De opsparede midler skal indsættes på en indlånskonto i pengeinstituttet mv. Se PBL § 11 A, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.

Midlerne i en rateopsparing i pensionsøjemed i et penge- eller kreditinstitut, der er omfattet af lov om finansiel virksomhed, skal anbringes i overensstemmelse med § 50 og § 51 i lov om finansiel virksomhed. Se LBK nr. 406 af 29. marts 2022 . Se PBL § 12, stk. 1, nr. 1, 12. pkt.

Lov om finansiel virksomhed gælder kun for penge- og kreditinstitutter med hjemsted her i landet og faste driftssteder af udenlandske penge- og kreditinstitutter.

Lov om finansiel virksomhed hører under Erhvervs- og Vækstministeriet. Finanstilsynet har med hjemmel i § 50 og § 51 i lov om finansiel virksomhed fastsat nærmere regler om, hvilke værdipapirer mv., som midlerne i en rateopsparing i pensionsøjemed kan anbringes i. Se bekendtgørelse nr. 2640 af 28. december 2021 om visse skattebegunstigede opsparingsformer i pengeinstitutter. Bekendtgørelsen benævnes også "puljebekendtgørelsen".

Det betyder, at reglerne i PBL § 12, stk.1, nr. 1, 3.-8 pkt., om anbringelse af midlerne på en rateopsparing i pensionsøjemed kun gælder for ordninger, der er oprettet i:

  • Et kreditinstitut, der efter tilladelse i et andet land inden for EU/EØS end Danmark udøver kreditinstitutvirksomhed, og som Skattestyrelsen har godkendt efter PBL § 15 C
  • En anden institution, som Skattestyrelsen har godkendt efter PBL § 15 C.

Det er et vilkår for, at Skattestyrelsen kan godkende en pensionsordning oprettet i et andet land inden for EU/EØS end Danmark som omfattet af PBL, kapitel 1, at opsparingen kun må anbringes efter reglerne i PBL § 12, stk. 1, nr. 1. Se afsnit C.A.10.3.2.1 om ordninger godkendt efter PBL § 15 C.

Bemærk

Reglerne for hvilke aktiver, som rateforsikringer kan anbringes i, er fastsat i Erhvervs- og Vækstministeriets lovgivning, når ordningerne er oprettet i pensionsinstitutter med hjemsted her i landet eller i pensionsinstitutter, som udøver virksomhed gennem et fast driftssted. Se lov om finansiel virksomhed §§ 158 - 169.