Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for at overføre ratepensionsordninger og ophørende alderspension.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelser

Hovedregel

Det overordnede hensyn bag overførselsreglerne er, at der ikke skal kunne ske forkortelse af aftalte rateudbetalingsforløb.

Der kan ske hel eller delvis overførsel af en ratepensionsordning og en ophørende alderspension, uden at overførslen behandles som en ud- og indbetaling, i følgende tilfælde:

  • Fra en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende alderspension til en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, dog bortset fra en pensionsordning omfattet af PBL § 15 B. Se PBL § 41, stk. 1, nr. 2
  • Fra en rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende alderspension til en anden rateforsikring i pensionsøjemed, rateopsparing i pensionsøjemed eller en ophørende alderspension, som er oprettet efter pensionsbeskatningslovens ikrafttræden, dog bortset fra en pensionsordning omfattet af PBL § 15 B. Det er dog ikke muligt, hvis en af pensionsordningerne omfattes af PBL § 15 A, eller der er tale om en overførsel efter første udbetaling fra en af ordningerne, jf. dog nedenfor om undtagelser. Se PBL § 41, stk. 1, nr. 3, g PBL § 41, stk. 10.
  • Fra en ratepension i pensionsøjemed eller en rateopsparing i pensionsøjemed til en nyoprettet rateforsikring i pensionsøjemed eller en rateopsparing i pensionsøjemed, såfremt en efterlevende har opnået ret til udbetalingen. Det er en betingelse, at sidste udbetaling fra den nyoprettede ordning aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville være sket, hvis dette er aftalt med det afgivende pensionsinstitut, se PBL § 41, stk. 11

Der er undtagelser fra kravet om, at overførsel ikke kan ske, når en af ordningerne er under udbetaling, i to situationer:

Både den ordning, der overføres fra, og den ordning, der overføres til, er under udbetaling  

  • Den ordning, der overføres fra, er ikke under udbetaling, og den ordning, der overføres til, er under udbetaling 

De beskrevne undtagelser har virkning for overførsler, der sker den 1. januar 2011 eller senere, jf. lov nr. 1561 af 21. december 2010.

Tidligere gjaldt, at der kunne ske overførsel, når det påbegyndte udbetalingsforløb fortsatte på samme vilkår.

Både den ordning, der overføres fra, og den ordning, der overføres til, er under udbetaling

Pensionsopspareren kan overføre en ratepensionsordning eller ophørende alderspension, der er under udbetaling, til en anden ratepensionsordning eller ophørende alderspension, der også er under udbetaling, hvis sidste udbetaling fra den ordning, som overførslen sker til, aftales tidligst at skulle ske i det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville være sket.

Ved overførsel må pensionsopspareren og pensionsinstituttet dog ikke aftale, at sidste udbetaling skal ske på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor sidste udbetaling fra den ordning, hvortil overførslen sker, ellers var aftalt at skulle ske. Der er derfor mulighed for en længere udbetalingsperiode i den ordning, hvortil der overføres, end den resterende udbetalingsperiode i den ordning, som der overføres fra.

Der er derimod som hovedregel ikke mulighed for en kortere udbetalingsperiode i den ordning, hvortil der overføres, end den resterende udbetalingsperiode i den ordning, der overføres fra. Da det er det kalenderår, hvor sidste udbetaling fra den overførte ordning ville være sket, der er målestok i forbindelse med overførslen, kan den sidste udbetalingstermin i den ordning, hvortil der sker overførsel, imidlertid ligge tidligere i kalenderåret end den sidste udbetalingstermin i den overførte ordning.

Eksempel

En ratepensionsordning med sidste udbetalingstermin den 1. september 2020 kan flyttes til en ratepensionsordning med sidste udbetalingstermin den 1. april 2020 - med den betingelse, at de terminer, der oprindeligt er valgt for de enkelte rateudbetalinger i den overførte ordning, alene kan ændres til månedlige eller kvartalsvise terminer.

En ratepension eller ophørende alderspension under udbetaling, hvor den resterende udbetalingsperiode er under 10 år, kan overføres til en nyoprettet ratepension eller ophørende alderspension med en udbetalingsperiode, der mindst svarer til den resterende udbetalingsperiode af den overførte ordning, selvom den nyoprettede ordning hermed får en udbetalingsperiode på under 10 år. Der er dermed tale om en undtagelse fra hovedreglen for ratepensioner og ophørende alderspensioner om, at sådanne pensionsordninger skal oprettes med en udbetalingsperiode på mindst 10 år.

Nye rater eller ydelser i den ordning, der overføres til, skal beregnes med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse, mens terminer og størrelse i de hidtidige udbetalinger frem til dette tidspunkt skal fastholdes.

Ved deloverførsler skal de hidtidige rater fastholdes, men forholdsmæssigt mellem den resterende ordning og den nye ordning. Overføres eksempelvis halvdelen af en ratepension under udbetaling, halveres de enkelte raters størrelse. De udbetalinger, der er aftalt for det kalenderår, hvori overførslen er sket, og som resterer på overførselstidspunktet, fordeles forholdsmæssigt mellem den ordning, som overførslen er sket fra, og den ordning overførslen er sket til. Fordelingen sker på grundlag af den enkelte ordnings forholdsmæssige andel af værdien på overførselstidspunktet.

Hvis pensionsopspareren overfører en ratepensionsordning eller ophørende alderspension under udbetaling til en anden ratepensionsordning eller ophørende alderspension, er det ikke muligt midlertidigt at stoppe udbetalingen af midlerne fra en ratepension eller ophørende alderspension under udbetaling ved overførslen.

Se PBL § 41, stk. 10.

Den ordning, der overføres fra, er ikke under udbetaling, og den ordning, der overføres til, er under udbetaling

Pensionsopspareren kan overføre en ratepension eller ophørende alderspension, der ikke er under udbetaling, til en anden ratepension eller ophørende alderspension, der er under udbetaling, hvis sidste udbetaling fra den ordning, hvortil der overføres, aftales tidligst at ske i det kalenderår, hvor sidste rateudbetaling fra den overførte ordning kunne være sket.

Det er en betingelse, at pensionsopspareren og pensionsinstituttet aftaler, at sidste udbetaling ikke sker på et tidligere tidspunkt end det tidspunkt, hvor sidste udbetaling fra den ordning, hvortil der overføres, ellers var aftalt at skulle ske.

Eksempel

En ordning, der ikke er under udbetaling, men hvor det er aftalt, at sidste udbetaling skal ske i 2025, kan overføres til en ordning, der er under udbetaling, og som har sidste udbetaling i 2025 eller senere. Hvis det er aftalt i en ratepensionsordning, der ønskes overført, men som endnu ikke er under udbetaling, at første udbetaling skal ske i 2017, og at udbetalingen skal ske over 10 år, kan ordningen ikke umiddelbart overføres til en ratepensionsordning, der er under udbetaling med sidste udbetaling i 2025. Da udbetalingsvilkårene for den ordning, der ønskes overført, frit kan ændres frem til første rateudbetaling skal ske, kan der overføres, når blot første udbetaling aftales at skulle ske i 2015 (forudsat dette civilretligt er muligt), og den sidste udbetaling vil ske i 2025, hvis den 10-årige periode fastholdes.

Nye rater eller ydelser i den ordning, der overføres til, skal beregnes med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse, mens de hidtidige udbetalingers terminer og størrelse frem til dette tidspunkt skal fastholdes.

Når den overførte ordning ikke er under udbetaling, sker der først udbetaling af midlerne fra denne ordning fra førstkommende kalenderårs begyndelse. Ønsker pensionsopspareren at begynde udbetalingerne før dette tidspunkt, har han eller hun dog mulighed for at begynde udbetaling af den overførte ordning før overførslen. Nye rater eller ydelser skal i denne situation først beregnes med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse, mens terminer og størrelse i de hidtidige udbetalinger skal fastholdes frem til dette tidspunkt. Det indebærer, at der frem til førstkommende kalenderårs begyndelse er to separate udbetalingsforløb fra de to pensionsordninger, dvs. den overførte og den, der overføres til. Det afhænger af aftalen mellem pensionsinstituttet og pensionsopspareren, om det modtagende pensionsinstitut administrerer dette i form af en eller to konti eller policenumre.

Pensionsopspareren skal ved overførsel til en rateopsparing under udbetaling efter PBL § 11 A, stk. 2, vælge et udbetalingsforløb for rateopsparingen. Overfører pensionsopspareren en anden rateopsparing, der er under udbetaling, er der ikke krav om, at det valgte udbetalingsforløb efter PBL § 11 A, stk. 2, for den overførte ordning fastholdes.

Se PBL § 41, stk. 10. Se også afsnit C.A.10.2.8 om overførsel og flytning af en pensionsordning.