Indhold

Dette afsnit handler om bortseelses- og fradragsret for indbetalinger på indeksordninger.

Afsnittet indeholder:

  • Resumé
  • Indskud og præmier til indeksordninger
  • Arbejdsgiveradministrerede indeksordninger (skattekode 13)
  • Fradrag for indbetalinger til privattegnede indeksordninger (skattekode 04)
  • Bortfald af fradragsret ved misligholdelse, død mv.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Resumé

Ejeren af en indeksordning har fradrags- eller bortseelsesret ved opgørelsen af sin skattepligtige personlige indkomst for indbetalingerne til ordningen. Fradragsretten bortfalder, hvis præmier eller indskud ikke er indbetalt rettidigt dvs. inden for respitåret. Præmier eller indskud, der ikke er blevet indbetalt inden udgangen af respitåret, kan ikke fratrækkes, og ejerens skatteansættelse for forfaldsåret skal ændres, hvis disse præmier eller indskud har været fratrukket.

Indskud og præmier til indeksordninger

For hver indekskontrakt er der beregnet en årlig grundindbetaling fra det tidspunkt, kontrakten er oprettet, og til pensionsopsparerens (interessentens) 67. år. Pensionsopsparere (interessenter), der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere kan aftale, at udbetalingen i stedet starter ved det fyldte 65. år, og at indbetalingerne ophører fra dette tidspunkt.

Den årlige indbetaling forfalder først til betaling den 31. december i kalenderåret, men kan indbetales i løbet af året. Se BEK nr. 1233 af 3. december 2009, § 6, stk. 2 og 5 om forsikringsordninger, eller  BEK nr. 1203 af 31. oktober 2014, § 7, stk. 4 om pengeinstitutordninger. Rettidig indbetaling skal først have fundet sted senest 1 år efter forfaldstidspunktet (respitåret). Se lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, § 10.

Eksempel

Et indskud på 5.500 kr. til en indeksordning forfalder til betaling den 31. december 2021. De

5.500 kr. skal være indbetalt senest den 31. december 2022.

Pensionsinstituttet skal indberette indkomstårets forfaldne præmier og indskud til SKAT, jf. SIL §§ 9 -11. Se også afsnit (A.B.1.2.2.7) om indberetningspligten for pensionsordninger.

Bliver præmien eller indskuddet betalt af andre end

  • pensionsopspareren (interessenten) selv eller
  • pensionsopsparerens (interessentens) arbejdsgiver

skal pensionsopspareren (interessenten) medregne det indbetalte beløb ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst. Se PBL § 56.

Om mulighed for at rette fejl ved for store eller for små indbetalinger, se Skd.1972.20.76.

Bemærk

Indeksordninger er ikke omfattet af fradragsloftet i PBL § 16, stk. 2 på ►63.100 kr. (2023: 60.900 kr.)◄, der gælder for ratepensionsordninger og ophørende alderspensioner.

Arbejdsgiveradministrerede indeksordninger (skattekode 13)

En indeksordning kan være oprettet som led i en arbejdsgiveradministreret pensionsordning. Arbejdstageren har bortseelsesret for arbejdsgiverens indbetalinger til indeksordninger. Bortseelsesretten omfatter højst præmie eller indskud for i alt 6 kontrakter. Se PBL § 19 og PBL § 18, stk. 1, 8. pkt.

Bliver en indekskontrakt ophævet, er der kun bortseelsesret for de præmier eller indskud, der faktisk er indbetalt af arbejdsgiveren.

Se også de generelle krav til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger i afsnit (C.A.10.2.1.3.1.1).

Fradrag for indbetalinger til private indeksordninger (skattekode 04)

Indskud og præmier på private indeksforsikringer, der er forfaldet til betaling den 31. december 2020 eller senere, kan fratrækkes i forfaldsåret, hvis de er indbetalt senest d. 1. april  i kalenderåret, der følger efter det kalenderår, hvor bidraget eller præmien er forfaldet.  jf. PBL § 18, stk. 1, 3. pkt. 
Med virkning fra d. 1. januar 2022 gælder, at hvis den 1. april falder på en banklukkedag, forlænges fristen til den førstkommende bankdag, jf. PBL § 18, stk. 1, 5 pkt., som er indsat ved lov nr. 2610 af 28. december 2021, § 1, nr. 8.

Forfaldne bidrag eller præmier, der bliver betalt senere end  d. 1. april i kalenderåret efter det kalenderår, hvor bidraget eller præmien er forfaldne, kan først fradrages på indbetalingstidspunktet, jf. PBL § 18, stk. 1, 4. pkt.

Indskud og præmier kan ikke længere fratrækkes i forfaldsåret, hvis ejeren benytter sig af respittiden, og først foretager indbetalingen senest den 31. december i det følgende år.

Er der ikke tale om forsikringsordninger, men ordninger i pengeinstitutter, fratrækkes indbetalingerne i det indkomstår, hvor indbetalingerne har fundet sted.

 Bemærk

Fristen d. 1. april er i 2021 udskudt til d. 1. juli 2021, jf. § 10, stk. 3, 2. pkt. i  lov nr. 2197 af 29. december 2020. 

Hvis det pensionsinstitut, som er modtager af indbetalingen, alene foretager indberetning af faktisk indbetalte bidrag m.v., har pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1, 3. pkt., dog virkning for bidrag m.v., der forfalder til indbetaling i 2023 eller senere, jf. § 10, stk. 3, 3. pkt. i  lov nr. 2197 af 29. december 2020.

Indbetalingen fratrækkes i den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 3. Fradraget kan dog højst udgøre præmie eller indskud for i alt 6 indekskontrakter. Se PBL § 18, stk. 1, 9. pkt.

Det er dog kun personer, der er fuldt skattepligtige her til landet, der har fradragsret for private indbetalinger til indeksordninger. Fradragsretten tilkommer i alle tilfælde pensionsopspareren (interessenten) af indeksordningen uanset hvem, der har foretaget indbetalingen. Se PBL § 54 og afsnittet ovenfor om arbejdsgiveradministrerede indeksordninger.

Eksempel

Et indskud på 5.500 kr. til en indeksordning forfalder til betaling den 31. december 2021.

Beløbet på 5.500 kr. skal være indbetalt på indeksordningen inden udgangen af indkomståret 2022. Respitåret er altså den periode, der løber fra den 31. december 2021 til den 31. december 2022.

Indskuddet kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2021, hvis indbetalingen er sket senest 1. april 2022.

Hvis indskuddet først indbetales efter d. 1. april 2022, kan indskuddet først fratrækkes ved indkomstopgørelsen for 2022.

Bortfald af fradragsret ved misligholdelse, død mv.

Er forfaldne præmier eller indskud ikke indbetalt inden udløbet af respitåret, bortfalder fradragsretten for de præmier og indskud, der ikke er betalt. Ejerens skattepligtige indkomst for fradragsåret skal derfor ændres med de præmier eller indskud, der er trukket fra, men som ikke længere er fradragsberettigede.

Dette gælder også, når pensionsopspareren (interessenten) dør inden udløbet af respittiden, og de forfaldne præmier eller indskud ikke er indbetalt inden dødsfaldet. Er en del af det forfaldne beløb indbetalt inden dødsfaldet, bevares fradragsretten for det indbetalte beløb, og indkomstansættelsen skal kun ændres med det manglende beløb.

Hvert år skal pengeinstitutterne give SKAT meddelelse om uopfyldte indekskontrakter. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om antallet af uopfyldte kontrakter, og størrelsen af de ydelser, der er forfaldne, men ikke er blevet indbetalt, og som er årsag til, at kontrakterne ikke er opfyldt. Se SIL § 9, og BEK 888 af 15. juni 2020, § 24.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skattestyrelsen

Skd.                  972.20.76

Et pengeinstitut havde i en kort årrække opkrævet både for små og for store indbetalinger. Fejlene blev tilladt rettet ved, at efterbetalinger blev fradragsberettigede, og tilbagebetalinger blev skattepligtige i berigtigelsesåret.