Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler for afgiftsfri overførsel af en pensionsordning til en anden pensionsordning. Se PBL §§ 41-44.

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel
 • Undtagelser og betingelser
 • LIFO-princippet.

Hovedregel

Overførsel af en hel eller en del af en pensionsordning til en anden pensionsordning anses skattemæssigt ikke som udbetaling fra eller indbetaling til en pensionsordning, når overførslen sker til enten

 • en anden bestående eller nyoprettet ordning for samme person, eller
 • til en ægtefælle efter udlodning til denne efter PBL § 30, stk. 2.

Se PBL § 41, stk. 1.

Det er en betingelse for at bruge overførselsreglerne i PBL §§ 41-43, at der ikke forinden er indtrådt afgiftspligt eller indkomstskattepligt for de overførte beløb. ►Dette gælder dog ikke ved overførsel af midler som nævnt i § 42 A, stk. 3.◄ Se PBL § 44.

At overførslen skattemæssigt ikke behandles som en udbetaling indebærer, at det beløb, der overføres fra en pensionsordning, ikke er en udbetaling i utide, som der skal betales enten indkomstskat eller afgift af.

At overførslen skattemæssigt ikke behandles som en indbetaling indebærer, at det beløb, der overføres til en anden pensionsordning, ikke er en indbetaling på pensionsordningen, der gives fradrag for. Det sikres dermed, at der ikke opnås fradrag for den samme indbetaling to gange, dels på det tidspunkt, hvor der i sin tid blev givet fradrag for indbetalingen på den oprindelige ordning, dvs. den ordning, der overføres, dels på det senere tidspunkt, hvor den oprindelige ordning overføres til den anden bestående eller nyoprettet ordning.

PBL § 41, stk. 1, nr. 1-8, er en liste over, hvilke pensionsordninger der kan overføres til hvilke pensionsordninger. Der er under gennemgangen af de enkelte ordninger redegjort for, hvilke ordninger der kan overføres til hvilke andre ordninger.

►For at der kan være tale om en overførsel af en pensionsordning, skal der ske en faktisk overførsel af et beløb til en anden ordning. Det er dermed ikke muligt med skattemæssig virkning at overføre en "tom" pensionsordning efter PBL § 41 eller § 41 A, som der enten aldrig har været indbetalt på, eller hvor et tidligere indestående er blevet brugt op til betaling af omkostninger m.v.

Det positive beløb kan f.eks. hidrøre fra en indbetaling til den afgivende pensionsordning inden overførslen til den modtagende pensionsordning, eller fra en negativ pensionsafkastskat, der ved den afgivende pensionsordnings ophør ville kunne udbetales til ordningen.

Se de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. 8 af 4. oktober 2023, afsnit 2.3.1.

Overførsler til/fra kombinerede ordninger

En skatte- og afgiftsfri overførsel efter PBL § 41 og PBL § 41 A kan kun ske til og fra de ordninger, som udtømmende er opregnet i de to bestemmelser. Se ovenfor.

I tilfælde hvor en pensionsopsparer har en kombineret ordning, som indeholder flere forsikringsprodukter, konti mv., der hver især opfylder kravene til en bestemt pensionsform i pensionsbeskatningsloven, anses hver af disse for en selvstændig pensionsordning i pensionsbeskatningslovens forstand. Det gælder, uanset at de er indeholdt i samme aftalegrundlag. En kombineret pensionsordning skal derfor behandles som en flerhed af selvstændige pensionsformer. Se bemærkningerne til § 2, nr. 9 i lovforslag nr. 8 af 4. oktober 2023.

Det forhold, at en pensionsopsparer har en kombineret ordning, fører derfor ikke til, at der kan ske skatte- og afgiftsfri overførsel af midler mellem pensionsformer ud over de tilfælde, som fremgår af PBL § 41 eller PBL § 41 A.◄

Særligt om overførsel af aldersopsparing mv. og om overførsel, herunder konvertering, af en eksisterende kapitalpension mv.  

Hel eller delvis overførsel af en aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum til en anden aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum for samme kontohaver m.v. eller en ægtefælle efter udlodning efter PBL § 30, stk. 2, anses skattemæssigt ikke som en udbetaling af en ordning og indbetaling på en anden ordning.

En aldersopsparing, aldersforsikring eller supplerende engangssum kan derimod ikke overføres til en fradragsberettiget pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I.

Se PBL § 41 A, stk. 1.

Hel eller delvis overførsel, herunder konvertering, af en kapitalforsikring i pensionsøjemed omfattet af PBL § 10 eller en opsparing i pensionsøjemed omfattet af PBL § 12 til en aldersforsikring omfattet af PBL § 10 A eller en aldersopsparing omfattet af PBL § 12 A anses skattemæssigt ikke som en udbetaling af en ordning og indbetaling på en anden ordning. Hel eller delvis overførsel, herunder konvertering, af en supplerende engangsydelse omfattet af PBL § 29 A, til en supplerende engangssum anses skattemæssigt heller ikke som en udbetaling og indbetaling.

Se PBL § 41 A, stk. 2, 1. og 2. pkt.

Overførsel, herunder konvertering, af en kapitalforsikring i pensionsøjemed, opsparing i pensionsøjemed til en aldersopsparing eller aldersforsikring, og af en supplerende engangsydelse til en supplerende engangssum, anses skattemæssigt dog som en udbetaling i relation til PBL § 25, stk. 1, nr. 9, § 29 A og § 38:

 • Der skal betales afgift af det overførte, herunder konverterede beløb. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 9, om kapitalpension, der overføres, herunder konverteres, og PBL § 29 A, stk. 1, om supplerende engangsydelse, der overføres, herunder konverteres. Ved overførslen, herunder konverteringen, skal der betales den afgift, der betales af udbetalinger, der sker i overensstemmelse med udbetalingsvilkårene. Der skal også betales afgift af beløb, der modsvarer indbetalinger, der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for. Se PBL § 32, stk. 3. 
 • Overførsel, herunder konvertering, efter PBL § 41 A, stk. 2, anses skattemæssigt som en udbetaling efter PBL § 38. Det indebærer, at pensionsinstituttet skal tilbageholde og indeholde afgiften senest 3 hverdage efter overførslen, herunder konverteringen. 

Se PBL § 41 A, stk. 2, 3. pkt.

Undtagelser og betingelser

Der kan ikke ske afgiftsfri overførsel til en udenlandsk pensionsordning, hvis indbetalingen i forbindelse med overførslen er skattebegunstiget i udlandet. Det vil sige, hvis det beløb, der overføres til den udenlandske pensionsordning enten er fradragsberettiget eller bortseelsesberettiget i udlandet. I disse tilfælde skal betales afgift af det overførte beløb.

Der kan heller ikke ske overførsel af en ordning til en ordning omfattet af PBL § 15 D. Se PBL § 41, stk. 9. Reglen i PBL § 41, stk. 9, er nærmere beskrevet i afsnit C.A.10.2.8.3 om overførsel til og fra en udenlandsk pensionsordning.

Deloverførsler

Der kan ikke ske deloverførsel af en pensionsordning, der var i kraft ved udgangen af 1982, jf. PAL § 10, eller en opsparingsordning, der er omfattet af overgangsfradraget i PAL § 10, stk. 1. Se PBL § 41, stk. 1.

►For ordninger, der overføres efter PBL § 41, gælder dog en række undtagelser fra kravet i PBL § 41, stk. 1◄, der giver mulighed for overførsel af en del af en ordning, der var i kraft ved udgangen af 1982, uden skattemæssige konsekvenser. Undtagelserne er begrundet i hensynet til mobiliteten. Se PBL § 41, stk. 3.

Efter PBL § 41, stk. 3, kan en del af en ordning, der var i kraft ved udgangen af 1982, overføres skatte- og afgiftsfrit, hvis overførslen sker:

 • Til en forsikring, der kun udbetales i tilfælde af den forsikredes død eller invaliditet
 • Til en pensionsordning ved et nyt ansættelsesforhold, når der efter lov, vedtægter eller lignende regler kun er hjemmel til at overføre en del af en ordning
 • Fra en ordning af en del af årets bidrag, præmier og indbetalinger til en anden ordning efter PBL § 41, stk. 1
 • Mellem ordninger som nævnt i PBL § 41, stk. 1, nr. 2, 4 eller 6, i det indkomstår, hvor udbetaling fra ordningerne begynder. Det er en betingelse, at kapitalforsikring eller opsparing i pensionsøjemed udbetales fuldt ud i det nævnte indkomstår, og at udbetalinger fra rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed samt fra pensionsordninger med løbende udbetalinger begynder i det nævnte indkomstår.

Opremsningen af disse undtagelser er udtømmende.

Hvorvidt det i praksis er muligt at overføre skal afgøres ud fra de enkelte ordningers indhold og den praksis, der gælder for de enkelte ordninger.

Der er fortsat afgiftsfrihed for arbejdstagerens egne indbetalinger før den 1. januar 1972 til en kapitalpensionsordning, der er oprettet efter den 1. januar 1958, efter overførsel til en anden kapitalpension, jf. PBL § 27, stk. 2. Se afsnit C.A.10.2.5.4.1 om udbetaling ved pensionsalderen.

LIFO-princippet

Ved deloverførsler gælder LIFO-princippet. Det betyder, at når en del af en ordning bliver overført til en anden ordning efter PBL § 41, stk. 1, 2 eller 3, anses den overførte del for fortrinsvis at stamme fra de bidrag eller præmier, der er indbetalt senest. Se PBL § 41, stk. 4.