►Indhold

Pensionsordninger vil som udgangspunkt blive oprettet med en aldersgrænse for udbetaling, som er lig med pensionsopsparerens pensionsudbetalingsalder på oprettelsestidspunktet, medmindre lavere aldersgrænse er godkendt af Skatterådet.

  • For pensionsordninger, der er oprettet før den 1. maj 2007, kan udbetalingen begynde ved det fyldte 60. år.
  • For pensionsordninger oprettet i perioden fra den 1. maj 2007 til og med den 31. december 2017, er pensionsudbetalingsalderen 5 år før folkepensionsalderen.
  • For pensionsordninger oprettet fra den 1. januar 2018, er pensionsudbetalingsalderen 3 år før folkepensionsalderen.
  • For en række årgange er pensionsudbetalingsalderen fastsat direkte i pensionsbeskatningsloven. Se nærmere herom i C.A.10.2.1.1.2.1.
  • Skatterådet kan have godkendt en lavere pensionsudbetalingsalder for særlige medarbejdergrupper.

Uanset pensionsopsparerens pensionsudbetalingsalder, jf. PBL § 1 A, har en nyoprettet pensionsordning samme aldersgrænse for udbetaling som den af pensionsopsparerens eksisterende pensionsordninger i samme pensionsinstitut, der har den laveste aldersgrænse for udbetaling. Se PBL § 17 B. PBL § 17 B er indsat i pensionsbeskatningsloven ved lov nr. 1564 af 12. december 2023, og har virkning fra den 1. januar 2024, jf. ændringslovens § 7, stk. 1.

Reglerne om, hvornår der tidligst kan ske pensionsudbetaling, beskrives i afsnit C.A.10.2.1.1.2.1.

Efter reglen i PBL § 42 A opretholder en pensionsordning, som overføres til en anden pensionsordning, sin aldersgrænse for pensionsudbetaling efter overførslen, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Dette afsnit beskriver reglerne herom.

Personer, der af Skatterådet har fået godkendt en lavere pensionsalder, kan under visse betingelser bevare denne i forbindelse med en overførsel. Se PBL § 42 A.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Betingelser og undtagelser

Hovedregel

En afgivende pensionsordnings aldersgrænse for påbegyndelse af udbetaling opretholdes ved hel eller delvis overførsel efter PBL § 41 eller PBL § 41 A. Der skal være tale om en overførsel til en anden ordning for samme person eller til en ægtefælle efter udlodning i medfør af PBL § 30, stk. 2. Se PBL § 42 A, stk. 1. Det er en forudsætning, at betingelserne som beskrevet nedenfor er opfyldt.

Er betingelserne opfyldt, medfører reglen, at

  • en lavere aldersgrænse for udbetaling på den afgivende ordning opretholdes på den modtagende ordning.
  • aldersgrænsen for den afgivende ordning opretholdes ved overførsel til en ordning med samme aldersgrænse.
  • ved overførsel fra en ordning med en høj aldersgrænse til en ordning med en lavere aldersgrænse, får den modtagende ordning den høje aldersgrænse for udbetaling. Der gælder dog en undtagelse hertil i PBL § 42 A, stk. 4 for mindre ordninger. Se mere om bagatelreglen nedenfor.

PBL § 42 A er senest blevet ændret ved lov nr. 1564 af 12. december 2023. Ændringen har virkning fra 1. januar 2024. Se ændringslovens § 7, stk. 1.

Betingelser og undtagelser

Skatte- og afgiftsfri overførsel efter PBL § 41 eller PBL § 41 A

Det er en betingelse for at opretholde den afgivende ordnings aldersgrænse for udbetaling ved overførsel til en anden pensionsordning, at overførslen sker skatte- og afgiftsfrit efter reglerne i PBL § 41 eller PBL § 41 A om skatte- og afgiftsfri overførsel.

Reglerne i PBL § 42 A, stk. 3, 1. og 2. pkt. er dog en undtagelse hertil. Se herom nedenfor under afsnittene "Overførsel fra en pensionsordning med løbende udbetalinger til en pengeinstitutordning" og " Overførsel fra en pensionsordning til en anden pensionsordning i samme pensionsinstitut".

Reglerne om skatte- og afgiftsfri overførsel efter PBL § 41 eller § 41 A beskrives i afsnit C.A.10.2.8.1.

Fristregler ved overførsel til en ordning med en højere aldersgrænse

Det er en betingelse for at kunne opretholde en lavere aldersgrænse for udbetaling ved overførsel fra en privat pensionsordning til en anden pensionsordning, at overførslen sker senest 12 måneder efter, at den modtagende ordning er blevet oprettet. Se PBL § 42 A, stk. 2, 1. pkt.

For at kunne opretholde en lavere aldersgrænse for udbetaling ved overførsel fra en arbejdsgiveradministreret ordning til en anden pensionsordning, er det en betingelse, at overførslen sker senest 36 måneder efter, at den modtagende ordning er blevet oprettet. Se PBL § 42 A, stk. 2, 2. pkt.

En frist på 36 måneder gælder også for overførsler fra private ordninger, hvortil der er foretaget en arbejdsgiverindbetaling højst 36 måneder inden denne overførsel. Se PBL § 42 A, stk. 2, 3. pkt. Dermed omfattes også den almindeligt forekommende situation, hvor en pensionsopsparing er oprettet som led i et ansættelsesforhold, som senere er afbrudt, hvorefter der på ordningen lejlighedsvist har været indskudt private midler fra pensionsopspareren.

Det er uden betydning for de frister, der nævnes i PBL § 42 A, stk. 2, 1. pkt. og PBL § 42 A, stk. 2, 2. pkt., om en modtagende ordning er privat eller arbejdsgiveradministreret. Det afgørende er, om den afgivende ordning er privat eller arbejdsgiveradministreret.

Ved en overførsel, der sker uden for de frister, der nævnes i PBL § 42 A, stk. 2, vil den afgivende ordnings aldersgrænse for udbetaling fortabes, hvis der sker overførsel til en ordning med en højere aldersgrænse for udbetaling.

Hvis der tidligere er overført midler til den modtagende pensionsordning

Det er en betingelse for at kunne opretholde en afgivende pensionsordnings lavere aldersgrænse for udbetaling ved overførsel til en anden pensionsordning, at der ikke tidligere er overført midler til den modtagende pensionsordning efter PBL § 41 eller PBL § 41 A. Se PBL § 42 A, stk. 2, 4. pkt.

Reglen betyder, at hvis den modtagende ordning, helt eller delvist, består af skatte- og afgiftsfrit overflyttede midler, vil den modtagende ordning ikke overtage den afgivende ordnings aldersgrænse for udbetaling.

Muligheden for at opretholde den afgivende ordnings lavere aldersgrænse for udbetaling er dermed målrettet overførsler til pensionsordninger, der udelukkende er opbygget af nye pensionsindbetalinger i perioden fra oprettelsen til overførslen.

En pensionsopsparer kan dermed normalt ikke bruge reglerne i PBL § 42 A til at samle alle sine eksisterende ordninger under én ordning med lav aldersgrænse ved først at overføre ordninger med højere aldersgrænse til en nyoprettet ordning, og til sidst overføre en ordning med en lavere aldersgrænse. Se dog reglerne i PBL § 42 A, stk. 2, stk. 5. pkt., som beskrives nedenfor.

Reglen i PBL § 42 A, stk. 2, 4. pkt. forhindrer ikke, at aldersgrænsen for udbetaling opretholdes ved skatte- og afgiftsfri overførsel mellem ordninger med samme aldersgrænse for udbetaling, selv om den modtagende ordning tidligere har fået overført midler efter PBL § 41 eller § 41 A. Se bemærkningerne til § 2, nr. 9 i lovforslag nr. 8 af 4. oktober 2023.

Som en undtagelse fra reglen gælder det, at hvis de tidligere overførte midler kunne have fået den afgivende pensionsordnings lavere aldersgrænse, hvis overførslen i stedet var sket til den ordning, som de tidligere overførte midler kom fra, kan den afgivende ordnings lavere aldersgrænse bevares, selv om der tidligere er sket overførsel af midler til den modtagende ordning efter PBL § 41 eller § 41 A. Se PBL § 42 A, stk. 2, stk. 5. pkt. Se eksemplet nedenfor.

Eksempel

En privat pensionsordning A er oprettet 1. august 2023. Aldersgrænsen for pensionsudbetaling er 3 år før folkepensionsalderen.

En privat pensionsordning B er oprettet 1. juni 2023. Aldersgrænsen for pensionsudbetaling er 3 år før folkepensionsalderen.

En privat pensionsordning C er oprettet 1. marts 2007. Aldersgrænsen for pensionsudbetaling er 60 år.

Pensionsordning B overføres den 1. februar 2024 til pensionsordning A. Herefter overføres pensionsordning C med en aldersgrænse for pensionsudbetaling på 60 år til pensionsordning A den 1. maj 2024.

Da pensionsordning B kunne have fået pensionsordning C’s aldersgrænse for udbetaling på 60 år hvis overførslen fra pensionsordning C i stedet var sket til pensionsordning B, får pensionsordning A, en aldersgrænse for udbetaling på 60 år, selvom der tidligere er overført midler fra pensionsordning B til pensionsordning A efter PBL § 41 eller § 41 A.

Overførsel fra en pensionsordning med løbende udbetalinger til en pengeinstitutordning

Betingelsen om, at der skal være tale om en overførsel i medfør af PBL § 41 eller PBL § 41 A gælder ikke, hvis der er tale om overførsel fra en pensionsordning med løbende udbetalinger til en pengeinstitutordning, og hvis betingelserne i § 42 A, stk. 1 og stk. 2 i øvrigt er opfyldt. Se PBL § 42 A, stk. 3, 1. pkt.

Midler fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, der har en lavere aldersgrænse for udbetaling, vil dermed kunne flyttes til et pengeinstitut med henblik på dér at oprette en ratepension eller aldersopsparing med samme lavere aldersgrænse for udbetaling som pensionsordningen med løbende udbetalinger, selv om overførslen ikke kan ske skatte- og afgiftsfrit efter PBL § 41 eller PBL § 41 A.

Undtagelsesbestemmelsen i PBL § 42 A, stk. 3, 1. pkt. giver kun mulighed for at bevare en lavere aldersgrænse for udbetaling ved overførsel, selv om denne ikke er omfattet af PBL § 41 eller § 41 A, men indebærer ikke en udvidelse af mulighederne for skatte- og afgiftsfri overførsler efter pensionsbeskatningsloven.

Da overførslen ikke kan ske skatte- og afgiftsfrit efter PBL § 41 eller PBL § 41 A, vil en sådan overførsel blive anset for at være en ud- og indbetaling. Det betyder, at der foreligger en udbetaling i utide, som afgiftspålægges efter de almindelige regler, og at indbetalingen vil skulle behandles som en ordinær pensionsindbetaling til en ratepension eller en aldersopsparing, under overholdelse af loftet for indbetaling hertil.

En overførsel af pensionsmidler fra pensionsordninger med løbende udbetalinger til pengeinstitutordninger i henhold til PBL § 42 A, stk. 3, 1. pkt. skal overholde fristreglerne i PBL § 42 A, stk. 2 for at kunne opretholde en lavere aldersgrænse for udbetaling.

Overførsel fra en pensionsordning til en anden pensionsordning i samme pensionsinstitut

Det er en betingelse for bevarelse af en afgivende pensionsordnings aldersgrænse for udbetaling, at overførslen af midlerne sker efter PBL § 41 eller PBL § 41 A. Se PBL § 42 A, stk. 1. En lavere aldersgrænse vil dermed i udgangspunktet ikke vil blive opretholdt, hvis overførslen ikke kan ske skatte- og afgiftsfrit efter PBL § 41 eller PBL § 41 A. 

En undtagelse herfra gælder under visse forudsætninger ved overførsel fra en pensionsordning til en anden pensionsordning i samme pensionsinstitut. Undtagelsen gælder i den situation, hvor den modtagende ordning kunne have opnået den afgivende ordnings lavere aldersgrænse ved først at foretage en nyoprettelse af en ordning efter PBL § 17 B og derefter foretage en PBL § 41- eller PBL § 41 A-overførsel af den nyoprettede ordning med den lavere aldersgrænse for udbetaling til den modtagende ordning efter reglerne i PBL § 42 A. I en sådan situation kan der efter undtagelsesbestemmelsen i stedet ske en skatte- og afgiftspligtig overførsel, hvor den afgivende pensionsordnings lavere aldersgrænse opretholdes, selv om overførslen ikke kan ske efter PBL § 41 eller PBL § 41 A. Se PBL § 42 A, stk. 3, 2. pkt. Undtagelsesreglen illustreres ved nedenstående eksempel.

Undtagelsesreglen gælder både ved overførsel til/fra kombinerede ordninger, hvor fx kun én af flere pensionsordninger i den kombinerede ordning skatte- og afgiftsfrit kan få overført midlerne fra den afgivende ordning med en lav aldersgrænse, og ved overførsler til/fra selvstændige pensionsordninger i samme pensionsinstitut.

Eksempel

En pensionsopsparer har i et pensionsinstitut en arbejdsgiveradministreret ratepensionsordning A med en aldersgrænse for pensionsudbetaling på 3 år før folkepensionsalderen.

Pensionsopspareren har i samme pensionsinstitut en arbejdsgiveradministreret pensionsordning B med løbende udbetalinger med en aldersgrænse for pensionsudbetaling på 60 år.

Pensionsopspareren vil overføre pensionsordning B med løbende udbetalinger til ratepensionsordning A.

Overførslen kan ikke ske skatte- og afgiftsfrit efter PBL § 41, idet en pensionsordning med løbende udbetalinger ikke kan overføres skatte- og afgiftsfrit til en ratepensionsordning efter PBL § 41.

Pensionsopspareren kan dog i kraft af pensionsopsparerens pensionsordning B med løbende udbetalinger med en aldersgrænse for pensionsudbetaling på 60 år efter PBL § 17 B nyoprette en ratepension C i samme pensionsinstitut med samme lave aldersgrænse for pensionsudbetaling på 60 år som pensionsordning B. Pensionsopspareren kan herefter overføre den nyoprettede ratepension C til ratepension A i samme pensionsinstitut efter PBL § 41, og kan opretholde aldersgrænsen på 60 år, hvis betingelserne i PBL § 42 A, stk. 1 og 2 er opfyldt.

Ved denne "administrative omvej" kan pensionsopspareren dermed opnå, at ratepensionsordning A får samme lave aldersgrænse for udbetaling som pensionsordning B med løbende udbetalinger på 60 år.

Efter undtagelsesbestemmelsen kan pensionsopspareren, i stedet for at anvende den administrative omvej, få aldersgrænsen 60 år på ratepensionsordningen A ved at overføre midler fra pensionsordning B med løbende udbetalinger til ratepensionsordningen A, hvis betingelserne i PBL § 42 A, stk. 1 og 2 er opfyldt - selv om denne overførsel ikke kan ske skatte- og afgiftsfrit efter PBL § 41 eller PBL § 41 A. Se PBL § 42 A, stk. 3, 2. pkt.

Bemærk

Ordet "pensionsinstitut" i relation til PBL § 17 B og PBL § 42 A dækker over alle typer af pensionsudbydere, herunder pensionskasser, livsforsikringsselskaber, pengeinstitutter m.fl.

Bagatelreglen                     

Reglen i PBL § 42 A, stk. 1 betyder, at hvis der sker overførsel fra en ordning med højere aldersgrænse for udbetaling end den modtagende ordnings aldersgrænse, får den modtagende ordning den høje aldersgrænse efter overførslen.

Som en undtagelse herfra gælder, at den lavere aldersgrænse for udbetaling på den modtagende ordning kan bevares, hvis der er tale om overførsel af en hel ordning, der har en højere aldersgrænse for udbetaling, og det overførte beløb ikke overstiger et grundbeløb på 50.000 kr. (2023-niveau). Beløbsgrænsen reguleres efter personskattelovens § 20. Se PBL § 42 A, stk. 4, 1. pkt.

Som følge af denne regel, vil pensionsopspareren kunne samle mindre pensionsordninger med høj aldersgrænse for udbetaling på en pensionsordning med lavere aldersgrænse for udbetaling, hvorved opbygningen af små, hvilende pensionsordninger, hvis værdi er i risiko for at blive udhulet af administrationsomkostninger, kan imødegås.

Bagatelreglen i PBL § 42 A, stk. 4 gælder alene ved overførsel fra en pensionsordning med højere aldersgrænse for udbetaling til en pensionsordning med lavere aldersgrænse for udbetaling, ikke ved overførsel den anden vej, dvs. fra en pensionsordning med lavere aldersgrænse for udbetaling til en pensionsordning med højere aldersgrænse for udbetaling.

Bagatelreglen gælder ikke for overførsel af en hel ordning oprettet den 1. januar 2024 eller senere, hvis midler helt eller delvis hidrører fra en overførsel efter PBL § 41 eller PBL § 41 A fra en anden ordning, jf. PBL § 42 A, stk. 4, 2. pkt.◄