åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Hvis ejeren af en pensionsordning råder over pensionsmidlerne på en måde, der er i strid med pensionsformålet, fx ved hel eller delvis overdragelse eller anden overførsel til eje, pantsætning eller lignende af midlerne, skal der betales en afgift på 60 pct. af det beløb, der kunne have været udbetalt på tidspunktet for dispositionen, hvis ordningen var blevet ophævet. Eventuelt beregnes afgiften af kapitalværdien af fripolice eller lignende. Se PBL § 30, stk. 1.

Også ved andre dispositioner, der medfører, at ordningen ikke længere opfylder betingelserne i PBL kap. 1, skal der betales en afgift på 60 pct. i stedet for indkomstbeskatning.

Det gælder bl.a. visse ændringer af udbetalingsvilkårene for en rateordning efter det tidspunkt, der er aftalt for første rateudbetaling. Dog kan udbetalingstidspunktet, udbetalingsperiodens længde og udbetalingsforløbet ændres, indtil første rateudbetaling finder sted.

Efter at første rateudbetaling er det desuden muligt at forlænge udbetalingsperioden og ændre terminerne for de enkelte rateudbetalinger, uden at der skal betales 60 pct. i afgift. For rateopsparing er det også muligt at vælge et andet udbetalingsforløb for ordningen end det, der først blev valgt, uden at der skal betales 60 pct. i afgift.

Der er dog nogle begrænsninger for ændringerne. Se afsnit C.A.10.2.2.4.1 om udbetalinger ved pensionsalderen, herunder ændring af udbetalingsforløb m.m.

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.1.5 om dispositioner ved pensionsordninger med løbende udbetalinger, da reglerne i PBL § 30, stk. 1, i væsentligt omfang er fælles for rateordninger, ordninger med løbende udbetalinger og kapitalpension.