Indhold

Dette afsnit handler om de krav en indeksordning skal opfylde, hvis den skal være omfattet af PBL § 15.

Afsnittet indeholder:

 • Resumé
 • Hvad er en indeksordning?
 • Hvem kunne oprette indekskontrakter?
 • Hvornår kunne indekskontrakter oprettes?
 • Forsikringsbaserede indeksordninger
 • Opsparingsbaserede indeksordninger i pengeinstitutter.

Resumé

Personer i aldersgruppen 18-56 år kunne oprette i alt 6 indekskontrakter i perioden 1. april 1957 - 24. november 1971. En indeksordning består af et antal indekskontrakter, der er knyttet til en pensionsforsikring eller til en opsparingskonto i et pengeinstitut. Staten yder et indekstillæg til udbetalingerne fra ordningen.

Indeksordninger er omfattet af

Bemærk

Det er ikke længere muligt at oprette indekskontrakter.

Hvad er en indeksordning

En indekskontrakt er en pensionsordning, der giver ret til at få udbetalt en løbende årlig alderspension, hvor staten yder et indekstillæg (pristalsregulering) til pensionsudbetalingerne.

Disse begreber og betegnelser bruges i forbindelse med indekskontrakter:

 • Så længe, der er knyttet indekskontrakter til en forsikring eller en opsparingskonto, hedder den en indeksordning.
 • En pensionsordning med løbende udbetaling bliver også kaldt en renteforsikring
 • En rateforsikring bliver også kaldt en annuitetsforsikring
 • Ejeren af en indeksordning bliver også kaldt interessenten.

Aftaler om indekskontrakter skal enten være knyttet til

 • en pensionsordning med løbende udbetalinger, eller
 • en rateforsikring, eller
 • en opsparingskonto i et pengeinstitut.

Hver person kunne højst oprette i alt 6 indekskontrakter.

Hver kontrakt omfatter en aftale om et årligt grundbeløb for udbetalingen, hvis størrelse afhænger af, hvilket indkomstår kontrakten er indgået i. Grundbeløbene for indkomstårene 1957-1971 ligger i intervallet 500 kr. til 863 kr.

Den person, der har oprettet indekskontrakten, kan kun få udbetalt indekstillæg, hvis han eller hun har ret til at modtage dansk folkepension på udbetalingstidspunktet.

Se §§ 1-6 i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.

Indeksordninger kan være oprettet både som en arbejdsgiveradministreret ordning og som en privattegnet ordning.

Bemærk

Loven om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing bliver administreret af Statens Administration.

Hvem kunne oprette indekskontrakter?

Personer, der var fyldt 18 år, men endnu ikke var fyldt 57 år, kunne oprette indekskontrakter, jf. § 2, stk. 1 i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.

Hvornår kunne indekskontrakter oprettes?

I perioden 1. april 1957 - 24. november 1971 kunne personer, der opfyldte alderskriterierne, oprette i alt 6 indekskontrakter.

Bemærk

Man kan ikke længere oprette nye indekskontrakter.

Forsikringsbaserede indeksordninger

Indeksordninger i forsikringsselskaber består af indekskontrakter, der er knyttet til en af følgende forsikringsordninger:

 • Livsvarig alderspension, jf. PBL § 2, nr. 4, litra a, og PBL § 7
 • Ophørende alderspension med en udbetalingsperiode på mindst 10 og højst 15 år, jf. PBL § 2, nr. 4 litra b, og PBL § 7
 • Rateforsikring med en udbetalingsperiode på mindst 10 og højst 15 år, jf. PBL § 8, og § PBL 9.

Se § 4, stk. 1 i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.

Forsikringsordningerne skal opfylde kravene til fradragsberettigede pensionsordninger i PBL kapitel 1.

Se også

Se også afsnit

 • C.A.10.2.1.1 om kravene til pensionsordninger med løbende udbetaling (alderspension)
 • C.A.10.2.2.1.1 om kravene til rateforsikringer.

Opsparingsbaserede indeksordninger i pengeinstitutter

Indeksordninger i pengeinstitutter består af indekskontrakter, der er knyttet til en opsparingskonto i et pengeinstitut jf. § 3 i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing.

Indeksopsparinger i pengeinstitutter bliver skattemæssigt sidestillet med pensionsordninger med løbende udbetalinger og rateforsikringer. Se 1970-71- L26 (som fremsat): Forslag til pensionsbeskatningsloven, bemærkningerne til § 15.

Bemærk

Opsparingskontoen er ikke en rateopsparing eller en opsparing i pensionsøjemed (kapitalpension).