Resumé

Indhold

Dette afsnit handler om:

  • Principperne for den offentlige ejendomsvurdering
  • Ejendomsværdien
  • Grundværdien
  • Fordelinger af ejendoms- og grundværdien
  • Yderligere ansættelser ("omberegninger")
  • Fælles regler for ejendomme
Tema(er)
Ejendomsvurdering
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Ved lov nr. 654 af 8. juni 2017 er der vedtaget en ny Ejendomsvurderingslov. Loven træder i kraft den 1. januar 2018, og er derfor ikke indarbejdet i nærværende udgave af Juridisk Vejledning. Der vil på et senere tidspunkt blive udarbejdet Juridisk Vejledning om den nye Ejendomsvurderingslov.  

SKAT udsendte i juni 2017 styresignalet SKM2017.388.SKAT. I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende hvilke forhold, der må rettes i forbindelse med en yderligere ansættelse af grundværdien efter vurderingslovens § 33, stk. 16-18. En yderligere ansættelse af grundværdien foretages for at sikre, at sammenligningen mellem den aktuelle vurdering, og den vurdering der danner grundlag for en ejendoms grundskatteloft, er lavet på et ensartet grundlag. Styresignalet er indarbejdet i afsnit H.A.5.2.

Vejledningen er opdateret med den seneste praksis, herunder er højesteretsdommene SKM2017.330.HR indarbejdet i afsnit H.A.3.3.2. og SKM2017.286.HR indarbejdet i afsnit H.A.5.2

Ved kongelig resolution af 28. juni 2015 er ressortansvaret for lov om kommunal ejendomsskat (se lovbekendtgørelse nr. 1104 af 22. august 2013 med senere ændringer) og lov om lån til betaling af ejendomsskatter (se lovbekendtgørelse nr. 1112 af 30. august 2013) overført til Skatteministeriet. Der er ikke udarbejdet Juridisk Vejledning herom, men der kan rettes henvendelse til SKAT herom.

Redaktionelle ændringer

Der er foretaget visse sproglige og redaktionelle ændringer i forhold til forrige udgave.

Der er ikke tilsigtet ændringer i det materielle indhold, bortset fra tekst markeret som ny tekst.

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "H.A Ejendomsvurdering" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.