Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for pensionsordninger, der modtager statsstøtte.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad er en statsunderstøttet pensionsordning?
  • Bortseelse
  • Udenlandske statspensioner
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hvad er en statsunderstøttet pensionsordning?

En pensionsordning, der modtager statsstøtte, er en pensionsordning for ansatte i institutioner, hvis drift og pensionsudgifter helt eller delvist betales af staten, og hvor staten reelt har godkendt ordningens nærmere indhold. Se PBL § 2, nr. 2.

Endvidere omfatter bestemmelsen pensionsordninger, der formelt er organiseret som selvstændige pensionskasser, men som reelt finansieres af staten gennem dækning af pensionskassens eventuelle underskud.

Bortseelse

Hvis en ansat, der er medlem af en statsunderstøttet pensionskasse, efter pensionskassens bestemmelser yder bidrag, som tilbageholdes i den ansattes løn, skal disse bidrag ikke medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst, jf. PBL § 19. Se også afsnit C.A.10.2.1.3 om fradragsregler for pensionsordninger med løbende udbetalinger.

Udenlandske statspensioner

Egne indbetalinger til udenlandske statspensioner i et andet EU-/EØS land end Danmark er fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indbetalingsåret. Se også SKM2002.138.LSR, hvor foretagne egenindbetalinger blev anset for fradragsberettigede ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indbetalingsåret

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse 

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2002.138.LSR

Egne indbetalinger til en fransk statspension blev anset for fradragsberettigede i indbetalingsåret (1990). Der var indgået en forligsaftale den 11. februar 1999 mellem klageren og Skatteministeriet om fradragsretten for de egne indbetalinger til den franske statspension, der var foretaget i indkomståret 1990. Landsskatteretten fandt, at det på den baggrund kunne lægges til grund, at de gældende skatteregler pr. 31. januar 1989 (datoen for Ligningsrådets bindende forhåndsbesked, hvorefter Ligningsrådet nægtede fradrag for egne indbetalinger til den franske statspension) indebar en forskelsbehandling mellem pensionsordninger omfattet af PBL § 2, nr. 1 og 2, og tilsvarende udenlandske ordninger, der efter praksis anses for at stride mod EF-traktatens diskriminationsforbud, jf. særlig traktatens artikel 6 og 48 henholdsvis 59. Ligningsrådets bindende forhåndsbesked af 31. januar 1989 blev derfor ændret, så fradrag for egne indbetalinger til den franske statspension blev anset for fradragsberettigede ved indkomstopgørelsen for indbetalingsåret efter principperne for ordninger, der var omfattet af PBL § 2, nr. 1 og 2.

Efter afsigelsen af Landsskatterettens kendelse er der sket udvidelse af fradragsretten for indbetalinger til udenlandske godkendte pensionsinstitutter efter PBL § 15 C.
En udenlandsk statspension skal ikke godkendes efter PBL § 15 C som betingelse for fradrag for egne indbetalinger til statspensionen.