Der ses bort fra tilskrivning af bonus og renter på en pensionsordning, der er omfattet af PBL kapitel 1, herunder ratepensionsordninger, når den skattepligtige indkomst opgøres. Se PBL § 45, stk. 1.

Efter PBL § 45, stk. 2, gælder det samme som efter PBL § 45, stk. 1, for:

  • Fortjeneste og tab ved indfrielse eller salg af værdipapirer 
  • Salg af tegningsrettigheder
  • Fortjeneste og tab, der skyldes kursændringer på beholdningen af værdipapirer
  • Udlodning af likvidationsprovenu eller lignende.

Reglen i PBL § 45, stk. 2, gælder for værdipapirer, der er led i en rateopsparing i pensionsøjemed (dvs. en ordning i et pengeinstitut). Reglen er beskrevet i afsnit C.A.10.2.1.7 om bonus og renter for pensionsordninger med løbende udbetalinger.

PBL § 45, stk. 2, betyder dermed, at beløb, der ikke udbetales, ikke er skattepligtige, hvis de vedrører:

  • Fortjeneste og tab ved indfrielse og salg af værdipapirer
  • Salg af tegningsrettigheder
  • Fortjeneste og tab på grund af kursændringer på beholdningen af værdipapirer
  • Udlodning af likvidationsprovenu eller lignende, der tilskrives kontoen.

Der skal heller ikke betales afgift på grund af tilskrivningen. Det gælder, hvad enten tilskrivningen af de nævnte beløb sker straks eller først, når pensionsordningen skal udbetales.

Se også afsnit C.A.10.2.1.7 om bonus og renter for pensionsordninger med løbende udbetalinger.