Indhold

Dette afsnit handler om reglerne for udlodning af kapitalpensionsordninger (opsparing i pensionsøjemed og kapitalforsikringer i pensionsøjemed) i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring.

Afsnittet indeholder:

  • Krav til og konsekvens af afgiftsfri udlodning til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring
  • Forskellige former for udlodning.

Krav til og konsekvens af afgiftsfri udlodning til ægtefælle i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring

En kapitalopsparing i pensionsøjemed kan altid, dvs. uafhængigt af reglerne i PBL § 41, stk. 1, nr. 5, flyttes til et andet pengeinstitut. Det gælder for både ejerens del af opsparingen og for ægtefællens del af opsparingen.

Hvis ejeren (kontohaveren) af ordningen efter PBL § 41 overfører sin kapitalopsparing til et andet pengeinstitut samtidig med, at den ægtefælle, der har fået en del af pensionsordningen udloddet i forbindelse med skilsmisse, separation eller bosondring, lader ordningen blive stående i det oprindelige pengeinstitut, så skal det oprindelige pengeinstitut ved overførslen af ejerens ordning påtegne den fraskilte mv. ægtefælles ordning om, at det indestående beløb stammer fra en udlodning af en kapitalpension efter PBL § 30, stk. 2. Pengeinstituttet skal også påtegne ægtefællens pensionsordning om det udbetalingstidspunkt mv., der gælder efter vilkårene for den ordning, hvorfra udlodningen er sket.

Pengeinstituttet skal inden overførslen sikre, at der ligger de nødvendige oplysninger til brug for korrekt afgiftsberegning til sin tid, når pensionsordningen for ægtefællen skal udbetales. Hvis pengeinstituttet ikke i forvejen har noteret, hvordan indeståendet på ægtefællens pensionsordning fordeler sig på indbetalinger før og efter den 31. december 1979, skal ordningen forsynes med de nødvendige oplysninger herom.

Hvis ægtefællen efter PBL § 41 overfører den udloddede opsparing i pensionsøjemed til et andet pengeinstitut, skal det oprindelige pengeinstitut give det nye pengeinstitut oplysninger til brug for beregning af afgiften ved udbetaling af pensionsordningen.

Forskellige former for udlodning

I dette afsnit beskrives reglerne for de forskellige former for udlodning efter PBL § 30, stk. 3.

Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven

Ved udlodning af retten til en opsparing i pensionsøjemed eller en kapitalforsikring i pensionsøjemed, skal ægtefællen betale afgift af sin andel, når ordningen udløber. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 8.

En begunstiget, der erhverver ret til en andel af en kapitalpensionsordning, indtræder i ægtefællens ret til at få kapitalen ved pensionsbegivenhedens indtræden. Den begunstigede bliver selvstændigt afgiftspligtig, når pensionen bliver udbetalt efter vilkårene. Se PBL § 25, stk. 1, nr. 8.

Se i øvrigt afsnit (C.A.10.2.1.6.2.1) om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen kan indsætte begunstigede efter reglerne i pensionsbeskatningsloven.

Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen indtræder som ejer af den udloddede del

Hvis udlodningen sker i løbet af et indkomstår, kan den tidligere ejer i 2013 og senere indkomstår indbetale indtil 0 kr.  (2012: 46.000 kr.) fratrukket de tidligere foretagne indbetalinger.

Eksempel (indkomståret 2012)

Ejeren (A) har indbetalt 40.000 kr. til en kapitalpension den 1. november 2012. Den 1. december 2012 skiftes fællesboet, og ordningen udloddes med halvdelen til ægtefællen (B). Ejeren kan indbetale 46.000 kr. - 40.000 kr. = 6.000 kr. Ægtefællen (B) kan indbetale et beløb, der opgøres som det maksimale beløb, fratrukket halvdelen af ejerens indbetaling, der vedrører den andel, der er udloddet til B, dvs. 46.000 kr. - 20.000 kr. = 26.000 kr.

For 2012 opnås følgende fradrag:
Ejer A: 40.000 kr. + 6.000 kr. = 46.000 kr.
Ægtefælle B:   = 26.000 kr.

Efter at ejerens pensionsudbetalingsalder er nået, kan ægtefællen få sin andel af en udloddet kapitalpension udbetalt til en afgift på 40 pct. Se PBL § 25, stk. 8. Hvis ejeren forlænger pensionsaftalen, påvirker det ikke skattemæssigt ægtefællens ret.

Se også afsnit (C.A.10.2.1.6.2.2) om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen indtræder som ejer af den udloddede del.

Udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen bliver forsikret og ejer eller kontohaver af den udloddede del

Se afsnit (C.A.10.2.1.6.2.3) om udlodning til ægtefællen, hvor ægtefællen bliver forsikret og ejer kontohaver af den udloddede del.