Dato for udgivelse
31 maj 2012 11:28
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 maj 2012 10:11
SKM-nummer
SKM2012.344.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-059175
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Tonnageskat
Emneord
Skat, indkomst og fradrag, tonnageskat
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at kompensation fra B AS er indkomst omfattet af tonnageskatteordningen, idet det dog bemærkes, at indtægten i form af kompensation på NOK 7.382.000 til A ApS, således til dels kan anses for at være indkomst vedrørende afhændelse eller opgivelse af retten i henhold til en kontrakt om levering af et skib, som helt eller delvis vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen, jf. tonnageskattelovens § 10, stk. 2, nr. 9, men derudover må kompensationen tillige anses for at være betaling for rådgivning i forbindelse med byggeprocessen m.v., og som er skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4.

Hjemmel

Tonnageskatteloven § 10 og
Statsskatteloven § 4

Reference(r)

Tonnageskatteloven § 10 og
Statsskatteloven § 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2012-1, Afsnit S.C.8

Spørgsmål

Kan SKAT bekræfte, at kompensation fra B AS på NOK 7.382.000 er indkomst omfattet af tonnageskatteordningen?

Svar

Ja, se dog indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A ApS udfører redervirksomhed i form af operation af specielle service fartøjer.

Selskabets aktivitet er omfattet af Tonnageskatteordningen jf. Tonnageskattelovens § 10.

Selskabet har fået bygget servicefartøjer hos B AS i Norge.

Der er fremlagt skibsbygningskontrakten, "Standard form Shipbuilding Contract 2000 - between B AS and A ApS - Builder´s Hull no. xx", indgået af parterne den xxxx 2009.

Det fremgår heraf, at det norske værft skulle bygge skib, benævnt, "Hull No. xx" til spørger, hvor skibet er nærmere specificeret i kontrakten. Prisen for skibet er fastsat til 43.500.000 NOK, og heraf skal den første betaling på 13.050.000 NOK erlægges 3 bankdage efter kontraktens indgåelse og resterende betaling, 30.450.000 NOK ved levering og accept af skibet.

Skibet skulle være leveret 12 måneder efter kontraktsindgåelse, med mindre der var kontraktsmæssige hjemlede forsinkelser m.v.

Samme dato, den xxxx 2009, er der mellem parterne indgået et "Appendix I". Det fremgår heraf:

"

 1. This Contract is entered into subject to the Builder and Buyer obtaining Finance.
 2. The Buyer has the option to transfer this contract to a new company, but the Buyer (A ApS) to continue being full responsibility together with eventually a new Company.
 3. The Builder hereby grants to the Buyer an option to have a further 3-three- identical Vessels ("the Optional Vessels") built on the following terms and conditions:

  a.  The Price for the first Optional Vessel will not be adjusted if the Norwegian Consumer Price Index (the "CPI") is from 0% up to 2%.
  The price will be adjusted if the CPI become more then 2% with only the percentage over this 2%.
  The basis is the CPI on the original Contract Date and the CPI on the date of signing contract for the first Additional Vessel, provided always that negative changes in the CPI will not lead to any reduction of the Contract Price below the Original Contract Price stipulated in Article III number 1;
  b.  The Price for the second and third Optional Vessels to be adjusted in accordance with the Norwegian Consumer Price Index (the “CPT") on the basis of the CPI on the original Contract Date and the CPI on the date of signing contract for the second and third Additional Vessel, provided always that negative changes in the CPI will not lead to any reduction of the Contract Price below the Original Contract Price stipulated in Article III number 1;
  c.  Changes in the specification for any of the Optional Vessels to be adjusted according to Article VIU Clause 1;
  d.  The option for the first Optional Vessel to de declared within 3 -three-months of the Delivery and Acceptance of the Builder' s hull nr xx.
  e.  The option for the second Optional Vessel to de declared within 6-six-months of the Delivery and Acceptance of the Builder's hull nr xx.
  f.  The option for the third Optional Vessel to de declared within 9 -nine- months of the Delivery and Acceptance of the Builder's hull nr xx.

"

Endelig er fremlagt skibsbygningskontrakten, "Standard form Shipbuilding Contract 2000 - between B AS and C GmbH - Builder´s Hull no. yy", indgået af parterne den xxxx 2011.

Det fremgår heraf, at det norske værft skulle bygge skib, benævnt, "Hull No. yy" til det tyske selskab, hvor skibet er nærmere specificeret i kontrakten. Prisen for skibet er fastsat til 68.700.000 NOK, og heraf skal den første betaling på 20.610.000 NOK erlægges 3 bankdage efter kontraktens indgåelse og resterende betaling, 48.090.000 NOK ved levering og accept af skibet.

Skibet skal i henhold til kontrakten leveres xxxx 2012, med mindre der var kontraktsmæssige hjemlede forsinkelser m.v.

I tillæg til denne kontrakt er det fastsat, at "The Buyer has the option to transfer this Contract to a new company, but the Buyer always to remain responsible for the new company´s fulfilment of this Contract."

Spørgers repræsentant har videre oplyst, at spørger i 2011 blev kontaktet af det tyske firma C GmbH, som i første omgang udtrykte ønske om at blive kunde hos selskabet. I denne forbindelse ville A ApS få behov for at udnytte optionen til bygning af et yderligere fartøj til brug for servicering af C.

De efterfølgende forhandlinger henover sommeren endte imidlertid i stedet med, at C GmbH selv vil købe et nybygget servicefartøj svarende til dem, som A ApS anvender og har fået bygget på B AS.

I denne forbindelse bistod selskabet A ApS selskab C GmbH med at få indgået en kontakt med B AS, som i samme forbindelse indvilligede i at betale en kompensation på NOK 7.382.000 til A ApS. Vedlagt anmodningen er kopi af den indgåede aftale om kompensation:

"Tre-parts-avtale

Inngått mellom

B AS - heretter "Verftet" og D AS

og

A ApS, Danmark (heretter "Långiver")

1. Avtalens bakgrunn

 1. For at bistå Verft i finansieringen av Verftets skrog nr. yy har Långiver samtykket i å låne Verftet kr. 2.000.000 - to millioner kroner (heretter "Lånet"), hvorav kr. 1.000.000 allerede er utbetalt og kr. 1.000.000 udbetales når Långiver mottar en undertegnet scannet kopi av denne avtalen.
 2. I forbindelse med inngåelsen av avtale om bygning av Verftets skrog nr. yy har Verftet samtykket i at Långiver tilståes en kompensasjon  på 7.382.000 (heretter "kompensasjonen").
 3. Som sikkerhet for betaling av Lånet har D AS etableret og tinglyst en 2. prioritet pantobligasjon over dette selskaps eiendommer pålydende kr. 9.300.000 (heretter "Pantobligasjonen")

2. Avtalens innhold

 1. Tilbagebetalingen av Lånet og kompensasjonen skal finne sted når Verftet mottar nestsiste og siste delbetaling  på skrog nr. yy, med 2,5 millioner samt påløpte renter på Lånet ved nestsiste betaling og kr. 6,832 millioner ved siste betaling.
 2. Parterne er enige om at dersom Verftet misligholder sine betalingsforpliktelser etter denne avtale utgjør avtalen og Panteobligasjonen et "særskillt Tvangsgrunnlag" inddrivelsen av Långivers krav mot Verftet.

"

Spørgers opfattelse og begrundelse

A ApS ønsker vished for, at kompensationen vil være omfattet af tonnageskatteordningen.

A ApS har gennem flere år fået ombygget en standard udgave af et skib, så det det har de faciliteter og sejlegenskaber, som er nødvendige til at kunne bruge skibet til transport af mandskab mv. til servicering. Derigennem har A ApS opnået en betydelig viden.

Det nyeste skib, som A ApS har fået bygget på B AS - nybygning nr. xx - er således bygget ud fra disse erfaringer. Til brug for det skib, som C GmbH får bygget på B AS har A således udarbejdet specifikationerne til skibet. I forbindelse med nærværende anmodning er disse specifikationer samt særskilt tegning over skibet fremsendt.

Kompensationen til A ApS er således delvist et vederlag for den viden, erfaringer mv. som A ApS kan bidrage med, konkret udmøntet i førnævnte specifikation. Herudover har A ApS løbende været taget med på råd i byggeprocessen for at sikre at skibet bygges korrekt. Endelig lader A ApS, C GmbH udnytte den option, som selskabet havde til bygning af yderligere skib hos B AS.

Baggrunden for, at det ikke er C GmbH, der har betalt kompensationen til A ApS, er, at det tyske firma foretrak alene at betale for skibet direkte til det norske værft. Det tyske firma har været med i kontraktforhandlingerne og er fuldt ud bekendt med vederlaget fra det norske værft til A ApS.

Som nævnt i anmodningen om bindende svar, var det oprindeligt hensigten, at C GmbH skulle have været kunde hos A ApS og således købe serviceydelser af selskabet. I stedet for at opnå en løbende driftsindtægt herfra, får A ApS således i stedet en kompensation for at hjælpe C GmbH til selv at få bygget et egnet skib og derved give dem mulighed for at klare opgaven selv. Kompensationen træder således i stedet for en alternativ løbende driftsindtjening, der ville have været omfattet af tonnageskatteordningen.

I henhold til Tonnageskattelovens § 10, stk. 2, nr. 9, omfatter tonnageskatteordningen også:

"Afhændelse af skibe, der helt eller delvis omfattes af tonnageskatteordningen, jt dog § 16, stk. 3, eller som helt eller delvis kan omfattes af tonnageskatteordningen, men endnu ikke er færdiggjort i et sådant omfang, at de kan indgå i rederiets drift, samt afhændelse eller opgivelse af retten i henhold til en kontrakt om levering af et skib, som helt eller delvis vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen, jf. dog § 16, stk. 5, 3. pkt."

Den aftalte kompensation fra B kan efter spørgers repræsentants opfattelse sidestilles med afhændelse af en kontrakt om levering af et skib, der vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen.

Det er derfor repræsentantens opfattelse, at spørgsmålet skal besvares med "ja".

Skatteministeriets indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes bekræftet, at kompensation fra B AS på NOK 7.382.000 er indkomst omfattet af tonnageskatteordningen.

I tonnageskattelovens § 10, stk. 1, er det fastsat, at indkomst omfattes af tonnageskatteordningen, når den kan henføres til transportydelser leveret ved anvendelse af skibe, som nævnt i § 6 eller ydelser i nær tilknytning hertil.

I § 10, stk. 2, nr. 9, er det videre fastsat, at ud over levering af transportydelser, henføres indkomst vedrørende "afhændelse af skibe, der helt eller delvis omfattes af tonnageskatteordningen, jf. dog § 16, stk. 3, eller som helt eller delvis kan omfattes af tonnageskatteordningen, men endnu ikke er færdiggjort i et sådant omfang, at de kan indgå i rederiets drift, samt afhændelse eller opgivelse af retten i henhold til en kontrakt om levering af et skib, som helt eller delvis vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen," til beskatning under tonnageskatteordningen, når sådan virksomhed foregår i nær tilknytning til levering af transportydelser omfattet af tonnageskatteordningen.

Forudsætningen for, at indtægten kan anses for omfattet af § 10, stk. 2, nr. 9, er, at indkomsten således vedrører "afhændelse eller opgivelse af retten i henhold til en kontrakt om levering af et skib, som helt eller delvis vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen".

Det er oplyst, at spørger oprindeligt i 2009 har indgået skibsbygningskontrakt med B AS, vedrørende bygning af B AS´ skib nr. xx, til en kontraktpris på 43.500.000 NOK, og til levering 12 måneder efter kontraktsindgåelsen. I tillæg til denne aftale har parterne indgået en aftale, hvorefter spørger har option på bygning af yderligere 3 identiske skibe, hvor optionen for hvert af de tre yderligere skibe kan udnyttes inden for henholdsvis 3, 6 og 9 måneder efter levering af skib nr. xx. Prisen for disse yderligere skibe er fastsat til den oprindelige kontraktpris på 43.500.000 NOK + nærmere fastsat pristalsregulering.

Herefter har spørger i 2011 haft drøftelser med det tyske firma, C GmbH, som i første omgang udtrykte ønske om at blive kunde hos selskabet. I denne forbindelse ville A ApS udnytte optionen til bygning af et yderligere fartøj til brug for servicering af C.

Imidlertid har C GmbH nu selv direkte indgået aftale med B AS om bygning af skib svarende til dem, som A ApS anvender og har fået bygget på B AS, jf. fremlagt "Standard form Shipbuilding Contract 2000 - between B AS and C GmbH - Builder´s hull no. yy", indgået af parterne den xxxx 2011. Prisen for skibet er fastsat til 68.700.000 NOK.

I den forbindelse har B AS betalt en kompensation på NOK 7.382.000 til A ApS.

Repræsentanten har oplyst, at kompensation således skyldes, at A ApS har ladet C GmbH udnytte optionen. Derudover er kompensationen delvist vederlag for den viden, erfaringer mv. som A ApS kan bidrage med, og at A ApS løbende har været taget med på råd i byggeprocessen for at sikre at skibet bygges korrekt, idet A således har udarbejdet specifikationerne til skibet.

Skatteministeriet finder derfor ud fra en samlet vurdering af det oplyste og de fremlagte kontrakter, at indtægten i form af kompensation på NOK 7.382.000 til A ApS, til dels kan anses for at være indkomst vedrørende afhændelse eller opgivelse af retten i henhold til en kontrakt om levering af et skib, som helt eller delvis vil kunne omfattes af tonnageskatteordningen, jf. tonnageskattelovens § 10, stk. 2, nr. 9.

Ved besvarelsen forudsættes det dog, at der er tale om afhændelse af skibsbygningskontrakt vedrørende et skib, der helt eller delvist ville kunne omfattes af tonnageskatteordningen, jf. tonnageskattelovens § 10, stk. 2, nr. 9, og f.eks. derimod ikke afhændelse af skibe eller skibsbygningskontrakter, som alene er erhvervet med henblik på videresalg m.v.

Men derudover må kompensationen anses for at være betaling for rådgivning i forbindelse med byggeprocessen m.v. Endelig er det oplyst, at der mellem parterne A ApS og B AS er indgået en låneaftale i tilknytning til aftalekomplekset. En del af ydelserne fra B AS til spørger skal derfor eventuelt tillige henføres til skattepligtige finansielle indtægter.

En del af indkomsten skal derfor medregnes til spørgers tonnagebeskattede indkomst, når det lægges til grund, at spørger i øvrigt er omfattet af den danske tonnageskatteordning, medens en del af indkomsten er skattepligtig indkomst efter skattelovgivningens almindelige regler, dvs. skattepligtig indkomst efter statsskattelovens § 4.

Skatteministeriet har ud fra det oplyste ikke tilstrækkelige oplysninger til at fastslå, hvor stor en del af den samlede kompensation, der skal henføres til indkomst vedrørende afhændelse eller opgivelse af skibsbygningskontrakten, og hvor stor en del der skal henføres til skattepligtigt vederlag ved rådgivning, finansiel ydelse m.v., og fordelingen heraf vil bero på en nærmere fremlagt specifikation og dokumentation.

Indstilling

Skatteministeriet indstiller, at spørgsmålet besvares med "Ja, se dog indstilling og begrundelse".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder Skatteministeriets indstilling og begrundelse.