Dato for udgivelse
06 Jun 2012 19:05
Til
Virksomheder beskæftiget med import, forsendelse og eksport af varer
Sagsnummer
10-103548
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 + Skattecentre med toldopgaver
Resumé

I dette Nyhedsbrev er fastsat de regler, der skal anvendes, når det på grund af systemnedbrud er nødvendigt at anvende nødprocedure i forbindelse med Import, EU-Forsendelse (NCTS), TIR (NCTS), Udførsel (e-Export) og Manifestsystemet. Betingelserne for at anvende nødproceduren er beskrevet for de enkelte procedurer/systemer nedenfor.


Generelt

Dette nyhedsbrev indeholder en samlet beskrivelse for anvendelse af nødprocedurer som følge af systemnedbrud i forbindelse med Import, EU-Forsendelse (NCTS), TIR (NCTS) , udførsel (e-Export) og Manifestsystemet. Dette nyhedsbrev erstatter derfor tidligere udsendte nyhedsbreve om anvendelse af nødproceduren.

Tilladelse til brug af nødprocedure gives ved henvendelse til Told - Servicedesk på telefon 70 15 73 01, med mindre det allerede er meldt ud på Toldsystemets rullemenu.

I de tilfælde hvor brugen af nødprocedure knytter sig til en enkelt virksomhed sender virksomheden en mail/fax efter nærmere aftale med Told - Servicedesk. Tilladelsen/afslaget gives direkte til virksomheden ved retursvar med angivelse af hvor længe nødproceduren kan anvendes og eventuelle særlige betingelser. Hvis det ikke er muligt at sende/modtage mail/fax kan tilladelsen gives telefonisk.

I de tilfælde hvor der gives generel tilladelse til nødproceduren for en eller flere af procedurerne, offentliggøres dette, i det omfang det er muligt, på Toldsystemets rullemenu. Der skrives ligeledes på Toldsystemets rullemenu når brugen af nødproceduren ophører.

Det kan som udgangspunkt forventes, at der gives tilladelse til at anvende nødproceduren når årsagen/nedbruddet har varet, eller forventes at vare, mere end 30 til 60 minutter. De konkrete omstændigheder kan dog tilsige, at tilladelsen enten gives tidligere eller at der afventes til et senere tidspunkt og tilladelsen gives altid efter en konkret vurdering.

Ved planlagte nedetider (opdateringer af systemerne m.v.) meldes dette på forhånd ud på Toldsystemets rullemenu. I perioden hvor systemet(erne) af denne årsag ikke er tilgængelige gives der altid tilladelse til anvendelse nødprocedure, såfremt nedetiden er forventet at vare mere end 60 minutter. Når systemet(erne) er i drift igen, meddeles dette ligeledes på Toldsystemets rullemenu og brugen af nødprocedure ophører.

Import

Udgangspunktet i EU's lovgivning er, at Importangivelser udfærdiges på EU's Enhedsokument. I Danmark foretages næsten alle importangivelser dog elektronisk, hvilket betyder, at den papirbaserde procedure her betragtes som nødprocedure. Det betyder samtidig, at Enhedsdokumentet altid kan anvendes og at det ikke kræver særlig tilladelse.

Papirproceduren kan anvendes som nødprocedure når:

 • SKAT's Importsystem er ude af drift
 • virksomhedens importsystem er ude af drift, eller
 • netforbindelsen mellem virksomheden og SKAT er ude af drift

Ved papirproceduren anvendes Enhedsdokumentets eksemplar 6 og 7 og 8 og der skal, når den anvendes som nødprocedure, ikke vedlægges yderligere dokumenter end hvis angivelsen havde været lavet elektronisk.

Enhedsdokumentet skal være udfyldt i overensstemmelse med den ønskede procedure og indleveres til ekspeditionsstedet.

 • Ekspeditionsstedet foretager kontrol af om virksomheden er importørregistreret og om virksomheden har kredit.
 • Angivelsen antages
 • Der foretages kontrol af eventuelle varebestemmelser og der laves fysisk kontrol hvis det vurderes at være relevant.
 • Hvis der er tale om en Fuldstændig Ekspres Angivelse eller en Standard Fortoldning foretages der manuel beregning af told og afgifter, som påføres enhedsdokumentet.
 • Varerne frigives
 • Eksemplar 7 udleveres til repræsentanten/virksomheden.
 • Angivelsen indtastes i Importsystemet så snart det er muligt.

I de tilfælde hvor varernes ibrugtagning ikke er af hastende karakter, kan afgivelse af fortoldningen eventuelt afvente at systemerne igen kan anvendes efter nærmere aftale med ekspeditionsstedet.

Der kan i øvrigt med fordel tages kontakt til det pågældende ekspeditionssted for at aftale nærmere.

I den periode hvor der anvendes nødprocedure for Importsystemet kan der heller ikke valideres ankomstdeklarationer og -meddelelser i Manifestsystemet. Det er derfor nødvendigt også at anvende nødproceduren for Manifestsystemets ankomstdel.

Når Importsystemet igen fungerer, indsætter virksomheden derfor først eventuelt manglende ekspresfortoldninger i Importsystmet og deresfter afgangsdeklaration og -meddelelse i Manifestsystemet, som beskrevet nedenfor under nødproceduren for dette. Der vil derefter automatisk blive indsat faktisk ankomst i fortoldningsangivelsen.

EU-Forsendelse

Generelle bestemmelser

De særlige bestemmelser for anvendelse af nødproceduren, jf. artikel 353, stk. 2, i Gennemførelsesbestemmelserne (GB) til EU's Toldkodeks (KFO 2454/93 med senere ændringer), er fastsat i bilag 37d til GB.

Bestemmelserne anvendes for hovedforpligtede, herunder godkendte afsendere, i følgende tilfælde:

 • når SKAT's edb-system (transitsystemet) er ude af drift, eller
 • når den hovedforpligtedes edb-system er ude af drift, eller
 • når netværket mellem den hovedforpligtede og SKAT er ude af drift.

Følgende papirdokumenter kan benyttes som forsendelsesangivelse i nødproceduren:

 • Et enhedsdokument
 • Et enhedsdokument, som er udskrevet på almindeligt papir, af virksomhedens edb-system.
 • Enhedsdokumentet kan erstattes af skemaet for forsendelsesledsagedokumentet, hvis toldmyndighederne finder, at virksomhedens behov er berettigede.

Betingelser for anvendelse af nødproceduren

 1. Situationer, hvor SKAT's edb-system ikke er tilgængeligt

Følgende regler gælder uanset hvilken type dokument, der anvendes ved nødproceduren:

 • angivelsen skal udfyldes i overensstemmelse med bilag 37 og 45a til GB og fremlægges i tre eksemplarer - benævnt eksemplar 1, 4 og 5
 • angivelsen skal registreres i rubrik C ved hjælp af et andet nummereringssystem end det, der anvendes i edb-systemet
 • hvis der anvendes et ledsagedokument, må hverken stregkoden eller forsendelsens referencenummer (MRN) være anført i angivelsen
 • hvis virksomheden er godkendt afsender, skal virksomheden opfylde alle de forpligtelser og betingelser, der gælder for godkendt afsender, herunder anvendelsen af det særlige stempel i rubrik C
 • nødproceduren er angivet i forsendelsesangivelsen med nedenstående stempel af format 26 x 59 mm i rød sværte anbragt i rubrik A i enhedsdokumentet eller i stedet for MRN-nummeret og stregkoden på forsendelsesledsagedokumentet

 

                                          NØDPROCEDURE - NCTS

                                           INGEN DATA TILGÆNGELIGE I SYSTEMET

                                               PÅBEGYNDT DEN___________

                                               (Dato/klokkeslet)

Stemplet indsættes af afgangstoldstedet, hvis det er standardproceduren der anvendes, eller af den godkendte afsender, hvis det er den forenklede procedure, der anvendes. For varer under den forenklede procedure skal den godkendte afsender selv anskaffe stemplet.

Hvis der træffes beslutning om at anvende nødproceduren, er det vigtigt at sikre, at alle angivelser, der er indført i NCTS, men som ikke er viderebehandlet, fordi systemet svigtede, annulleres. Virksomheden er forpligtet til at meddele dette til det pågældende afgangstoldsted.

2. Situationer, hvor den hovedforpligtedes edb-system og/eller netværk ikke er tilgængeligt

 • Reglerne i punkt 1 finder anvendelse med undtagelse af reglerne vedrørende godkendt afsender
 • Den hovedforpligtede skal underrette toldmyndighederne, når dennes edb-system og/eller netværk på ny er tilgængeligt.

3. Situationer, hvor den godkendte afsenders edb-system og/eller netværk ikke er tilgængeligt

Hvis den godkendte afsenders edb-system og/eller netværk ikke er tilgængeligt, gælder følgende regler:

 • Reglerne i punkt 1 finder anvendelse
 • Den godkendte afsender skal underrette toldmyndighederne, når dennes edb-system og/eller netværk på ny er tilgængeligt.
 • Hvis mere end 2 pct. af en godkendt afsenders årlige angivelser indgives under anvendelse af nødproceduren, fordi vedkommendes system ikke er tilgængeligt, eller som følge af at netforbindelsen ikke virker, tages tilladelsen til godkendt afsender op på ny med henblik på at vurdere, om betingelserne herfor stadig er opfyldt.

Behandling og indtastning af forsendelser ved afgangstoldstedets foranstaltning

I tilfælde af nedbrud, jf. punkt 2 og 3, kan afgangstoldstedet i stedet give tilladelse til at den hovedforpligtede indgiver forsendelsesangivelser i ét eksemplar til afgangstoldstedet.

I sådanne situationer kan den hovedforpligtede anvende det administrative enhedsdokument eller layoutet til ledsagedokumentet som grundlag for afgangstoldstedets indtastning af forsendelsesoplysningerne i transitsystemet.

TIR-forsendelser

I de tilfælde, hvor der ikke er adgang til transitsystemet (NCTS), og/eller når systemet for indgivelse af TIR-carnet oplysningerne er ude af drift, anvendes nødproceduren, jf. artikel 454, stk. 6, i GB.

Nødproceduren består i, at TIR-forsendelsen frigives på grundlag af TIR-carnetet.

Procedure på afgangs- eller indpassagetoldstedet

Angivelse af nødproceduren foretages af toldstedet i talon 1 (Counterfoil No 1) og på blad 2 (Voucher No2) i rubrikken "Forbeholdt myndighederne" ved anvendelse af et stempel med følgende tekst:

              NØDPROCEDURE - NCTS

           INGEN DATA TILGÆNGELIGE I SYSTEMET

              PÅBEGYNDT DEN_________________

                                     (Dato/klokkeslæt)

(Stempeldimensioner: 26 x 59 mm, rødt blæk)

Stemplet er det samme som anvendes i forbindelse med nødproceduren for EU forsendelser.

Eksport

De regler der skal anvendes når det på grund af systemnedbrud er nødvendigt at anvende nødproceduren i forbindelse med udførsel af varer fremgår af artikel 787 i GB.

Nødprocedure ved udførselstoldstedet

SKAT giver tilladelse til anvendelse af nødproceduren, når det elektroniske system er ude af drift i følgende tilfælde:

 • e-Export er ude af drift
 • udførselsangivelserne tildeles ikke MRN
 • virksomhedens eksportsystem er ude af drift, eller
 • netforbindelsen mellem virksomheden og SKAT er ude af drift.

Varerne frembydes på et toldsted (almindelig procedure)

Ved nødproceduren anvendes det administrative enhedsdokument (SAD), print af enhedsdokumentet eller en eventuel udskrift fra e-Export.

Brug af enhedsdokumentet
Enhedsdokumentets eksemplar 2 og 3 eller print heraf i 2 eksemplarer skal fremlægges ved varernes frembydelse på udførselstoldstedet.

Begge eksemplarer registreres med nummeratør i en særlig nummerrække. Nummeret anbringes i rubrik A sammen med nedenstående stempel i rødt tryk. I rubrik Danføres toldstempel og underskrift. Eksemplar 3 eller det ene eksemplar af printet udleveres som ledsagedokument.

Brug af udskrift fra e-Export
Hvis angivelsen allerede er godkendt og registreret i e-Export, men ikke kan færdiggøres i systemet, kan et print herfra ligeledes anvendes. Nedenstående stempel i rødt tryk anbringes i rubrik A, og i rubrik D("Control by office of dispatch/export") anføres toldstempel og underskrift. Der tages desuden kopi af angivelsen, som anvendes til opfølgning jf. nedenstående afsnit om dette. 

Godkendt eksportør

Den godkendte eksportør skal underskrive enhedsdokumentet eller print heraf og forsyne det med virksomhedens godkendte eksportørstempel i rubrik C.

Brug af nødproceduren skal fremgå af enhedsdokumentet/printet ved særligt stempel i rubrik A. Stemplet skal anskaffes af den godkendte eksportør og skal have følgende udseende i rødt tryk (størrelse 26 x 59 mm):

ECS NØDPROCEDURE/FALL BACK

INGEN DATA TILGÆNGLIGE I SYSTEMET

PÅBEGYNDT DEN  ___________________

 

Eksemplar 2 af Enhedsdokumentet eller kopi af printet skal indsendes til udførselstoldstedet senest 1 uge efter anvendelse af nødproceduren.

Brug af Manifrestsystemet

Når en udførselsangivelse er startet i nødprocedure kan den ikke angives i et afgangsmanifest. Der skal derfor anvendes firtagelseskoden for denne i afgangsdeklarationen.

Opfølgning på angivelser startet i nødprocedure

Ekspeditionsstedet skal foretage opslag i e-Export på grundlag af det dokument, der er anvendt til nødproceduren for at undersøge, om angivelsen er registreret i systemet. Hvis angivelsen ikke  er registreret i systemet, skal ekspeditionsstedet indtaste angivelsen i e-Export som en efterfølgende udstedt udførselsangivelse (angivelsesart 28) med bemærkning om, at der er tale om nødprocedure i rubrik 44.6. Det bemærkes, at udførselsangivelserne ofte vil være registreret af eksportør/speditør ved indsendelse af fil.

Efterfølgende angivelser samt udførselsangivelser under nødproceduren, der efterfølgende har fået tildelt MRN, skal af ekspeditionsstedet lukkes i e-Export/ECN+ ved indsættelse af ankomstmeddelelse og udpassageattest. I ankomstmeddelelsen indsættes i rubrikken lokation bemærkning om, at angivelsen er "exited af udf.toldstedet pga nødp."

Ekspeditionsstedet vil om nødvendigt kræve relevant dokumentation for varernes udpassage.

Udførselsangivelser, der ikke har fået tildelt MRN forsynes af ekspeditionsstedet med bemærkning om nødproceduren ved at teksten "ingen MRN pga af nødp" indsættes i rubrik 44.6 ved indsendelse af en rettelse.

Nødprocedure ved udgangstoldstedet

Når et ekspeditionssted i Danmark er udgangstoldsted kan der gives tilladelse til nødprocedure, når der ikke kan ske elektronisk registrering af ankomstmeddelelse til e-Export i følgende tilfælde:

 • e-Export er ude af drift
 • virksomhedens eksportsystem er ude af drift eller
 • netforbindelsen mellem virksomheden og SKAT er ude af drift

Eksportledsagedokumentet (EAD) skal afleveres til udgangstoldstedet med oplysning om, hvor varerne opbevares i rubrik K.

I den periode hvor der anvendes nødprocedure i e-Export kan der heller ikke valideres afgangsdeklarationer og -meddelelser i Manifestsystemet. Det er derfor nødvendigt også at anvende nødproceduren for Manifestsystemets afgangsdel.

Når e-Export igen fungerer, indsætter virksomheden derfor først ankomstmeddelelsen i e-Export og derefter afgangsdeklaration og -meddelelse i Manifestsystemet, som beskrevet nedenfor under nødproceduren for dette. Der vil derefter automatisk blive indsat udpassageattest i eksportangivelsen.

Hvis udførselsangivelsen er startet i nødproceduren følges "Opfølgning på angivelser startet i nødprocedure" beskrevet ovenfor.

Modtagelse af Enhedsdokumenter opstartet i nødprocedure i et andet EU-land

Udgangstoldstedet afslutter udførselsformaliteterne manuelt med toldstempel og underskrift for udpassage. Dokumentet returneres til den der har indleveret det eller sendes til udførselstoldstedet.

Transportdelen af manifestsystemet

Ankomst

Ved ankomsttid forstås det tidspunkt, som ankomstmeddelelsen skal indsendes på i henhold til toldbehandlingsbekendtgørelsen.

Virksomheden skal underrette SKAT om transportmidlets ankomst ved at indlevere nedenstående oplysninger enten direkte til ekspeditionsstedet eller pr. mail efter forudgående aftale.

Transportmidlets IMO-nr. (kun søtransport)

Transportmidlets navn (kun søtransport)

Transportmidlets rutenr. (kun lufttransport)

Ankomststed

Afgangssted (ankommer fra)

Skal der losses fragt indladet i tredjeland? (ja/nej)

Transportoperatør (EORI nr./navn og adresse)

 

 

Repræsentant for transportoperatør (EORI nr.)

Ansvarlig for midlertidig opbevaring (EORI nr.)

Forventet ankomsttid

Evt. AEO certifikatnummer

Virksomheden vil efter SKAT's behandling få tilladelse til at losse fragten og få frigivet den i forhold til sikkerhedsbestemmelserne. For virksomheder der er AEO-godkendt vil dette ske uden videre, for andre virksomheder vil det ske efter en konkret vurdering. Tilladelsen vil blive givet ved stempel på papiret eller svarmail.

Fly der ankommer fra et andet sted i EU må dog losse varerne umiddelbart som ved den almindelige procedure.

De korrekte ankomstdeklarationer og -meddelelser skal efterfølgende indsendes til Manifestsystemet når dette igen er funktionsdygtigt.

Frigivelse af varer omfattet af ekspresfortoldninger sker i henhold til nødproceduren for import.

Afgang

Ved afgangstid forstås det tidspunkt, som afgangsmeddelelsen skal indsendes på i henhold til toldbehandlingsbekendtgørelsen.

Virksomheden skal underrette SKAT om transportmidlets afgang ved at indlevere nedenstående oplysninger enten direkte til ekspeditionsstedet eller pr. mail efter forudgående aftale.

Transportmidlets IMO-nr. (kun søtransport)

Transportmidlets navn (kun søtransport)

Transportmidlets rutenr. (kun lufttransport)

Afgangssted

Transportoperatør (EORI nr./navn og adresse)

 

 

Repræsentant for transportoperatør (EORI nr.)

Forventet afgangstid

 Evt. AEO certifikatnummer

Transportmidlet kan afgå efter at SKAT har stemplet papiret eller sendt svarmail.

De korrekte afgangsdeklarationer og -meddelelser skal efterfølgende indsendes til Manifestsystemet når dette igen er funktionsdygtigt.

Udpassageattest indsættes automatisk i eksportangivelserne efter de almindelige procedurer når afgangsdeklarationerne og -meddelelserne efterfølgende indsættes.

Opbevaringsdelen af manifestsystemet

I de tilfælde virksomheden ikke kan indsende angivelser til midlertidig opbevaring på oplag (MIO), anvendes samme regler som beskrevet ovenfor under nødproceduren for import.

Virksomhedens system er ude af drift

Hvis virksomhedens manifestsystem er ude af drift og der er givet tilladelse til brug af nødproceduren anvendes de samme regler som ovenfor.

Hvis det er virksomhedens filoverførselssytem, der er ude af drift, kan virksomheden vælge at anvende on-lineløsningen, hvis virksomheden ønsker det. Dette kræver ikke tilladelse fra SKAT, da der ikke er tale om en egentlig nødprocedure, men virksomheden skal være opmærksom på, at brugen af on-lineløsningen kræver en individuel digital signatur.