Dato for udgivelse
30 maj 2012 11:22
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 mar 2012 10:44
SKM-nummer
SKM2012.336.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-04518
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Fradrag og afskrivninger
Emneord
Bøder, repræsentationsudgifter, fradrag
Resumé

Et selskab, der drev medicinalvirksomhed, var blevet pålagt at betale bøder til et etisk nævn, som var kontrolorgan for medicinalindustrien. Da bøderne var foranlediget af selskabets overtrædelse af nævnets fastsatte reglement, anså Landsskatteretten ikke bøderne for at være udslag af en naturlig og sædvanlig driftsrisiko, der var forbundet med udøvelse af selskabets virksomhed. Udgiften til bøderne blev derfor ikke anset for fradragsberettigede driftsomkostninger, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Sagen vedrørte tillige fradrag for repræsentationsudgifter.

Reference(r)

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 8

Henvisning

Ligningsvejledningen afsnit E.B.5.5

Henvisning
Ligningsvejledningen 2012-2 afsnit E.B.3.7.5.

Klagen skyldes at udgifter til konferencer mv. er anset for repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret. Klagen skyldes endvidere, at udgifter til bøder ikke er anset for fradragsberettigede driftsomkostninger.

Landsskatterettens afgørelse

Skattepligtig indkomst

SKAT har opgjort ikke fradragsberettiget del af repræsentationsudgifter til 1.078.555 kr.

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen med 1.078.555 kr. til 0 kr.

SKAT har ikke godkendt fradrag for udgifter til bøder til nævnet G6 med 55.000 kr.

Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse.

Generelle oplysninger

H1 A/S (herefter selskabet) er en verdensomspændende medicinalvirksomhed, der udvikler biologiske lægemidler.

Selskabet havde i 2007 en omsætning på 537 mio. kr. og 207 ansatte. Selskabet ejes af henholdsvis G1 AB, Sverige med 17,5 % og G2 med 82,5 %. Selskabets ultimative moderselskab er G3.

Selskabet indgik i 2007 i sambeskatning med G4 A/S, og G5 ApS, med selskabet som administrationsselskab.

Konferenceudgifter

Sagens oplysninger

SKAT har i forbindelse med en revision af selskabet bl.a. fokuseret på selskabets afholdte og bogførte omkostninger til symposier, konferencer, sponsorater, rejser og repræsentation. De af SKAT udvalgte bilag har været afholdt over for ansatte i selskabet samt eksterne personer, som læger og andet sundhedspersonale. Udgifterne har været afhold til arrangementer i både ind- og udland. Udgifterne er blevet bogført på flere forskellige konti, hvoraf nogle er blevet betragtet som værende repræsentation med deraf begrænset fradragsret og andre udgifter som fuldt fradragsberettigede.

Selskabet har i 2006 bl.a. anset følgende udgifter for at være fuldt fradragsberettigede udgifter:

Konferencefaktura X1, Hotel X2

(formål ikke angivet)

Konto X3

756.706 kr.

Konto X3

3.699 kr.

Konto X3

200 kr.

I alt

760.605 kr.

Konferencefaktura X6, Hotel X7, 4 dags arrangement

(formål ikke angivet)

Konto X3

590.762 kr.

Konto X3

1.423 kr.

Konto X3

12.350 kr.

I alt

604.534 kr.

1.365.139 kr.

 Bilag nr. X4 - Kongresfaktura vedr. kongres i Frankrig for en gruppe personer, herunder sundhedspersonale

Konto X5

67.274 kr.

Konto X5

5.628 kr.

I alt

72.932 kr.

Det er i forbindelse med klagen til Landsskatteretten oplyst, at møderne på henholdsvis X2 og X7 har været kick-off møder afholdt udelukkende for selskabets ansatte, jf. vedlagte omkostningsbilag og deltagerliste. Der er endvidere under sagens behandling i Landsskatteretten vedrørende den afholdte kongres i Frankrig fremlagt internt arbejdspapir omfattende dokumentation for selskabets repræsentationsudgifter (Transport gæster) på samlet 2.085.538 kr. samt underspecifikation af beløbet, hvori indgår udgifter på henholdsvis 67.274 kr. og 5.658 kr. eller 72.932 kr.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets indkomst med 1.078.555 kr.

De af selskabet fuldt ud fratrukne udgifter til konferencer på henholdsvis hotellerne X2 og X7 på 1.365.139 kr. samt til kongres i Frankrig med 72.932 kr. eller i alt 1.438.071 kr. er repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret. Selskabets skattepligtige indkomst forhøjes derfor med 1.438.071 kr. x 0,75, eller med 1.078.555 kr.

Det er SKATs opfattelse, at de omhandlede udgifter er afholdt for at få afsluttet forretninger, eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, og dermed ikke er fuldt fradragsberettigede driftsomkostninger, men skal anses for repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret, jf. ligningslovens § 8, stk. 4.

SKAT har efterfølgende på baggrund af det i klagen til Landsskatteretten oplyste anset det for sandsynliggjort, at udgifterne til konferencerne på hotellerne X2 og X7 har været afholdt for selskabets medarbejdere, hvorfor SKAT indstiller, at udgifterne anses for fuldt fradragsberettigede driftsomkostninger, og ikke som repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret.

Vedrørende udgifterne til kongressen i Frankrig anser SKAT det fortsat ikke for dokumenteret, at udgiften allerede indgår i opgørelsen af repræsentationsudgifter. Såfremt dette dokumenteres, indstiller SKAT, at korrektionen tilbageføres.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om nedsættelse af selskabets skattepligtige indkomst med 1.078.555 kr.

De afholdte og fratrukne udgifter på henholdsvis 760.606 kr. og 604.535 kr. vedrører "kick-off konferencer" af henholdsvis 3 og 4 dags varighed for selskabets medarbejdere på hotellerne X2 og X7. På konferencen på hotel X2 deltog op til 196 medarbejdere afhængig af dag. Omkostningerne har omfattet mødepakker, overnatning og forplejning for selskabets medarbejdere. I kick-off konferencen på hotel X7 deltog op til 169 medarbejdere. Der henvises til den nu forelagte dokumentation i form af omkostningsbilag og deltagerlister.

For så vidt angår selskabets udgifter til en kongres i Frankrig har SKAT forøget selskabets indkomst med 75 % af 72.933 kr. eller med 54.700 kr.

Der henvises til, at selskabet ved brev af 15. juli 2011 til SKAT har bekræftet, at udgiften på 72.933 kr. må anses som en repræsentationsudgift. Selskabet fik imidlertid ikke gjort opmærksom på, at beløbet, som er bogført på konto X5 (Transport gæster), allerede indgår i opgørelsen af repræsentationsudgifter i indkomstopgørelsen for 2007, og derfor ikke skal korrigeres.

Der henvises til fremlagt dokumentation i form af internt arbejdspapir vedrørende selskabets repræsentationsudgifter (Transport gæster) på konto X5 på samlet 2.085.538 kr. samt underspecifikation af beløbet, hvori indgår udgifter på henholdsvis 67.274 kr. og 5.658 kr. eller 72.932 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der skal foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse imellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af indkomsten. Dette kræver, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden.

Ifølge ligningslovens § 8, stk. 4, kan udgifter til repræsentation fradrages med et beløb svarende til 25 % af de afholdte udgifter. Fradraget er betinget af, at udgifterne er afholdt over for andre end virksomhedens medarbejdere for at afslutte forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsforbindelser. Repræsentation har således karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.

Det anses for dokumenteret, at der i konferencerne på hotellerne X2 og X7 alene har deltaget ansatte medarbejdere i selskabet. På den baggrund anses selskabets udgifter i forbindelse hermed på henholdsvis 760.605 kr. og 604.534 kr. eller 1.365.140 kr. for at være fuldt fradragsberettigede driftsomkostninger.

Det anses endvidere for dokumenteret, at selskabets udgift til kongres i Frankrig på 72.933 kr. allerede indgår i opgørelsen af selskabets repræsentationsudgifter ved indkomstopgørelsen.

Den påklagede forhøjelse nedsættes derfor med 1.078.555 kr.

Bøder til et etisk nævn

Sagens oplysninger

Selskabet har ved indkomstopgørelsen under reklameudgifter foretaget fradrag for udgifter til bøder til nævnet med i alt 55.000 kr. fordelt på 3 bøder af henholdsvis 25.000 kr., 5.000 kr. og 25.000 kr.

Nævnet er et juridisk og etisk kontrolorgan for medicinalindustrien. Nævnet har til formål at sikre læger, tandlæger, farmakonomer mv. mod ufyldestgørende, misvisende og vildledende medicinsk informationsmateriale. Nævnet har endvidere til opgave at påse, at samspillet mellem medicinalindustrien og læger og apoteker sker på en sådan måde, at pressionsmuligheder og afhængighedsformål udelukkes. For de dele af medicinalindustrien, der har underlagt sig nævnets kompetence, er anmeldelsespligt for såvel reklameaktiviteter som møder og sponsorater. Ved overtrædelse af gældende regler kan nævnet pålægge virksomhederne bøder.

SKATs afgørelse

SKAT har forhøjet selskabets indkomst med 55.000 kr.

Det er SKATs opfattelse, at udgifterne til betaling af bøder ikke kan anses for fradragsberettigede driftsomkostninger, idet udgifterne ikke kan anses for at være udslag af normal driftsrisiko. I henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a er det en betingelse for fradragsret, at udgiften kan anses som en naturlig og sædvanlig driftsrisiko i forbindelse med udøvelsen af det pågældende erhverv.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om nedsættelse af selskabets skattepligtige indkomst med 55.000 kr., idet udgifterne må anses for at være for fuldt fradragsberettigede driftsomkostninger.

De afholdte omkostninger vedrører "bøder" til nævnet for overtrædelse af retningslinierne for indhold af informationsmateriale. SKAT har anset omkostninger for at være bøder og dermed ikke fradragsberettigede omkostninger. I den forbindelse har SKAT henvist til afsnit E.B. 5.5. i Ligningsvejledningen, hvoraf det fremgår, at bøder, der idømmes af det offentlige, ikke kan anses for en fradragsberettiget driftsomkostning eller driftstab.

Nævnet kan ikke anses for at være en offentlig myndighed. Nævnet er et fælles etisk nævn for samarbejdet mellem industri, læger og apoteker. Lægemiddelstyrelsen, som er den offentlige myndighed på området, har ikke delegeret kompetencen til nævnet.

Selskabets udgiftsafholdelse ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden. I forbindelse med udarbejdelsen af informationsmaterialet om medicinprodukter sker der desværre svipsere i enkelte tilfælde i form af manglende eller forældede oplysninger mv. Henset til aktivitetens omfang er antallet af svipsere yderst begrænset. Udarbejdelsen af informationsmateriale for medicinalprodukter er en forudsætning for virksomhedens aktivitet, idet produkterne ikke må sælges uden. Der er dermed en klar forbindelse mellem afholdelsen af udgifter til informationsmateriale og erhvervelsen af indkomst.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, at udgifter, der i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Selskabet er af nævnet i det påklagede år blevet pålagt at betale tre bøder for overtrædelse af nævnets gældende regler for indhold af informationsmateriale. Da bøderne er foranlediget af selskabets overtrædelse af de i nævnets reglement fastsatte retningslinier, anses bøderne ikke at være udslag af en naturlig og sædvanlig driftsrisiko, der er forbundet med udøvelsen af selskabets virksomhed.

Derfor kan der ikke godkendes fradrag for udgifterne til bøderne på 55.000 kr.