Indledning

Den juridiske vejledning er opdelt i hovedafsnit for hver styrelse, som er ansvarlig for egne afsnit. Dette er en konsekvens af, at Skatteforvaltningen består af en række styrelser.

Afsnit A.D. er en del af Skattestyrelsens juridiske vejledning og omhandler de opgaver, som Skattestyrelsen varetager i forbindelse med opkrævning af skatter og afgifter.

Se også

Se også

 • Det fælles afsnit Om Den juridiske vejledning.
 • I afsnittet "Den juridiske vejledning - et bidrag til retssikkerheden" findes en oversigt over vejledningens hovedafsnit fordelt på de enkelte styrelser.
 • Afsnit G.A. Inddrivelse.

Bemærk

De formelle regler for Skatteforvaltningens område er beskrevet i

 • Afsnit A.A Processuelle regler for Skatteforvaltningens opgaver
 • Afsnit A.B Angivelse og afregning
 • Afsnit A.C Kontrol og straf
 • Afsnit A.D Opkrævning.

Forkortelser

I afsnittet "Lovforkortelser mv." findes en liste over

 • lovforkortelser
 • forkortelser for myndigheder, institutioner mv., som er anvendt i forbindelse med henvisninger til domme og andre afgørelser mv.
 • forkortelser for selskabsformer. 
Resumé

Afsnit A.D. omhandler Skattestyrelsens opgaver som opkrævningsmyndighed:

 • Skatteforvaltningen som opkrævningsmyndighed (A.D.1)
 • Snitflader mellem opkrævning og inddrivelse (A.D.2)
 • Stamdata - stiftelse, forfald og sidste rettidige betalingsdato (A.D.3)
 • Hæftelse (A.D.4)
 • Særlige hæftelsesregler (A.D.5)
 • Nulstilling og erstatningsansvar (A.D.6)
 • Betaling og dækningsrækkefølge (A.D.7)
 • Renter og gebyr ved forsinket eller manglende betaling (A.D.8)
 • Forebyggende restance (A.D.9)
 • Afdragsordning og henstand (A.D.10)
 • Eftergivelse efter gældsinddrivelseslovens § 13, stk. 6 (A.D.11)
 • Transport af fordringer (A.D.12)
 • Modregning (A.D.13)
 • Arrest (A.D.14)
 • Midlertidige afgørelser om forbud og påbud. (A.D.15)
 • Beslaglæggelser (A.D.16)
 • Inddragelse af nummerplader (A.D.17)
 • Tvangsopløsning (A.D.18)
 • Bobehandling (A.D.19)
 • Erstatningssager (A.D.20)
Tema(er)
Skatteforvaltningen som Opkrævningsmyndighed Hæftelse Afdragsordninger Eftergivelse Modregning Henstand Foreløbige retsmidler
Hvad er nyt?

Faglige nyheder

Vejledningen er opdateret med følgende love m.v.

Som følge af :

 • LOV nr. 489 af 15. maj 2023 Lov om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven
 • BEK nr. 495 af 12. maj 2023 Bekendtgørelse om fastsættelse af virkningstidspunktet for opkrævningslovens § 4, stk. 1, 3. pkt., og § 5 som affattet ved henholdsvis § 2, nr. 2 og 3, i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love
 • LOV nr. 755 af 13/06/2023 Lov om ændring af momsloven, chokoladeafgiftsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af momsloven

er Den juridiske vejledning, fra og med version 2023-2 ændret på en række punkter: 

 • afsnit A.D.9.4.1 har fået et nyt underafsnit A.D.9.4.1.5 Inddragelse eller nægtelse af en virksomheds registrering på grund af urigtige oplysninger om virksomhedens adresse eller deltagere i ledelsen af virksomheden eller som ansvarlig deltager i virksomheden
 • afsnit A.D.9.4.2 Fratagelse af registrering på baggrund af fire foreløbige fastsættelser har fået tilføjet et afsnit om genregistrering 
 • afsnit A.D.5.9 er blevet omskrevet for at afspejle notifikationsordningen for solidarisk hæftelse efter en række punktafgiftslove. Afsnittet har af samme årsag skiftet navn fra "Solidarisk og objektiv hæftelse ifølge punktafgiftslove" til "Solidarisk hæftelse ifølge punktafgiftslove"

Vejledningen er IKKE opdateret med følgende love:

Folketinget har vedtaget flere lovforslag, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus. Af relevans for dette afsnit er der vedtaget følgende hjælpepakker:

 • Lov nr. 211 af 17-03-2020 , Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister og forlængelse af afgiftsperioder for moms m.v. 
 • Lov nr. 572 af 05-05-2020, Lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19
 • Lov nr. 871 af 14-06-2020, Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, kildeskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Yderligere udskydelse af betalingsfrister for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, udskydelse af angivelses- og betalingsfrister for moms, forlængelse af afgiftsperioder for moms samt midlertidige lempelser af regler om fuld skattepligt, regler om lempeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst og regler om forskerskatteordningen som følge af covid-19 m.v.).
 • Lov nr. 122 af 30-01-2021 om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19.
 • Lov nr. 204 af 13-02-2021 om ændring af opkrævningsloven. (Udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19).
 • Lov nr. 248 af 23-02-2021 om ændring af lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19 og lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19.
 • Lov nr. 779 af 04-05-2021 om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19.
 • Lov nr. 1956 af 19-10-2021 Lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i forbindelse med covid-19 (Udskydelse af tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidig forlængelse af maksimal varighed for betalingsordninger for skattekontoen og nedsættelse af beløbsgrænse for kreditsaldo på skattekontoen som følge af covid-19) 

Lovforslagene indeholder tilsammen initiativer, der medfører:

 • En midlertidig udskydelse af virksomheders angivelse- og betalingsfrister for visse perioder i 2020-2021 vedr. A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, moms, lønsumsafgift samt registreringsafgift af motorkøretøjer samt mulighed for efter anmodning at få fremrykket udbetaling af skattekreditter 
 • En midlertidig forhøjelse af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling.   Ved Lov nr. 1956 af 19-10-2021 er beløbsgrænsen for kreditsaldoen på skattekontoen nedsat fra 100 mia. kr. til 350 mio. kr. fra og med den 1. februar 2022 og ved lov nr.  LOV nr 832 af 14/06/2022 er beløbsgrænsen for kreditsaldoen på skattekontoen nedsat fra 350 mio. kr.  til den normale beløbsgrænse på 200.000 kr. fra og med den 15. juni 2022. 

Da der alene er tale om en midlertidig lovgivning, der ophæves senest i april 2022, er reglerne ikke nærmere omtalt i Den Juridiske Vejledning. Der henvises i stedet til informationerne på skat.dk/corona.

Vejledningen er heller ikke opdateret med følgende midlertidige lov:

Oversigt over indarbejdede afgørelser med mere. 

SKM-nr.

Afsnit

SKM2023.213.ØLR A.D.5.2.2
SKM2023.240.BR A.D.13.4
SKM2023.270.LSR A.D.5.4 og A.D.6

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "A.D Opkrævning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.