Indhold

Afsnittet indeholder reglerne om afgiftspligt, opkrævning og betaling af afgiften, klage over afgiftsberegningen, genoptagelse og omgørelse af afgiftsberegningen, og forældelse af afgiften. Desuden indeholder afsnittet reglerne om fordeling af afgiften mellem Færøerne og Danmark.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftspligt
 • Indeholdelse og betaling af afgift
 • Tilsyn med pensionsinstitutternes beregning af afgift
 • Klage over afgiften
 • Genoptagelse af afgiftsberegningen
 • Omgørelse af afgiftspligten
 • Forældelse af krav på afgift
 • Fordeling af pensionsafgift mellem Færøerne og Danmark.
 • Beregning af afgift efter både pensionsbeskatningsloven og boafgiftsloven.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgiftspligt

Indtræder afgiftspligten som følge af en udbetaling, påhviler pligten til at betale afgift den eller de, der efter pensionsordningen eller forsikringen er berettiget til udbetalingen.

Når afgiftspligten indtræder i andre tilfælde, påhviler afgiftspligten som hovedregel den eller dem, der ville være berettiget til udbetalingen, hvis ordningen var blevet ophævet på tidspunktet for afgiftspligtens indtræden. Se PBL § 38, stk. 1.

Ved overførsel, herunder konvertering af en kapitalforsikring, jf. PBL § 10, eller en opsparing i pensionsøjemed jf. PBL § 12 til en aldersforsikring, jf. PBL § 10 A, eller en aldersopsparing jf. PBL § 12 A, samt af en supplerende engangsydelse jf. PBL § 29 A, stk. 1 til en supplernede alderssum jf. PBL § 29 A, stk. 1, påhviler afgiftspligten af de til kapitalpensionen eller den supplerende engangsydelse knyttede ufordelte midler dog pensionsinstituttet. Se PBL § 38, stk. 7.

Indeholdelse og betaling af afgift

Pensionsinstituttet eller  myndigheden skal tilbageholde afgiften og indbetale den til Skattestyrelsen inden 3 hverdage, efter at pensionsinstituttet eller myndigheden har udbetalt beløb fra ordningen. Hvor afgiftspligten ikke indtræder som følge af en udbetaling, skal pensionsinstituttet m.fl. indbetale afgiften inden 1 måned, efter at det har fået kendskab til, at afgiftspligten er indtrådt. Se PBL § 38, stk. 1.

Ved afgiftspligtig af de ufordelte midler, herunder de ufordelte kollektive særlige bonushensættelser, der er knyttet til den overførte, herunder konverterede kapitalpensionsordning mv., skal pensionsinstituttet opgøre og indbetale afgiften af de ufordelte midler senest den 31. maj efter udløbet af det kalenderår, hvor overførslen, herunder konverteringen har fundet sted. Se PBL § 38, stk. 7.

Pensionsinstituttet m.fl. hæfter overfor statskassen for betaling af tilbageholdte beløb. Beløbene kan inddrives efter lovgivningens almindelige regler om inddrivelse af skyldige skatter. Se TfS 1997,180 ØLD.

Hvis pensionsinstituttet m.fl., ikke opfylder pligten til at tilbageholde afgiften, eller tilbageholder afgiften med et for lavt beløb, er det umiddelbart ansvarligt over for statskassen for betaling af det manglende beløb, medmindre pensionsinstituttet m.fl. godtgør, at der ikke er udvist forsømmelighed. Se PBL § 38, stk. 5.

Til brug for afgiftsberegningen findes disse blanketter, der er udarbejdet af Skattestyrelsen:

Meddelelsen til Skattestyrelsen om afgift af udbetalinger fra pensionsordninger skal indberettes elektronisk, medmindre Skattestyrelsen har givet tilladelse til, at indberetningen sker på anden måde. Se BEK nr. 1370 af 21. december 2012, § 22, stk. 3.

Tilsyn med pensionsinstitutternes beregning af afgift

Skattestyrelsen fører tilsyn med afgiftsberegningerne fra pensionsinstitutterne m.fl. Skattestyrelsen har kompetence til at foretage ændringer og rettelser i de  afgiftsberigtigelser, der allerede er foretaget. Hvis pensionsinstituttet m.fl. har opkrævet afgiften med et forkert beløb, kan Skattestyrelsen ændre en afgiftsberegning, så den rigtige afgift fremgår. Se PBL § 39, stk. 1.

Klage over afgiften

Pensionsinstituttet giver den afgiftspligtige meddelelse om indeholdelse og beregningen af afgiften.

Den afgiftspligtige kan klage over pensionsinstituttetets afgiftsberegning til Skattestyrelsen senest 3 måneder efter modtagelse af beregningen. Se jf. PBL § 39, stk. 2.

Skattestyrelsens afgørelse om afgiftsberegning kan påklages til Skatteankestyrelsen . Se SFL § 35 b, stk. 3  og► BEK nr. 967 af 28. juni 2023, § 1, nr. 96.◄ 

Se afsnit A.A.1.8 om Skatteankestyrelsen.

Genoptagelse af afgiftsberegningen

Afgift efter pensionsbeskatningsloven er ikke omfattet af

 •  fristreglerne i SFL §§ 26-27 om skatteansættelser
 •  fristreglerne i SFL §§ 31-32 om afgiftstilsvar
 •  omgørelsesbestemmelsen i SFL § 29
 •  forældelsesfristerne i SFL §§ 34 a-34c om forældelse af skattekrav mv.

Se lovforslag L175 2002/1, de generelle bemærkninger, pkt. 2.5.2, hvor SSL § 35 B og § 35 C (nu SFL §§ 31-32) blev indsat.

I de generelle bemærkninger til L 175 pkt. 2.5.2 står, at fristreglerne i SSL § 35B og SSL § 35C skal anvendes på afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift efter momsloven og diverse afgiftslove, der er nævnt i bilag 1 til opkrævningsloven. Bilaget omfatter imidlertid ikke afgift efter PBL. Se LBK nr. 573 af 6. maj 2019, bilag 1. Se afsnit A.A.8.3 om fristreglerne.

Afgørelse om genoptagelse af en afgiftsberegning efter pensionsbeskatningsloven behandles derfor efter reglerne i forvaltningsloven.
Se afsnit A.A.7.4 om forvaltningsloven.
Muligheden for genoptagelse er begrænset af fristerne i forældelsesloven. Se afsnit A.A.9.2 om forældelsesloven

Eksempel

En ændring af den socialretlige praksis for tildeling af førtidspension har i visse tilfælde ændret grundlaget for en udbetaling fra en pensionsordning med tilbagevirkende kraft.

Højesteret underkendte Den Sociale Ankestyrelses praksis for tildeling af førtidspension. Se UfR 2000, 645. HR.

En række borgere fik derfor genoptaget deres pensionssager og ændret deres pension fra almindelig til mellemste førtidspension med tilbagevirkende kraft. Flere af modtagerne af almindelig førtidspension havde ophævet deres pensionsordninger, da de forlod arbejdsmarkedet, selvom de måtte betale 60 pct. afgift af ordningerne efter PBL § 28. Efter at de fik tilkendt mellemste førtidspension, var betingelserne for løbende udbetaling af rater fra ratepensioner og for ophævelse af kapitalpensioner på grund af varig nedsat erhvervsevne imidlertid opfyldt.

Skattestyrelsen har i sådanne situationer tilladt at ordninger med løbende ydelser og ratepensioner blev genoprettet. Afgiften på 60 pct. er blevet tilbagebetalt, og i stedet er udbetalingen af de løbende ydelser anset for begyndt på ophævelsestidspunktet og er blivet beskattet efter PBL § 20.

For kapitalpensioners vedkommende er afgiftsberegningen blevet genoptaget og afgiften nedsat til 40 pct. efter PBL § 25, stk. 1, nr. 2.

De tilbagebetalte afgiftsbeløb skal forrentes efter renteloven.

Se også

Se også afsnit C.A.10.2.3.3.2.4 om muligheden for at ændre den betalte afgift på 40 pct. til 60 pct. for at bevare fradragsretten for indskud på kapitalpensionsordninger til og med indkomståret 2012.

Omgørelse af afgiftspligten

En afgiftspligtig kan ikke få en omgørelse efter SFL § 29 af sin afgiftspligt af en pensionsordning. Årsagen er, at en afgiftsberegning efter pensionsbeskatningsloven ikke er omfattet af udtrykket "en skatteansættelse" i SFL § 29, stk. 1.

Forældelse af krav på afgift

Krav på afgift efter pensionsbeskatningsloven forældes efter forældelsesloven. Se LBK nr. 1238 af 9 november 2015, § 1.

Efter de før 1 .januar 2008 gældende forældelsesregler var disse tilfælde ikke omfattet af den 5-årige forældelsesfrist, men blev først forældes efter 20 år. Se SKM2001.462.TSS.

Se også

Se også afsnit A.A.9.2 om forældelsesloven.

Fordeling af pensionsafgift mellem Færøerne og Danmark

Der skal betales afgift, uanset om ejeren af pensionsordningen er fuldt skattepligtig til Danmark eller ej. Se PBL § 32, stk. 1.

Pensionsafgiften skal efter PBL § 40 A, stk. 1 fordeles mellem Færøerne og Danmark, når den afgiftspligtige

 • er fuldt skattepligtig til Færøerne på udbetalingstidspunktet, eller
 • er fuldt skattepligtig til både Færøerne og Danmark og er anset for hjemmehørende på Færøerne efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Den afgift, der skal fordeles, er afgiften efter PBL §§ 25-29, PBL §§ 29 A-C, og PBL § 30, stk. 1.

Den afgiftspligtige betaler fortsat dansk afgift, men den danske stat udbetaler en nærmere fastsat del af afgiften til Færøerne.

Afgiften fordeles i forhold til de perioder, hvor den afgiftspligtige har været fuldt skattepligtig til henholdsvis Danmark og Færøerne.

Har den afgiftspligtige været fuldt skattepligtig til både Danmark og Færøerne, tillægges denne periode ved fordelingen den del af riget, hvor den afgiftspligtige efter dobbeltbeskatningsaftalen er anset for hjemmehørende.

Har den afgiftspligtige i en periode hverken været fuldt skattepligtig til Færøerne eller til Danmark, tillægges denne periode Danmark ved fordelingen af afgiften. Se PBL § 40 A, stk. 2

Opgørelsen og overførsel af afgiften til Færøerne sker efter nærmere fastsatte retningslinjer mellem de færøske og de danske skattemyndigheder.

Beregning af afgift efter både pensionsbeskatningsloven og boafgiftsloven

Ved dødsfald skal der både beregnes afgift efter pensionsbeskatningsloven og boafgiftsloven af den udbetalte pensionsordning. Ved afgiftsberegningen skal afgiften efter pensionsbeskatningsloven beregnes først, og afgiften efter pensionsbeskatningsloven fragår i beregningsgrundlaget for boafgiften. Se BEK nr. 928 af 4. oktober 2005 om boafgifter og gaveafgift m.v., § 7, stk. 2. Boafgiften bliver derved kun beregnet af nettoudbetalingen fra pensionsordningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

 Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Landsretsdomme
TfS 1997, 180 ØLD  Ved en fejl undlod en sparekasse at indeholde realrenteafgift og acontoskat ved en skatteyders ophævelse af en kapitalpensionskonto hos sparekassen. Told- og skatteregionen meddelte derefter sparekassen, at den ikke indeholdte realrenteafgift og acontoskat udgjorde i alt 238.372 kr., og Told- og Skattestyrelsen gjorde over for sparekassen krav på beløbet samt renter. Sparekassen mente sig alene erstatningsansvarlig for statskassens tab og anmodede om en tabsopgørelse. Derefter indgav Styrelsen udlægsbegæring til fogedretten for 238.372 kr. med tillæg af renter og gebyrer. Efter udveksling af processkrifter betalte sparekassen beløbet, dog uden renter. Landsretten bemærkede, at sparekassen efter pensionsbeskatningsloven hæfter for de ikke tilbageholdte beløb, og sparekassen var ved forsinket indbetaling forpligtet til at betale renter fra det tidspunkt, da indbetaling til det offentlige skulle være sket, og til betalingstidspunktet.