Pensionsbidrag mv., som en tjenestemand får i forbindelse med fratrædelse af en stilling i statens, folkekirkens, en regions eller en kommunes tjeneste, samt udtrædelsesgodtgørelser fra en pensionskasseordning, kan i visse tilfælde overføres til en særlig konto (såkaldt ventekonto) i et pengeinstitut for den fratrådte arbejdstager. Reglen fraviger princippet i PBL § 41 om, at pensionsordningen skal overføres direkte til den modtagende pensionsordning. Se PBL § 42, stk. 1, 1. pkt.

Det er dog en betingelse, at beløbene efter de bestemmelser, der gælder herom, ikke udbetales til den fratrådte arbejdstagers frie rådighed. Se PBL § 42, stk. 1, 2. pkt.

Det beløb, der står på kontoen, kan uden skatte- eller afgiftsmæssige konsekvenser efter PBL § 41 (videre)overføres til en ordning med løbende udbetalinger. Se PBL § 42, stk. 2, 1. pkt.

Der tilbageholdes en afgift på 60 pct. af andre udbetalinger fra kontoen. Se PBL § 42, stk. 2, 2. pkt.

I øvrigt gælder de samme regler som for opsparing i pensionsøjemed. Se PBL § 42, stk. 2, 3. pkt.

Det betyder hovedsageligt, at der skal betales afgift af indeståendet på kontoen senest 15 år efter, at pensionsopspareren når pensionsudbetalingsalderen, eller ved pensionsopsparerens død forinden. Dette gælder også for ordninger oprettet før den 1. maj 2007, jf. ikrafttrædelsesbestemmelsen i Lov nr. 419 af 29. maj 2009, § 3, stk. 4.

 Se afsnit C.A.10.2.5.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen.