En pensionsopsparer (kontohaver), der har en eksisterende afgiftsfri opsparing i pensionsøjemed, som er oprettet før 1. januar 1958 og omfattet af overgangsreglen i PBL § 13, kan dog altid  - dvs. uafhængigt af PBL § 41 stk. 1, nr. 3 og 5 og uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser flytte den fra et pengeinstitut til et andet.
Det er dog en betingelse, at flytningen til et andet pengeinstitut omfatter arbejdstagerens samlede opsparing i pensionsøjemed oprettet før 1. januar 1958 i pengeinstituttet.

Hvis pensionsopsparerens opsparing i pensionsøjemed er fordelt på flere kontonumre, skal indeståendet på alle konti flyttes samtidigt.
Det samme gælder i tilfælde, hvor kontohaveren har flere opsparinger i pensionsøjemed oprettet før 1958 i samme pengeinstitut, fordi flytningen i så fald skal omfatte indeståendet på alle ordningerne.

Afgiftsfriheden for en ordning fra før 1958 kan dog kun bevares ved flytning, hvis midlerne for den afgiftsfri ordning holdes adskilt fra eventuelle andre ordninger.

Hvis en afgiftsfri ordning fra før 1958 overføres efter PBL § 41 til en anden ordning, går afgiftsfriheden tabt.

Se afsnit C.A.10.2.8.5 om overførsel efter PBL § 41 af kapitalpensionsordninger oprettet før 1958.

Hvad skal pengeinstituttet gøre?

Når en opsparing i pensionsøjemed oprettet før 1958 flyttes til et andet pengeinstitut, skal det afgivende pengeinstitut opgøre kontoens saldo og den nominelle beholdning af eventuelle værdipapirdepoter og sende opgørelsen til det modtagende pengeinstitut.
Det afgivende pengeinstitut skal sammen med opgørelsen sende alle nødvendige oplysninger til korrekt beregning af afgift ved ordningens udløb samt oplysning om, hvorvidt ordningen er arbejdsgiveradministreret.

Fremgangsmåden anvendes også i tilfælde, hvor en opsparing  i en andelskasse eller en kapitalpensionsfond, der er godkendt efter PBL § 12, bliver flyttet til et pengeinstitut eller en andelskasse eller omvendt.