Indhold

Dette afsnit handler om konsekvenserne af at misligholde en indeksordning.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er misligholdelse?
  • Misligholdelse af indekskontrakter knyttet til en forsikringsordning.
  • Misligholdelse af indekskontrakter knyttet til en opsparingskonto.

Definition af respitåret

Respitåret er det år, der går fra den 31. december i år 1, hvor præmien mv. til en indeksordning forfalder, og til den 31. december i år 2, der er tidspunktet for sidste, rettidige indbetaling af den forfaldne præmie mv.

Hvad er misligholdelse

Hvis de forfaldne præmier og indskud ikke er indbetalt inden udløbet af respitåret, dvs. inden den 31. december i året efter, at beløbet er forfaldet til betaling, er kontrakten misligholdt.

Ved misligholdelse bortfalder indekskontrakten. Se BEK nr. 1233 af 3. december 2009, § 7, stk. 1, eller BEK nr. 1203 af 31. oktober 2014, § 9, stk. 2 og 4.

Når indekskontrakten er bortfaldet, har pensionsopspareren (interessenten) mistet retten til at få indekstillæg til udbetalingerne fra ordningen jf. lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, § 10.

Når en indekskontrakt er faldet bort, kan der ikke fremover ske indbetaling på den.

Finansministeriets statsgældsafdeling (nu Statens Administration) har tilkendegivet, at indekstillægget ikke ville bortfalde i et tilfælde, hvor en manglende indbetaling inden respittidens udløb skyldtes en fejl fra bankens side, og blev berigtiget inden for et par måneder.

Misligholdelse af indekskontrakter knyttet til en forsikringsordning.

Når indekskontrakter, der var knyttet til en pensionsordningen med løbende udbetalinger eller en rateforsikring, er bortfaldet, betyder det, at ejeren ikke længere har ret til at modtage indekstillæg til udbetalingerne. Ejeren kan herefter vælge at fortsætte selve forsikringsordningen eller at omskrive den til en fripolice, dvs. en forsikring, som stadig er i kraft, men som der ikke længere sker indbetaling til.

Når indekskontrakterne er faldet bort, er forsikringsordningen ikke længere en indeksordning, men er en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en rateforsikring, der er omfattet af reglerne i PBL kapitel 1.

De indbetalinger, der sker til forsikringsordningen efter, at indekskontrakterne er faldet bort, er omfattet af fradragsreglerne for pensionsordninger med løbende udbetaling, eller rateforsikringer.

Se om pensionsordninger med løbende udbetalinger i afsnit C.A.10.2.1.1, og om rateforsikringer i afsnit C.A.10.2.2.1.1.

Misligholdelse af indekskontrakter knyttet til en opsparingskonto.

Ved bortfald af indekskontrakter, der var knyttet til en opsparingskonto, er opsparingskontoen fortsat omfattet af PBL § 15, så længe indeståendet ikke er hævet.

Man kan ikke indbetale på opsparingskontoen, når indekskontrakterne er bortfaldet.