Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for overførsel af pensionsordninger med løbende udbetalinger til en anden pensionsordning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Overgangsregel for kollektive overenskomster
  •  Efterladtes overførsel af pensionsordninger med løbende udbetalinger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Pensionsbeskatningsloven giver mulighed for at kunne overføre en pensionsordning med løbende udbetalinger til en anden pensionsordning uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, fordi overførslen ikke betragtes som en udbetaling eller indbetaling.

Det betyder, at der ikke skal betales skat eller afgift af det beløb, der overføres fra ordningen. Der betyder også, at der så heller ikke er fradragsret for det beløb, der overføres til den nye ordning.

Reglerne for overførsel af en pensionsordning med løbende udbetalinger er:

  • Fra en pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension, til en anden pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra en ophørende alderspension. Se PBL § 41, stk. 1, nr. 1
  • Fra den del af en pensionsordning med løbende udbetalinger omfattet af PBL § 2, nr. 4, eller PBL § 7, der er en supplerende engangsydelse, til en kapitalforsikring i pensionsøjemed, når overdragelsen sker som led i en overførsel af pensionstilsagnene efter kapitel 12 i lov om firmapensionskasser eller som led i en bestandsoverdragelse efter ►§§ 195-196 i lov om forsikringsvirksomhed◄. Der kan endvidere ske afgiftsfri overførsel af en supplerende engangsydelse til en kapitalforsikring i pensionsøjemed, når overførslen sker som led i en fusion som nævnt i selskabsskattelovens § 13 H med virkning for fusioner med fusionsdato den 1. januar 2012 eller senere. Se PBL § 41, stk. 1, nr. 8.

Skatterådet har taget stilling til, om det skal betragtes som en deloverførsel efter PBL § 41, stk. 1, med de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, der følger heraf, for medlemmer af pensionskasser med opsparing fra før 1. januar 1983 og med ret til supplerende engangsydelser, der vælger af overføre indeståendet på den supplerende engangsydelse til kapitalforsikring efter PBL § 41, stk. 1, nr. 8. Skatterådet afgjorde, at medlemmer med opsparing påbegyndt før d. 1. januar 1983 har adgang til at overføre supplerende engangsydelser til kapitalforsikring uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser. Se SKM2012.645.SR.

Overgangsregel for kollektive overenskomster

Adgangen til efter PBL § 41, stk. 1, nr. 1, at overføre til ophørende alderspensioner blev afskåret, når anmodningen om overførsel sker den 20. marts 2009 eller senere. Se § 3, stk. 7, i lov nr. 412 af 29. maj 2009.

Der gælder dog en overgangsregel for kollektive overenskomster. Hvis overenskomstparterne bag en kollektiv overenskomst inden den 22. april 2009 har aftalt, at arbejdstager har mulighed for en forhøjet pensionsudbetaling i de første 10 år eller mere efter pensioneringen efter en plan, der er fastsat på forhånd, kan der fortsat ske overførsel fra en livsvarig til en ophørende alderspension i overensstemmelse med denne nøgle. Overførslen kan ske indtil næste generelle overenskomst.

Der kan fx være tale om, at pensionisten de første 10 år får dobbelt så meget udbetalt som i de efterfølgende år, og den forhøjede udbetaling tilvejebringes ved at overføre en del af den livsvarige alderspension til en ophørende alderspension. I de ordninger, der har denne mulighed, fremgår det af pensionsordningens regulativ, der er godkendt af overenskomstparterne. Det enkelte medlem kan alene til- eller fravælge den forhøjede udbetaling, der på forhånd er defineret. Se SKM2010.73.SR.

Efterladtes overførsel af pensionsordninger med løbende udbetalinger

Reglen i PBL § 41, stk. 12,  har virkning for overførsler, der sker d. 1. januar 2020 eller senere.

Når ejeren af pensionsordning er afgået ved døden, og en begunstiget efterladt person, har fået ret til løbende udbetalinger fra ordningen, kan den efterladte overfører pensionsordningen i sin helhed til en nyoprettet pensionsordning af samme type i et andet pensionsinstitut.

Overførslen giver ikke den efterladte mulighed for at vente med at påbegynde udbetalingerne fra ordningen.
Er der truffet aftale om udbetalingsterminer i den ordning, der overføres, skal udbetalingsterminerne fastholdes og fortsættes i den nyoprettede pensionsordning. Et udbetalingsforløb, der allerede er i gang, kan ikke sættes i bero og udskydes.

Ved beregningen af de skattepligtige løbende udbetalinger i den nyoprettede pensionsordning, vil det nye pensionsinstitut kunne beregne og fastsætte udbetalingerne med udgangspunkt i instituttets egne levetids- og afkastforudsætninger.

Den efterlevende kan med virkning fra førstkommende kalenderårs begyndelse ændre terminerne for den enkelte udbetaling, jf. PBL § 30, stk. 1, 10.pkt.

Dækker pensionsordningen flere ydelser med løbende udbetaling, skal den enkelte berettigede efterlevende flytte hele den del af ordningen, som den pågældende er berettiget til udbetalinger fra.
Er der fx både en ægtefællepension til den efterlevende ægtefælle og en børnepension til et efterlevende barn under udbetaling, er det ikke en betingelse, at begge ordninger overføres.

Overførslen kan alene ske til samme type pensionsordning, som den pensionsordning der overføres fra.

  • En livsvarig ægtefællepension kan alene overføres til en nyoprettet livsvarig ægtefællepension i et andet pensionsinstitut.
  • En ophørende ægtefællepension kan alene overføres til en nyoprettet ophørende ægtefællepension i et andet pensionsinstitut
  • En børnepension kan alene overføres til en nyoprettet børnepension i et andet pensionsinstitut.

Se også afsnit C.A.10.2.8 om overførsel og flytning af en pensionsordning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2012.645.SR

To pensionskasser ønskede at overdrage samtlige pensionstilsagn i pensionskasserne til et livsforsikringsselskab efter kapitel 8 i lov om tilsyn med firmapensionskasser. Skatterådet spurgte, om det skal betragtes som en deloverførsel efter PBL § 41, stk. 1, for de medlemmer af pensionskasserne med opsparing fra før d. 1. januar 1983 og ret til supplerende engangsydelser, der vælger at overføre indeståendet på den supplerende engansydelse til kapitalforsikring efter PBL § 41, stk. 1, nr. 8. Efter Skatterådets opfattelse betragtes en supplerende engangsydelse generelt som en integreret del af en pensionsordning med løbende udbetalinger. Der er dog separate skattekoder og fradragsregler for den supplerende engangsydelse henholdsvis den del af ordningen, der har løbende udbetalinger. PBL § 41, stk. 1, nr. 8, giver under visse betingelser mulighed for afgiftsfri overførsel af en supplerende engangsydelse til en kapitalforsikring i pensionsøjemed. Efter Skatterådets opfattelse medfører denne specifikke lovhjemmel, at supplerende engangsydelser også i relation til overførsler efter PBL § 41, stk. 1, nr. 8, skal betragtes som én separat pensionsordning, og at en sådan overførsel er en overførsel af en hel pensionsordning. Skatterådet afgjorde derfor, at også medlemmer med opsparing påbegyndt før d. 1. januar 1983 har adgang til at overføre supplerende engangsydelser til kapitalforsikring uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

SKM2010.73.SR

En tværgående pensionskasse forsikrede medarbejdere i danske virksomheder. Pensionsordningerne udsprang af en kollektiv overenskomst, og pensionskassens vedtægter og pensionsregulativ var vedtaget af overenskomstparterne efter de regler, der fremgik af vedtægterne. Efter regulativet kunne et medlem af pensionskassen vælge at få hele opsparingen udbetalt som en løbende livsvarig alderspension eller at få udbetalt forhøjet alderspension i mindst 10 år og maksimalt til det fyldte 80. år ved at reducere den livsvarige alderspension. Forhøjelsen skulle ske ved, at pensionskassen overførte  en del af reserven fra den livsvarige alderspension til en ophørende alderspension efter PBL § 41. Den næste generelle overenskomstfornyelse skulle ske i april 2011. Skatterådet bekræftede, at pensionskassen frem til næste generelle overenskomstfornyelse for pensionskassens medlemmer fortsat kunne tilbyde disse at vælge "forhøjet løbende alderspension" i overensstemmelse med pensionsregulativet. Overførslen blev anset for omfattet af § 3, stk. 7, i lov nr. 412 af 29. maj 2009 og kunne ske uden skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.