Dato for udgivelse
30 maj 2012 11:19
SKM-nummer
SKM2012.335.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
12-00280
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Afgørelsesbegrebet, forvaltning generelt, processuel beslutning, tvangsindgreb, kontoudskrift
Resumé

Landsskatteretten afviste en klage over SKATs anmodning om udlevering af kontoudskrifter. SKATs anmodning var en processuel beslutning, ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 11
Skattekontrolloven § 1

Henvisning

-

Klagen skyldes, at SKAT har anmodet klageren om at fremsende kontoudskrifter fra F1-bank for 2004-2008.

Landsskatterettens afgørelse

Klagen afvises.

Sagens oplysninger

Klageren har oplyst, at han udrejste fra Danmark i januar 1997 og ikke har haft bopæl i landet de sidste 15 år.

Klageren, der bor i Australien, overførte i 2004 250.000 kr. til sin konto i F1-bank. I 2005 overførte han 308.000 kr., i 2006 overførte han 348.000 kr., i 2007 overførte han 550.000 kr. og i 2008 overførte han 592.425 kr.

Ved brev af 3. oktober 2011 anmodede SKAT F1-bank om at fremsende kontoudskrifter for klagerens konto for indkomstårene 2004-2008 samt oplyse, hvilke personer der havde fuldmagt til kontoen. Som hjemmel henviste SKAT til skattekontrollovens § 8 D.

Den 12. oktober 2011 skrev klageren til SKAT. Af brevet fremgår blandt andet følgende:

"Jeg er lige i ojeblikket paa en kort visit i Danmark, i anledning af noget familie sammenkomst. I mandags var jeg saa lige forbi F1-bank, hvor jeg til min store overraskelse blev praesentret for din skrivelse af den 3/10, hvori du udbeder dig kontoudskrifter for 2004 til 2008.

Jeg er noget forbavset over, at du har skrevet til F1-bank frem for, at tage kontakt direkte med mig selv, det finder jeg lidt besynderligt.

Jeg har ikke haft bopael i Danmark i over 15 aar, idet jeg rejste fra landet i januar 1997. Jeg er derfor noget uforstaaende, overfor SKATs oenske om at udlevere af kontoudskrifter for en periode hvor jeg ikke har haft bopael i Danmark.

Jeg skal derfor venligst bede om en forklaring omkring, hvad dette egentlig handler om."

Ved brev af 19. oktober 2011 anmodede SKAT klageren om at fremsende kontoudskrifter fra F1-bank for 2004-2008 (den påklagede anmodning).

Ved mail af 8. november 2011 meddelte klageren SKAT, at han var uforstående overfor SKATs henvendelse. Han oplyste endvidere, at han ikke havde noget imod at udlevere de oplysninger, SKAT bad om, men at han gerne ville have en mere konkret forklaring og anmodede i den forbindelse om aktindsigt.

Den 10. november 2011 imødekom SKAT anmodningen om aktindsigt, og SKAT anmodede igen klageren om at fremsende kontoudtogene. Det blev oplyst, at det på baggrund af klagerens overførsel af ca. 2 millioner kr. til en konto i Danmark undersøges, om klageren har taget ophold i Danmark, og om klageren eventuelt er blevet skattepligtig til Danmark.

Ved brev af 15. december 2011 rykkede SKAT F1-bank for fremsendelse af kontoudskrifter for klagerens konto for indkomstårene 2004-2008 samt oplysninger om, hvilke personer der havde fuldmagt til kontoen. Som hjemmel henviste SKAT til skattekontrollovens § 8 D.

SKATs brev af 19. oktober 2011

Ved brev af 19. oktober 2011 anmodede SKAT klageren om at fremsende kontoudskrifter fra F1-bank for 2004-2008. SKAT anmodede om oplysningerne i henhold til skattekontrollovens § 1.

SKAT oplyste, at man pr. 1. januar 2011 var begyndt at undersøge overførsler mellem udenlandske og danske banker med henblik på at afdække, om kontoindehaverne eventuelt kunne være skattepligtige til Danmark.

SKAT havde bedt om kontoudtogene i F1-bank, da de havde oplysninger om, at klageren havde overført ca. 2 millioner kr. til kontoen. Som udgangspunkt henvender SKAT sig til kontohaverne. Ved personer, som har været bosat i udlandet i en årrække, giver dette ofte ikke resultat, fordi personerne i mellemtiden er flyttet og ikke anmeldt dette til det danske folkeregister.

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at SKATs afgørelse af 19. oktober 2011 anses for ugyldig, da SKAT ikke har hjemmel til at kræve oplysningerne udleveret.

Det fremgår ikke af de foreliggende oplysninger, at SKAT har oplysninger, der måtte begrunde en mistanke om, at klageren skulle være skattepligtig til Danmark, og SKAT har ikke oplyst, hvad en sådan skattepligt skulle basere sig på.

Klageren ejer ikke - og råder ikke over - fast ejendom i Danmark, hverken helårsbeboelse eller fritidsejendom. Klageren er kun på sporadiske, kortvarige familiebesøg i Danmark.

SKAT ønsker at basere en opfattelse af skattepligt alene på det forhold, at klageren har en bankkonto i Danmark, som han har overført penge til henover årene.

Besiddelse af en dansk bankkonto kan ikke begrunde skattepligt i henhold til kildeskatteloven.

Det fremgår ikke af skattekontrollovens § 1, at personer, der ikke er skattepligtige her til landet, skal foretage selvangivelser og indsende de nærmere fastsatte oplysninger herom.

Klageren er ikke fuldt skattepligtig her til landet, og renter af bankindestående er ikke undergivet skattepligt her til landet i henhold til kildeskattelovens regler. Klageren er følgelig ikke forpligtiget til at indgive selvangivelse, og har derfor heller ikke pligt til at fremkomme med dokumentation for selvangivelsespligtige indtægter i form af kontooplysninger i henhold til skattekontrollovens § 1, som netop relaterer sig til selvangivelsespligten.

Heller ikke skattekontrollovens øvrige bestemmelser fastsætter en pligt for klageren til at udlevere kontooplysningerne.

Skattekontrollovens § 8 D ses heller ikke at være hjemmel til at kræve kontroloplysningerne udleveret af F1-bank. Bestemmelsen forudsætter, at de oplysninger, som banken skal udlevere, har væsentlig betydning for skatteligningen. Kravet ses ikke at være opfyldt, da klageren ikke er skattepligtig til Danmark, og der således ikke skal foretages nogen skatteligning af indkomsten.

De udbedte oplysninger vedrører indkomstårene 2004-2008. Den ordinære ligningsfrist er udløbet for 2004-2007, og ændring af skatteansættelsen kan følgelig kun ske, hvis der i henhold til skatteforvaltningslovens § 27 er hjemmel til ekstraordinær genoptagelse. Dette indebærer, at SKAT skal have mistanke om skattesvig, hvilket ikke er tilfældet. Hvis det var tilfældet, ville SKAT være forpligtet til at meddele klageren dette, som herefter ikke ville have pligt til at udlevere oplysningerne, jf. retssikkerhedslovens § 10.

Sagens videre forløb

Ved brev til klagerens repræsentant af 18. januar 2012 varslede Landsskatteretten, at retten agtede at afvise klagen.

Klagerens repræsentant har hertil anført, at SKATs beslutning om at indhente oplysninger fra F1-bank vedrørende klagerens konto er en forvaltningsretlig afgørelse.

SKAT har pålagt klageren at udlevere kontooplysninger vedrørende indkomstårene 2004-2008. Oplysningerne ønskes med henblik på at afdække, om klageren er skattepligtig til Danmark. Det kan kun forstås på den måde, at SKAT har en mistanke om, at klageren har undladt at selvangive som skattepligtig til Danmark. Det er ensbetydende med, at SKAT ikke kan udelukke, at der kan være tale om et strafbart forhold. Hermed er pålægget både særligt indgribende og belastende for klageren.

Ifølge forvaltningsretlig teori er det ikke alene genstanden for beslutningen, men også selve udfaldet af beslutningen, der er bestemmende for, om der er tale om en afgørelse. Generelt antages det, at der er tale om afgørelser, når beslutningen af borgeren opfattes som bebyrdende, hvilket er tilfældet her.

Hertil kommer, at SKATs pålæg til klageren i realiteten er sanktioneret, idet SKAT har pålagt F1-bank at udlevere samme oplysninger i henhold til skattekontrollovens § 8 D, som er sanktioneret med tvangsbøder, jf. § 9.

Under disse omstændigheder er SKATs pålæg om udlevering af oplysninger en forvaltningsretlig afgørelse, og Landsskatteretten er klageinstans. Der henvises til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave, 2002 bl.a. side 48, 49, 51 og 52.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Indledningsvis bemærkes det, at nærværende klage alene vedrører SKATs brev til klageren af 19. oktober 2011.

Landsskatteretten er klageinstans for afgørelser truffet af blandet andet SKAT, jf. skatteforvaltningslovens § 11. Afgørelsesbegrebet i skatteforvaltningslovens § 11 afgrænses i overensstemmelse med den almindelige forvaltningsretlige afgrænsning af begrebet.

En afgørelse er karakteriseret ved, at beslutning træffes af en forvaltningsmyndighed, at beslutningen retter sig mod fysiske eller juridiske personer, og at beslutningen ensidigt - og på baggrund af forvaltningsmyndighedens offentligretlige hjemmelsgrundlag - fastlægger, hvad der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde.

For så vidt angår de processuelle beslutninger der foretages under og som led i sagsbehandlingen, fremgår det af Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave, side 48, at i de fleste tilfælde vil disse ikke have karakter af afgørelser. Vedrørende oplysningsskridt fremgår følgende af side 51:

"4. Oplysningsskridt, tvangsindgreb

Hovedparten af de processuelle beslutninger vil normalt vedrøre spørgsmål om sagens oplysning. Det kan dreje sig om indhentelse af faktiske oplysninger, om fagkyndige undersøgelser og vurderinger, om udtalelser fra andre myndigheder, fra parterne eller fra tredjemand. Ofte vil disse oplysningsskridt fremtræde med en sådan selvfølge at de knap erkendes som egentlige beslutninger.

Den altovervejende hovedregel er at disse beslutninger ikke er afgørelser. Resultaterne af beslutningerne - de fremkomne oplysninger, vurderinger etc. - er undergivet de almindelige partsbeføjelser, især aktindsigt og partshøring. (...)

Beslutninger om fremskaffelse af oplysninger ved gennemførelse af tvangsindgreb som f.eks. ransagning, legemsundersøgelser og besigtigelse af private lokaliteter må derimod normalt betragtes som afgørelser. Det er herved en forudsætning at der er tale om egentlige tvangsindgreb, dvs. at de kan og efter omstændighederne vil blive gennemført tvangsmæssigt, og ikke blot om ønskede undersøgelser hvor partens undladelse af at medvirke alene medfører processuel skadevirkning."

SKATs brev til klageren af 19. oktober 2011 må anses for at være en processuel beslutning vedrørende sagens oplysning. SKAT har i brevet bedt klageren fremsende oplysninger i form af kontoudskrifter fra F1-bank for 2004-2008.

SKAT har i brevet henvist til skattekontrollovens § 1. Der er ikke hjemmel i denne bestemmelse til at foretage tvangsindgreb overfor klageren med henblik på at få fremskaffet de omhandlede kontoudskrifter.

I overensstemmelse hermed er der ved SKATs brev til klageren af 19. oktober 2011 ikke truffet beslutning om at fremskaffe de pågældende oplysninger ved gennemførelse af tvangsindgreb.

SKATs brev af 19. oktober 2011 indeholder således ikke en beslutning, der ensidigt fastlægger, hvad der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde. SKATs brev til klageren af 19. oktober 2011 anses herefter ikke for at være en forvaltningsretlig afgørelse.

Den omstændighed, at SKAT muligvis kan og vil forsøge at fremskaffe de omhandlede oplysninger på anden vis, herunder ved at foretage tvangsindgreb overfor F1-bank, kan ikke tillægges betydning overfor klageren i forhold til klagen over SKATs brev af 19. oktober 2011.

Det bemærkes, at klageren har mulighed for at varetage sine interesser i den eventuelle efterfølgende materielle sag om skattepligt til Danmark, herunder komme med indsigelser til eventuelle konsekvenser af, at de omhandlede kontoudskrifter ikke er blevet indsendt.

Landsskatteretten afviser derfor at behandle klagen.