Indhold

Dette afsnit handler om beskatningen af udbetalinger fra indeksordninger ved pensionsalderen, ved varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne), ved pensionsopsparerens (interessentens) dødsfald og ved udbetaling fra ordningen i utide (tilbagekøb).

Afsnittet indeholder:

  • Udbetalinger efter pensionsalderen er nået
  • Udbetalinger ved varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne)
  • Udbetalinger ved pensionsopsparerens (interessentens) dødsfald
  • Udbetalinger fra indeksordningen i utide (tilbagekøb).

Udbetalinger efter pensionsalderen er nået

De månedlige udbetalinger fra indeksordninger starter som hovedregel på det tidspunkt, hvor ejeren fylder 67 år. Personer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, kan vælge, at udbetalingerne skal begynde tidligere, dog tidligst på det tidspunkt han eller hun fylder 65 år. Vælger en person, at udbetalingerne skal begynde før det 67. år, bliver de månedlige udbetalinger nedsat med virkning for hele udbetalingsperioden, fordi indekstillægget fra staten bliver reduceret. Se lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, § 3 a, og § 6 stk. 2-4.     

Uanset, at en indeksopsparing er blevet misligholdt, fordi de forfaldne præmier ikke er blevet indbetalt inden respitårets udgang, og ejeren derfor ikke får udbetalt indekstillæg fra staten, sker udbetalingerne fra opsparingskontoen som månedlige løbende ydelser.

De løbende, månedlige ydelser fra indeksordningen er skattepligtige for ejeren og indgår ved opgørelsen af den personlige indkomst efter de samme regler, som også gælder for pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateforsikringer. Se beskatningsreglerne i afsnit (C.A.10.2.1.4) om udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Udbetalinger ved varigt nedsat funktionsevne (arbejdsevne/erhvervsevne)

Da indeksordninger er rene alderdomspensioner, kan der ikke ske udbetalinger fra en indeksordning, når en person mister sin funktionsevne (arbejdsevne). Ønsker ejeren alligevel af få udbetalt værdien af indeksordningen, kan det kun ske ved at ophæve den i utide. Se BEK nr. 1233 af 3. december 2009, § 16, stk. 1 om forsikringsordninger, eller  BEK nr. 1203 af 31. oktober 2014, § 21, stk. 1 om pengeinstitutordninger. Se nedenfor i afsnittet om udbetaling fra ordningen i utide.

Udbetalinger ved pensionsopsparerens (interessentens) dødsfald

En indekskontrakt ophæves altid ved pensionsopsparerens (interessentens) død. Se BEK nr. 1233 af 3. december 2009, § 16, stk. 3 om forsikringsordninger, eller  BEK nr. 1203 af 31. oktober 2014, § 21, stk. 1 om pengeinstitutordninger.

Hvis der er indsat en begunstigelsesbestemmelse, kan de løbende udbetalinger fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, eller raterne fra en rateforsikring, hvor de tilknyttede indekskontrakter er ophævet ved pensionsopsparerens (interessentens) død, udbetales til:

  • en ægtefælle eller fraskilt ægtefælle eller dennes livsarvinger under 24 år
  • en samlever eller dennes livsarvinger under 24 år
  • pensionsopsparerens (interessentens) livsarvinger under 24 år
  • pensionsopsparerens (interessentens) stedbørn eller disses livsarvinger under 24 år.

Disse personer er skattepligtige af de løbende udbetalinger eller rateudbetalingerne. Se PBL § 20, stk. 1 og 2. Beløbene indgår i den personlige indkomst. Se PSL § 3, stk. 1.

Ved udbetaling til

  • andre personer
  • pensionsopsparerens (interessentens) dødsbo

betales der en afgift af det udbetalte beløb på op til 40 pct. Se PBL § 29, stk. 1, 4. pkt. Afgiftens størrelse afhænger af tidspunkterne for indbetalingerne og rentetilvækst mv. på ordningen, se skemaet.

Skemaet viser afgiftens størrelse:

Indbetalinger før 1972 og rentetilvækst heraf til den 1. januar 1980, jf. PBL § 34, stk.5.

Indbetalinger 1972-1979 og rentetilvækst heraf til den 1. januar 1980, jf. PBL § 33A, stk. 2

Indbetalinger og tilvækst fra den 1. januar 1980, jf. PBL § 29, stk. 1, 4. pkt.

Ordninger oprettet

før den 1. januar 1972

25 pct.

35 pct.

40 pct.

Udbetalinger fra indeksordningen i utide (tilbagekøb)

Udbetalinger fra en indeksordning inden pensionsopspareren (interessenten) er fyldt 67. år, henholdsvis 65. år, kan kun ske ved, at pensionsopspareren (interessenten) ophæver indeksordningen i utide. Se BEK nr. 1233 af 3. december 2009, § 16, stk. 1 om forsikringsordninger, eller  BEK nr. 1203 af 31. oktober 2014, § 21, stk. 1 om pengeinstitutordninger.

Ved ophævelse i utide betales der en afgift af det udbetalte beløb på op til 40 pct. Se PBL § 29, stk. 1, 4. pkt. Afgiftens størrelse afhænger af tidspunkterne for indbetalingerne og rentetilvækst mv. på ordningen, se skemaet.

Skemaet viser afgiftens størrelse:

Indbetalinger før 1972 og rentetilvækst heraf til den 1. januar 1980, jf. PBL § 34, stk. 5.

Indbetalinger 1972-1979 og rentetilvækst heraf til den 1. januar 1980, jf. PBL § 33A, stk. 2

Indbetalinger og tilvækst fra den 1. januar 1980, jf. PBL § 29, stk. 1, 4. pkt.

Ordninger oprettet

før den 1. januar 1972

25 pct.

35 pct.

40 pct.

Ved ophævelse i utide af en pensionsordning med løbende udbetaling eller en rateforsikring, der ikke længere er omfattet af pensionsbeskatningslovens regler om indeksordninger, fordi indekskontrakterne tidligere er bortfaldet, fx på grund af misligholdelse, skal der efter pensionsbeskatningsloven betales en afgift på op til 60 pct. af ordningens værdi. Se TfS 1986, 548 DEP. Se i afsnit (C.A.10.2.1.4.4) om afgift ved ophævelse af pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateforsikringer.

Bemærk

Se også afsnit (C.A.10.2.4.4) om bortfald af fradragsret for forfaldne bidrag, der ikke er indbetalte inden ophævelsen.